Mimar Kemaleddin

Mimar Kemaleddin Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid (?) devri mimarlarındandır. Hayatı hakkında bir bilgi bulunamamıştır.

Mimar Kemaleddin hakkında bilgiler

Mimar Kemaleddin Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid (?) devri mimarlarındandır. Hayatı hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Mimar Kemaleddin'in Laleli-Koska'da Nerdübanlı- Merdivenli Mescidi ismiyle bilinen camii, en eski kayıt olarak Evliya Çelebi'de Mimar Kemal Camii ismiyle geçer. Mahalle-i Mescid-i Mimar Kemaloğlu şeklinde mahallesi de teşekkül eden mescidin, Mimar Mehmed b. Kemal namına tescil edilen 867/1462 tarihli vakfiyesindeki isim ihtilafı henüz halledilememiştir. Bir başka görüşe göre Mehmed b. Kemal'in Üç Şerefeli Camii'nin yapımında ismi geçen Usta Mehmed olma ihtimali de variddir. Hadikaya göre camii'nin yanında olan Mimar Kemaleddin'in kabri 18. yy. ortalarında bir yangın neticesi kaybolmuş ve "hain mütevelli cesaretiyle" yerine dükkanlar yapılmışsa da zamanla tekrar ortaya çıkarılmıştır. Yüzyılımızın başında bazı yazarlarca Mimar Kemaleddin'in kabrinin görüldüğü ve hatta kabir taşında Bayezid Camii'nin mimarı olduğunun kaydı bulunduğu ileri sürülmüşse de bu iddialar açıklık kazanmamıştır. Hatta bu sebeble 3.Şubat.1923 tarihinde Bayezid Camii haziresinde Mimar Kemaleddin için bir kabir ve başında bir merasim yapılmıştır.

15. ve 16. yüzyıl vesikalarında ismi görülmeyen Mimar Kemaleddin'e, bilhassa yakın zamanlarda Üç Şerefeli, Çinili Köşk ve Bayezid Camii gibi birçok eser maledilmek istenmişse de hem bunların doğruluğu ve hem de Mimar Kemaleddin'in mesleğindeki yeri kesin olarak anlaşılamamaktadır.

( Evliya Çelebi, Seyahatname, İst. 1314, I.c., s.311; Hafız Hüseyin Ayvansarayi, Hadikatü'l-Cevami, matbu 1.c., s.213, Tübingen yazma 61 a, TTK. yazma 107 a; Ahmed Refik, Türk Mimarları, İst. 1937, s.4; L.A.Mayer, Islamic Architects and Their Works, Geneve 1956, s.79; Rıfkı Melül Meriç, Bayezid Camii Mimarı, A.Ü.İlahiyat Fak. Türk ve İslam Sanatları Tarihi Ens. Yıllık Araş Der. II. İst.1957, s.5-6; Ö.L.Barkan, E.H.Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 953/1546, İst.1970, s.144;E.H Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fa>tih Devri, III., İst.1973, s.457; Zeki Sönmez, Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ank.1995, s.462;