Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii 1748 yılında I. Mahmud zamanında yapımına başlanan ve III. Osman zamanında (1755) yapımı tamamlanan, Mustafa Ağa tarafından İstanbul'daki Nur-i Osmaniye semtine yapılan camii.

Nuruosmaniye Camii hakkında detaylı bilgi

Nuruosmaniye Camii 1748 yılında I. Mahmud zamanında yapımına başlanan ve III. Osman zamanında (1755) yapımı tamamlanan, Mustafa Ağa tarafından İstanbul'daki Nuruosmaniye semtine yapılan camii.

İstanbul’da, Çemberlitaş ile Kapalıçarşı ve Cağaloğlu arasında kalan ve kendi adıyla anılan semtteki büyük ve güzel cami. Bu caminin yerinde daha önce, Hoca Şeyhülislam Sadeddin Efendinin hanımı Fatma Hatun Mescidi bulunmaktaydı. Nuruosmaniye Camiinin yapımına 1748’de Sultan Birinci Mahmud Han zamanında başlandı. Vefatından sonra Sultan Üçüncü Osman Han devrinde devam edilerek 1755’te tamamlandı. Yapının kitabesi bu tarihi taşımaktadır. “Osmanlının Nuru” manasına, caminin ismine “Nur-ı Osmani” denilmekle beraber, Osmaniye Camii diye de bilinir. Caminin mimarı Mustafa Ağa, yardımcısı ise Simon Kalfadır.

Cami, barok üslupta yapılmış olup, klasik üsluptan tamamen ayrı bir karakter taşımaktadır. Bilhassa yarım daire şeklindeki avlusu, bunu iyice belirlemektedir. Cami, bu özelliğiyle Osmanlı mimarisinin yeni üslubunun, ilk büyük ve mühim eseridir.

Cami; medrese, kütüphane, imaret, sebil, türbe ve çeşmeyle civarındaki dükkanlar ve hanlardan meydana gelen bir külliye şeklindedir. Kütüphanesi, çok değerli el yazması kitaplarla kurulmuştur. Cami, yüksek bir kaide üzerinde inşa edilmiştir. Planı kare olup, mihrabı dışarı çıkıntılıdır. Yüksek ve geniş çaplı kubbe, yan duvarlardaki büyük kemerlere oturur. Caminin iç avlusu yarım daire şeklinde olup, on iki sütuna oturan kubbelerin örttüğü revakı, şadırvansız olan bu avluyu çevreler. Caminin içi, yüz yetmiş beş pencereden ışık almaktadır. Cümle kapısı üzerinde müezzin mahfili, yanlarda yan mahfiller, mihrabın sol tarafında ise dıştan büyük bir rampa ile çıkılan ve odaları da bulunan Hünkar mahfili bulunmaktadır. Caminin beş gözlü son cemaat yerinin iki yanında dışarı doğru çıkıntı yapan birer tane çok zarif minaresi vardır. Minareler ikişer şerefelidir.

Caminin içi de son derece güzel ve gösterişli olarak tezyin edilmiştir. Mihrabı, minberi ve caminin içindeki silmeler barok üslupta ve son derece güzel yapılmıştır. Caminin içini süsleyen kısımlardan, yazılar hariç diğer yerleri, güzel görünüşlü renkli taşlarla süslenmiştir. Caminin içini süsleyen yazılar ise, devrin tanınmış hattatlarından Rasim, Yedikulelizade Abdülhalim, Bursalı Müzehhib Ali ve Katibzade Mehmed Refi Efendi tarafından yazılmıştır.

Su kaynağının üzerine yapıldığından dolayı tabanı kemerlerle desteklenmiştir. Bir dış avlusu, bir de iç avlusu vardır. İç avlunun, ikisi yanlarda, biri ortada olmak üzere üç kapısı vardır. İç avlu, biri ortada, dördü yanlarda olmak üzere dokuz kubbeyle örtülmüştür.

Şerefelerin altı, yatay şeritler şeklindedir. Minare külahları taştandır. Üst üste beş sıraya dizilmiş 174 adet penceresi vardır. Bu pencerelerin kemerleri daire kavisli ve dilimlidir. Kubbede, dördü sağır olmak üzere 32 pencere vardır. Mihrabın sağında ve solunda mermerden bir mimber vardır. Sahnın iç duvarları iki sıra halinde kalın ve çıkıntılı kornişlerle üçe ayrılır. Mermere oyulmuş olan Fatiha Suresi, mihrabın sağından başlayarak bütün sahnı dolaşır.

