Mevlevi

Kısaca: Mevlevi, Mevlânâ Celâleddin Rûmi'nin özel olarak yaptığı zikir ve törenleri göz önünde tutarak ölümünden sonra oğlu Sultan Veled tarafından kurulan tarikata giren kimsedir. Mevlevi adı, tarikat kurallarına göre çile dolduran, belli sınavlardan, denemelerden geçerek yetkili pirden el alan kimseye verilir. Mevlevi olabilmek için pirden el almak, icazet almak gerekir. Mevlevinin davranışları, giyim kuşamı, konuşması, çevresiyle olan ilgisi, başkalarına karşı tutumu tarikat kurallarına göre belir ...devamı ☟

Mevlevi
Mevlevi

Mevlevi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin özel olarak yaptığı zikir ve törenleri göz önünde tutarak ölümünden sonra oğlu Sultan Veled tarafından kurulan tarikata giren kimsedir. Mevlevi adı, tarikat kurallarına göre çile dolduran, belli sınavlardan, denemelerden geçerek yetkili pirden el alan kimseye verilir.

Mevlevi olabilmek için pirden el almak, icazet almak gerekir. Mevlevinin davranışları, giyim kuşamı, konuşması, çevresiyle olan ilgisi, başkalarına karşı tutumu tarikat kurallarına göre belirli ve sınırlıdır. Mevleviliğe karşı sevgi ve ilgi duyarak bir şeyhe kapılanan, tekkede gerekli törenlere katılan kimseye Mevlevi muhibi (Mevleviliği seven) denir.

Mevlevi dergahının şeyhine çelebi denir. Çelebiler, Mevlana Celaleddin soyundan gelen seçkin kimselerdir. Kenya'da bulunan Mevlana dergahı postnişinleri, bu çelebilerdir. Tarikata bağlı müritler, dedeler, dervişler tarafından büyük saygı ve sevgi görürler. Çelebilerin bir başka adı da «molla hünkar oğulları»dır.

Mevlevi olmak isteyenlerin, tekkeye geldikten sonra birtakım gerekli törenlerden geçmesi, kesin kurallara uyması geleneği vardır. Bir kimsenin «Mevlevi» adını alabilmesi için bin bir günlük çile'yi doldurması gerekir. Çile, Mevlevi geleneğine göre bir hücreye kapanarak yapılır. Çileye çekilen müride çilenişin denir. Çile bir içe kapanış, bir öz eğitim, kendini yetiştirme yoludur. Çileye törenle girilir, çileden törenle çıkılır.

Mevlevi adaylarına can denir. Can, üç günlük ilk çileden sonra bir hücreye konur. Burada üç gün içinde sır olur. Bir yere çıkamaz, kapılar, pencereler kapalıdır. Yemeğini, suyunu meydancı getirir. Üç gün bitince meydancı, canı alır tarikçi dedeye götürür. Can, tarikçi dedenin önünde iki diz üstü oturur, verilen öğütlen, gösterilen yolları dinler. Sonra tekrar çileye girer.

On sekiz gün çilede kalır. Bu süre içinde dışarıya çıkmaz, yalnız tekke içinde gezinebilir. On sekiz gün sonra Şemsi Tebrizi ziyaretine çıkılır. Ziyaretten dönerken çelebiden evrad ve ezkar dersi alır. Bu törenlerden sonra isterse çileyi sürdürür, isterse illerdeki Mevlevihanelere giderek hizmet süresini bitirir. Bu süre matbahı şerifte, toplamı bin bir gün olan, bir hizmet dönemidir. Bu bin bir günlük dönem içinde şu görevleri yapar:

