Yöntem bilimi ya da metodoloji, belirli bir alanda kullanılan bütün metotlar; geniş anlamı ile, metotların bilim ve felsefesi olarak açıklanabilir. Grekçe (Eski Yunanca) meta, hodos ve logos kelimelerinden türemiştir.

METODOLOJI (türkçe) anlamı
yöntembilim.
METODOLOJI (türkçe) anlamı
1. Yöntem bilimi.
METODOLOJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. methodology,
METODOLOJI (türkçe) almancası
1. n. Methodologie

Metodoloji hakkında detaylı bilgi

metodoloji ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yöntembilim

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ekonomik Metodoloji

Ekonomik metodoloji ekonominin ve ekonomik düşüncenin temelini oluşturan prensiplerin üzerindeki çalışma yöntemleridir. Bu çalışma yöntemlerinin çoğunu bilimsel yöntem oluşturur. Bu terim aynı zamanda, bir veya birkaç yöntemin ''teorik'' veya ''sistematik'' yönünü ...

Cönk

Cönk Türk Halk Edebiyatında saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, (alttan yukarıya) uzunlamasına açılan, çoğunlukla deri kaplı defter. Antolojiye benzeyen bu defterlere halk dilinde sığırdili de denmektedir.

Fıkıh

Temel kaynakları Kur’an ve sünnet olan İslam hukukuna verilen ad. Fıkıhın amacı, yasa koymaktan çok, ana kaynaklara, yani Kur’an ve sünnete uygun hükmü araştırmaktır.

Bilim

Bilim, yöntemli bilgi... Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Önceleri bilgi terimiyle eşanlamda kullanılan bilim terimi, günümüzde olayların yasalarını bulmak amacını güden araştırmaları dile getirmektedir. Bu yüzden de idealizmle bağdaşamaz, çünkü ...

Olguculuk

(Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr. Positivisme, Al. Positivismus, İng. Positivism, İt. Positivismo) İnsan için olumlu ve yapıcı olanın sadece olguları gözlemleyerek ...

Faydacılık

Jeremy Bentham (1748-1832) ve James Mill (1773-1836) tarafından geliştirilen ve daha sonra J. S. Mill’ce işlenip geliştirilen bir ahlak ve siyaset felsefesi.

Misyonerlik

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “görevli olan kişi” anlamlarına gelmektedir. Ancak Hıristiyan geleneğinde misyoner ifadesi, bir kavram olarak, resmi kilise teşkilatı ya da ...

Antroposofi

Avusturyalı filozof Rudolf Steiner tarafından kurulan ve ruhani bilim olarak da anılan antroposofi, ruhani fenomenleri, doğa bilimlerinin fiziki dünyayı araştırdığı ve tanımladığı kesinlik ve açıklıkta araştırmayı ve tanımlamayı hedefleyen bir girişimdir.

Lakatos

Imre LakatosLakatos, görünüşte birbirine zıt olan Popper ile Kuhn`un bakış açılarını harmonize edecek, bilimsel ilerlemenin rasyonel açıklamasını sağlayabilecek bir yöntem aramıştır. O, kendi bilim tablosunu, bir Popperci yanlışlamacılığı düzeltme ve ona yöneltilen ...

Yapay Zeka

Temel olarak, Yapay zeka, insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanabilir. Bir bakış açısına göre, programlanmış bir bilgisayarın düşünme girişimi gibi görünsede bu tanımlar günümüzde hızla ...

Francis Bacon

Francis Bacon (1561 - 1626), İngiliz devlet adamı ve filozof.

Ilahiyat

İslam düşüncesinde, din ve ilahi varlığı, yani Allah’ın varlığını ve sıfatlarını konu alan disipline verilen ad. Allah’ın sıfat­larını, varoluşunu, Allah ile diğer varlıkların ilişkilerini konu edinen İslami bilim.

Jean Bodin

Jean Bodin (1530–1596) Fransız hukukçu, tarihçi, siyaset felsefesi filozofu, Paris Parlamentosu üyesi ve Toulouse'de hukuk profesörü. Egemenlik kuramıyla tanınır.