Mehdi

Kısaca: Mehdi kendisine klavuzluk edilen anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük olup müslümanların, kıyamete yakın çağlarda geleceğine inandıkları, klavuzu Tanrı olan büyük kurtarıcıya verdikleri ad. ...devamı ☟

mehdi
Mehdi

Mehdi kendisine klavuzluk edilen anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük olup müslümanların, kıyamete yakın çağlarda geleceğine inandıkları, klavuzu Tanrı olan büyük kurtarıcıya verdikleri ad. İslam inancına göre dünyanın sonuna doğru Deccal ve Yecüc ve Mecüc çıkacak dünyaya kötülüğü yayacaktır. Sonra Mehdi gelecek, Deccal ile Yecüc ve Mecüc'ü öldürecek, yeniden düzeni sağlayacak insanları Tanrı yoluna sokacaktır. Kur'an'da ve Hadislerde Mehdi adı geçmez. Ancak Hz. İsa'nın gökten inerek müslümanlığı kurtaracağı bildirilir.

İslam'da Mehdi

Mehdi Aleyhirrahme

kıyamete yakın gelerek, İslamiyeti yeryüzüne hakim kılacağı, Peygamber efendimiz tarafından haber verilen zat. Peygamber efendimizin kızı hazret-i Fatıma’nın oğlu hazret-i Hüseyin’in neslinden gelecek yani Seyyid olacak, Medine-i münevverede doğacak ve Mekke-i mükerremede ortaya çıkıp tanınacaktır. İsmi Muhammed babasının ismi Abdullah olacaktır. İlimde ve evliyalıkta derecesi çok yüksek olup, müceddid ve müctehid olacaktır. Kendi ictihadı ile bir mezheb kuracaktır. Kuracağı mezhebin hükümlerinin, Hanefi hükümlerine uygun olacağını, büyük İslam alimi İmam-ı Rabbani hazretleri haber vermektedir. Bütün Müslümanlar, hazret-i Mehdi’ye tabi olacak ve yeryüzünün tamamına hakim olacaktır.

Hazret-i Mehdi’nin geleceğini ve yapacağı işleri haber veren hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra, benim Ehl-i beytimden mutlaka birisi çıkar. Dünya daha önce nasıl zulüm ve düşmanlıkla dolu ise, o; dünyayı adaletle doldurur.

Ümmetim, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Mehdi’ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla bile kan dökülmez.

Nefsim yed-i kudretinde olan Allahü tealaya yemin ederim ki, Allahü teala benim neslimden, dişleri aralıklı, alnı açık, yeryüzünü adaletle dolduracak, malı ve mülkü insanlara bol bol ikram edecek bir evladımı gönderecektir. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır. Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek; “Bu Mehdi’dir. Sözünü dinleyiniz!” diyecektir.

Eshab-ı kehf, (hazret-i) Mehdi’nin yardımcıları olacaktır ve Îsa (aleyhisselam) bunun zamanında gökten inecektir. Îsa (aleyhisselam), Deccal ile harb ederken, (hazret-i) Mehdi, onunla (Îsa aleyhisselamla) beraber olacaktır. Bunun hükümdarlığı zamanında, her zamankinin aksine ve hesabların tersine olarak, Ramazan-ı şerifin on dördüncü günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır.

İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kafir idi. Mümin olan iki kişi, Zülkarneyn ile Süleyman (aleyhisselam) idi. Kafir olan ikisi de, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, yeryüzüne, benim evladımdan biri yani Mehdi de malik olacaktır.

İbn-i Hacer-i Mekki Heytemi hazretleri El-Kavl-ül-Muhtasar fi Alamet-il-Mehdi kitabında şöyle buyurdu: “Mehdi, Ehl-i beytten olacaktır. Hazret-i Hüseyin’in neslinden gelecektir. İsmi, Resulullah efendimizin ism-i şeriflerinden, yani Muhammed olacaktır. Babasının ismi de, Resul-i ekremin mübarek babasının ismi gibi Abdullah olacaktır. Hazret-i Mehdi’nin alnı geniş ve dişleri seyrektir.”

Mehdi’nin alametlerini Resulullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bildirmiştir. İbn-i Hacer-i Mekki hazretlerinin Alamat-ül-Mehdi ve İmam-ı Süyuti’nin El-Bürhan kitabında, bu alametlerden iki yüze yakını yazılıdır.

Ali Müttaki Hindi hazretleri de Mehdi’yi Ahir Zaman adlı kıymetli eserinde, ahir zamanda hazret-i Mehdi’nin geleceğini uzun olarak anlatmaktadır. Bu kitapta, hazret-i Mehdi’nin birçok alametleri yazılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1. Kıyamet kopmadan önce, Mehdi muhakkak gelecektir. Ebu Sa’id-i Hudri’den rivayet edilen hadis-i şerifte buyruldu ki: “Benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Ömrü uzasa da kısalsa da, altı, yedi, sekiz veya dokuz yıl saltanat sürecektir. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle dolduracaktır...”