1. ayak hizmetlerini görür (ayakçı); 2. avlunun çevresini süpürür (süpürgeci); 3. matbahın şamdanlarını yakar (çırağcı); 4. dergahtaki kandilleri yakar (kandilci); 5. sofrayı kurar, kaldırır (somatçı); 6. dergahtaki meydan hizmetlerine bakar, şeyh postunu semahaneye serer, mukabeleden sonra postu kaldırır (meydancı); 7. tahmisci dedelerin kahvelerini döver, hazırlar (tahmisci) hizmet kahvenin Anadolu'da yayılışından sonra doğdu; 8. yatakları yayar, toplar (yatakçı); 9. pazardan alışveriş yapar (pazarcı); 10. bulaşıkları yıkar (bulaşıkçı); 11. kaplara bakar (dolapçı); 12. helaları temizler (ayrızcı); 13. dedelere şerbet dağıtır (şerbetçi); 14. dervişlerin çamaşırlarını yıkar (cameşuy) [1]; 15. tarikçi dedenin emirlerini bildirir (dışarı meydancısı); 16. matbahın kandillerini yakar (iç kandilci); 17. ayakkabıları çevirir (paşmakçı); 18. lokma yapar (lokmacı). Tekkede ayrı ayrı önem ve ezellikleri bulunan bu hizmetlerin yapılması bin bir günlük çile süresinde tamamlanır. Bütün hizmet kolları tamamlandıktan sonra özel bir törenle çile biter.

Mevlevi

mevlevilik tarikatına bağlı kimse.

Mevlevi

Türkçe Mevlevi kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. (a) Mevlevi (a dervish who follows the teachings of Jalal-ud-Din Rumi), whirling dervish, dancing dervish.
2. Mevlevi ayini: the Mevlevi ceremony during which a whirling dance is performed.
3. 1. (a) Mevlevi (a dervish who follows the teachings of Jalal-ud-Din Rumi), whirling dervish, dancing dervish.
4. Mevlevi ayini the Mevlevi ceremony during which a whirling dance is performed.

İlgili konular

mevlana sema semazen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mevlevîlik
6 yıl önce

etme yoktur pişman olma ve affetme vardır. 1915 Ermeni Kırımı sırasında Mevlevi Tarikatı üyeleri, barınak sağlayarak ve Özel Örgütten saklayarak Konya'nın...

Abdurrahim Mevlevi
6 yıl önce

Abdurrahim Mevlevi (1806 - 1882), Kürt filozof ve şair. Pir Hızır Şahuyî olarak ünlenen Seyyid Muhammed Zahid'in torunudur. Hawraman Kürtçesinde yazdığı...

Sofu Mehmed Paşa
6 yıl önce

konağında oturmakta idi ve Yenikapı Mevlevi şeyhi "Doğanı Hüseyin Dede"'nin dervişliğini yaptığı için lakabı "Mevlevi" olarak da bilindi. 7 Ağustos 1648'de...

Mevlevi Mehmed Paşa, Avcı Mehmet, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Cığalazade Yusuf Sinan Paşa, Damat Halil Paşa, Damat İbrahim Paşa
Kurşunlu Külliyesi
2 yıl önce

açıldığı zaman hangi tarikat için olduğunu bilinmemektedir. Ancak daha sonra mevlevi dergahına çevrilmiş, tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar devam etmiştir...

Tasavvuf müziği
2 yıl önce

ile icra edilir, sonu olmayan sürekli bir kurgu içerisinde örülür. Temel enstrumanlar Ney ve bendirdir. Mevlevi müziği tasavvuf müziğinin temelidir....

Tasavvuf müziği, Allah, Bendir, Müzik, Ney, Tasavvuf, Taslak, İslam
Şahidi Camii
6 yıl önce

ettirilmiştir. Kente tepeden bakan bir mevkide bulunan caminin bahçesindeki mevlevi zatların varlığının Muğla'yı manevi olarak koruduğuna inanılır. Şahidi...

Abdullah Galib Paşa
6 yıl önce

1873’te Hüdavendigâr Vilayeti Valiliği’ne getirildi. Galib Paşa 1876'da Mevlevi tarikatına bağlı V. Murat'ın tahta çıkışı ile Defteri hakani nazırı vezir...

Ahmet Çalışır
6 yıl önce

Mevlevî Mûsikisi konusunda kendisini geliştirdi. 1986 yılından itibaren, Mevlevi Mukabelesinde âyinhan olarak yer almaya başladı. Ahmet Çalışır, Klasik...