Kuaterner

Kısaca: Kuaterner yaşadığımız dönemdir. Dönem boyunca kıtaların bulundukları konum günümüzdekinden çok farklı değildi; fakat, yaşanan buzul çağına bağımlı olarak değişen ... ...devamı ☟

1,81 myö ile Günümüz Jeolojik devirlerin en son ve en kısa dönemi

Kuaterner yaşadığımız dönemdir. Dönem boyunca kıtaların bulundukları konum günümüzdekinden çok farklı değildi; fakat, yaşanan buzul çağına bağımlı olarak değişen buzul ve deniz seviyeleri nedeniyle, coğrafya oldukça farklı ve değişkendi. İki alt bölümden oluşan dönemin büyük bölümünü kapsayan Pleistosende, pek çok buzul çağı yaşanır. Pleistosen fauna ve florasında, günümüz fauna ve florasının üyelerinin yanı sıra; mamutlar, kılıç dişli kaplanlar, dev gergedanlar gibi pek çok dev memeli de yaşıyordu. Pleistosen, insanın ortaya çıkıp yaygınlaştığı dönem olarak da önemlidir. Pleistosenin bitip Holosenin başlamasıyla, buzul çağı biter ve dev memeliler ortadan kalkar, insan türü tüm kıtalarda yaygınlaşarak uygarlıklar kurar.

kuaterner

Türkçe kuaterner kelimesinin İngilizce karşılığı.
Quaternary

kuaterner

Dördüncü Zaman  (Kuaterner) : Günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır. Zamanın önemli olayları :İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması. İnsanın ortaya çıkışı.Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır.


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kuaterner
1 yıl önce

Kuaterner (Dördüncü Zaman), jeolojide yaklaşık son 2,588 ± 0,005 milyon yıllık dönemi kapsayan, Uluslararası Stratigrafi Komisyonu (ICS)'nin kabul ettiği...

Neojen
1 yıl önce

Senozoik Zaman'daki ikinci periyot, Paleojen Periyot'tan sonra gelir ve Kuaterner Periyodu onu takip eder. Neojen, iki zamana bölünmüştür: evvela Miyosen...

Neojen, Taslak şablonları, Miyoseni, Pliyosen, Taslak madde
Senozoik
1 yıl önce

ve günümüze kadar süren jeolojik zaman dilimidir. Paleojen, Neojen ve Kuaterner olarak üç alt döneme ayrılan Senozoik boyunca yeryüzü iklimi giderek soğur...

Senozoik, Balık, Fanerozoik Devir, Jeolojik Devirler, Kuşlar, Memeliler, Mezozoik, Neojen, Paleojen, Paleozoik zaman, Sürüngenler
Mammuthus columbi
4 yıl önce

Mammuthus columbi, filgillerden Kuzey Amerika'da Kuaterner zamanda yaşamış olan soyu tükenmiş bir fil türüdür. Mammuthus columbi, günümüz Afrika fili...

Buzullaşma
1 yıl önce

ermiş olup halen süren Holosen dönemi bir buzullaşmaarası periyottur. Kuaterner buzullaşma (2.588 myö’nden günümüze kadar) boyunca birden fazla sayıda...

Paleosol
4 yıl önce

gömülü haldedir ve bugünkü toprağın altında ayrı tabakalar olarak bilinir. Kuaterner jeolojisinde, genelde Sedimentoloji, Paleoklimatoloji ve Jeolojide Rettallack...

Sivaslı Ovası
4 yıl önce

Ovanın doğusunu sınırlayan Paleozoik yaşlı metamorfitler ile Neojen ve Kuaterner formasyonlar arasındaki sınır bir faya tekabül etmektedir. Fay dikliği...

Sivaslı Ovası, Alüvyon, Banaz Ovası, Fay, Neojen, Ova, Sedimentasyon, Türkiye, Uşak, Uşak Ovası, Pre-neojen