2. Hazret-i Mehdi, yeryüzünün zulüm ve fitnelerle dolu olduğu bir zamanda gelip, dünyayı adaletle dolduracaktır. Hadis-i şerifte buyruldu ki: “Âhir zamanda, ümmetimin başına sultanlardan şiddetli belalar gelir. Öyle ki, yerler Müslümanlara dar gelir. O zaman Allahü teala, daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran, benim neslimden birisini gönderecektir. O zaman gökyüzü yağmur damlasını esirgemeyecek, yer de bereketlenecektir. O, dünyada altı, yedi, sekiz veya dokuz yıl hüküm sürecektir.”

3. Hazret-i Mehdi’nin ismi Muhammed olup, hazret-i Fatıma evladından olacaktır. Hadis-i şerifte de buyruldu ki: “Mehdi’nin adı Muhammed’dir. Mehdi benim neslimdendir ve Fatıma’nın evladındandır.”

4. Hazret-i Mehdi’nin özellikleri hakkında hadis-i şerifte, “Mehdi benim evladımdandır. Yüzü nurlu, alnı açıktır. Burnunun üst tarafı yüksekçedir. Yeryüzünü adalet ve doğrulukla doldurur. Nitekim ondan önce dünya, zulüm ve cefa ile dolu olur...” buyruldu.

5. Hazret-i Mehdi gelmeden önce, fitne fesad çok olacaktır. Hakem bin Uyeyne’den rivayet edilir: O dedi ki: Ben Seyyid Muhammed bin Ali’ye dedim ki: “İşittiğimize göre sizden (Peygamberimizin soyundan) bir zat çıkıp, bu ümmet arasında adalet yapacak.” O dedi ki: “Biz de insanların umduğunu ummaktayız ve ümid ediyoruz ki, dünyada bir gün bile kalsa, Allahü teala o günü uzatır, ta ki bu ümmetin umduğu olsun. Ancak, ondan önce fitneler görülecektir. Bu fitnelerin içinde en şerlisi; bir kişinin mümin olarak akşama ermesi, ama sabah kafir olarak kalkması, mümin olarak sabahlayıp, kafir olarak akşama ulaşmasıdır.”

6. O zaman açıkça Allahü tealayı inkar eden kişiler çok olacaktır. Hadis-i şerifte buyruldu ki: “Açıkça Allahü teala inkar edilmedikçe, Mehdi’ye biat edilmez.”

7. Hazret-i Mehdi çıkacağı zaman, sünnetler unutulup, bid’atler yaygınlaşmış olacaktır.

Hadis-i şerifte; “Kıyamete yakın müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bid’atlerin yaygınlaşması, emr-i bil-ma’ruf ve nehy-i anil-münkerin terkedilmesi gibi sebeplerle zayıfladığı zaman, benim evladımdan Muhammed bin Abdullah’la (Mehdi), cenab-ı Hak, sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketiyle, müminlerin kalbi ferahlar. Acem ve Arab milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. Bu durum bir müddet devam ettikten sonra, o vefat eder.” buyruldu.

Hazret-i Mehdi, Îsa aleyhisselamla buluşacak; Îsa aleyhisselam onun arkasında namaz kılacaktır.

Hadis-i şerifte buyruldu ki: “Mehdi, bu ümmettendir ve Îsa’ya imam olacaktır.”

Kendisinde bu alametlerin hiçbiri bulunmadığı halde, tarihte değişik zamanlarda Mehdi olduğunu iddia eden birçok kimse, çeşitli maksadlarla ortaya çıkmıştır. Bunlar bazı cahilleri etraflarında toplamışlarsa da, İslam alimleri ve salih Müslümanlar tarafından bunlara lüzumlu cevaplar verilmiş, fitneleri önlenmiş ve isimleri unutulmuştur. Geleceği bildirilen Mehdi’nin alametleri meydandadır ve bunlar açıkça bildirilmiştir. Bu ölçülere göre ve alametleri belliyken hiç alakası bulunmayan çeşitli kimseleri Mehdi sanmak ve Mehdi demek, doğru yoldan ayrılmak olur. Emevi halifesi için bkz. Mehdi

mehdi

Doğru yolda olan, hidayete ermiş olan.

mehdi

(Arapça) Erkek ismi 1. Kendisine rehberlik edilen. Allah tarafından hidayet verilmiş olan. - Doğru yolu tutan. 2. Şiilere göre 12 imamın sonu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.