Caminin avlusunda bulunan türbeye, ne caminin inşaatını başlatan Sultan Birinci Mahmud, ne de camiyi bitiren Sultan Üçüncü Osman Han defnedilmiştir. Bu türbede, Sultan Üçüncü Osman Hanın annesi Şehsuvar Sultan ile bazı şehzade ve sultanlar medfundur.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nuruosmaniye Külliyesi

Nuruosmaniye Külliyesi, İstanbul'da Eminönü ilçesinde, Çemberlitaş Anıtı`nın kuzeybatısında, Kapalıçarşı girişindedir. Külliyenin yapımına Sultan Birinci Mahmud döneminde, 1749 yılında başlanmış ama ancak onun ölümünden bir yıl sonra 1755’de tamamlanabilmiştir. ...

Nur-i Osmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii 1748 yılında I. Mahmud zamanında yapımına başlanan ve III. Osman zamanında (1755) yapımı tamamlanan, Mustafa Ağa tarafından İstanbul'daki Nur-i Osmaniye semtine yapılan camii.

Nuruosmaniye

Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye, Fatih

Nuruosmaniye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesinde bir semttir. Bir semt olduğundan kesin sınırları çizilememekle birlikte, idari olarak Mollafenari mahallesi sınırları içinde kaldığı söylenebilir. Çemberlitaş'tan kuzey yönünde uzanan yokuş takip edildiğinde ...

Cami

Müslümanların ibadet yeri. İbadet yapmak için toplanılan yerlere "mabed" veya "ibadethane" denir. Müslümanların mabedine "mescit" ve "cami"; Yahûdilerinkine "sinagog" ve "havra"; Hıristiyanların mabedine de "kilise" denir. Lügatta cami; toplayan, toplayıcı demektir. Müslümanların ...

Sadettin Kaynak

Hoş Sadâ "Son Asır Türk Musikişinasları" yazarı İbnülemin Mahmut Kemal İnal kitabında Sadettin Kaynak' ın özgeçmişini, sanatçının göndermiş olduğu mektubu aynen koyarak yayınlamıştır. Hafız Hacı Sadettin Kaynak, Fatih Camii Müderrislerinden Ali Alâüddin Efendi' nin ...

Bekir Sıtkı Sezgin

BEKİR SITKI SEZGİN (1936-1996)Büyük sanatkar Bekir Sıtkı Sezgin 1 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul’un Şehremini semtinde doğdu. Babası Hafız Hüseyin Efendi (1899-1969), annesi Feride Hanım’dır. 1942 yılında ilk öğretime başladı, lisede okurken babasının teşviki ile ...

İstanbul Camileri

Aşağıda, İstanbul'da yer alan camilerin listesi yer almaktadır. Bazı camilerin iki, hatta üç ismi vardır.

Kronoloji - Osmanlı 3

1680 Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası) 1682 Osmanlı-Rus Antlaşması 1682 Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü 1683 II.

Kronoloji Osmanlı Tarihi

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) * 1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi * 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

Mahmut Paşa Cami

Mahmut Paşa Cami İstanbul'da, Nuruosmaniye Camii ile Kapalıçarşı yakınındaki 15. yüzyılda yapılan önemli bir tarihi eser. Fatih Sultan Mehmed Hanın vezirlerinden Mahmud Paşa tarafından yaptırılan caminin etrafında bir medrese, bir sıbyan mektebi, bir aşhane-imaret, bir ...

Şehsuvar Sultan

Şehsuvar Sultan (1682-1756) Osmanlı padişahı III. Osman'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan II. Mustafa'in eşiydi.

Selatin Camileri

Selatin Camileri Osmanlı sultanlarının ve eşlerinin yaptırdığı camiler. Bu camilerde; hünkâr mahfili vardır. Birden fazla minareye sahiptirler. Büyük camilerdir. 24 saat açık olmalıdırlar. Klasik dönemde , savaşlardan edinilen ganimetle bütçelendirilmişlerdir. Sefere gitmeyen ...