Ortodoks Marksizm

Kısaca: Marx’ın hümanizm ağırlıklı, ve daha çok yabancılaşmay­la kapitalizm eleştirisi üzerinde odaklaşan verimli ve çok çeşitli görüşlerinin, onun ölümünden sonra, sistematik bir öğreti haline getirilmesinin ve hatta dogmalaştırıl­masının sonucu olan statik Marksist öğreti.­ ...devamı ☟

Ortodoks Marksizm
Ortodoks Marksizm

 Marx’ın hümanizm ağırlıklı, ve daha çok yabancılaşmay­la kapitalizm eleştirisi üzerinde odaklaşan verimli ve çok çeşitli görüşlerinin, onun ölümünden sonra, sistematik bir öğreti haline getirilmesinin ve hatta dogmalaştırıl­masının sonucu olan statik Marksist öğreti.

Ortodoks Marksizmin ortaya çıkışında iki faktörün çok büyük rolü olmuştur: 1 Marx’ın 1883 yılındaki ölümünden sonra, onun gö­rüşlerini yorumlamak, popülarize edip yayın­lamak dostu, araştırma arkadaşı ve mani des­tekçisi Engels’e kalmıştır. 2 Engels’in yaptığı bu iş, Marksın siyasi bir kütle hareketinin resmi öğretisi haline gelmeye başlayan gö­rüşlerinin politik etkisinin artmasıyla eşza­manlı olmuştur.

Söz konusu iki faktör, dikkatlerin Marx’ın kendi yazılarındaki karmaşık, dağınık ve hatta çelişik, fakat çok boyutlu bir biçimde geliştirilmeye elverişli öğelerin, tarihsel ma­teryalizm ya da bilimsel sosyalizm adı altın­da, sistematik, fakat tek boyutlu bir biçimde geliştirilmesine yol açmıştır. İşte bu Mark­sizm, Marx’ın görüşlerinin Engels’in kendi bilimsel ve felsefi ilgilerine koşut olarak ge­liştirilmiş, basit, fakat katı, positivist ve de­terminist versiyonudur.

Lenin, Troçki, Stalin ve Mao gibi komü­nist lider ya da düşünürler tarafından gelişti­rilmiş olan Ortodoks Marksist gelenek diğer Marksist geleneklerden, şu halde, Marx’ı değil de, Engels’i ve ana metin olarak da onun Anti-Dühring’iyle Leninin Materya­Iizm ve Ampiriyokritisizm adlı eserlerini te­mele almak bakımından farklılık gösterir. Bilgi teorisi bakımından naif bir tasarımcılı­ğı benimseyen Ortodoks görüşe göre, kafa­larımızın içindeki kavramlar gerçek şeylerin imgeleri, yansıma veya kopyalarıdır. Mark­sizmin söz konusu versiyonu, metafizik ala­nında mutlak bir materyalizmin savunuculu­ğunu yapmış olsa da, klasik materyalizmden, şeylerin gelişiminde, mekanizme karşıt ola­rak, diyalektik sürecin rolünü vurgulamak bakımından farklılık gösterir. Tek gerçeklik olan maddenin, mekanik değil de, nedensel ve determinist yasalara tabi olduğunu öne süren Ortodoks Marksizme göre, madde, ni­celiksel değişimlerin birikiminin yarattığı ni­teliksel değişimler yoluyla dönüşüme uğrar. Zihnin, bilinçte maddenin yansımalarını üre­ten bir epifenomen olduğunu öne süren Ortodoks Marksizme göre, madde zihni, doğrudan değil de, dolaylı olarak, toplum yoluyla belirler. Marksizmin bu versiyonu, toplu­mun da, kendi iç çelişkilerine son veren dev­rim niteliğindeki sıçramalar yoluyla diyalek­tik olarak geliştiğini söylerken, insan için özgürlüğün, toplumsal sürecin zorunluluğu­nun bilincinde olmaktan meydana geldiğini söylemiştir.

Olumsuz ve adaletsiz koşulların eseri ol­duğuna inandığı dini mahkum eden Ortodoks görüş, ahlak ve estetiğin, her ikisinde de tarihsel olmayan, ezeli-ebedi yasalar bu­lunmadığı için, toplum değiştikçe evrim ge­çirdiğini iddia etmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yapısalcı Marksizm
6 yıl önce

eğilimle değerlendirilmeye yönelmiştir. Ortodoks Marksizmin temel argümanlarını reddeder Yapısalcı Marksizm. Althusser'in Marks okuması, bilginin niteliğinden...

Yapısalcı Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Ortodoksluk
2 yıl önce

Ortodoks Kilisesi (yaygın eş anlamlısı) Ortodoks Yahudilik Ortodoks Halk Uyanışı, Yunanistan'da milliyetçi-muhafazakâr bir siyasî partidir Ortodoks Marksizm...

Ortodoksluk, Afrika, Apokrifa, Asya, Baba Tanrı, Bulgaristan, Diofizit, Eski Ahit, Eşitlerin birincisi, Habeşistan, Havari
Post-Marksizm
2 yıl önce

Post-Marksizm'in iki ilişkili fakat farklı kullanımı vardır. İlk olarak, Post-Marksizm Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde komünizmin çöküşü sonrasında...

Post-Marksizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Antonio Negri, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı
Marksizm
2 yıl önce

Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist...

Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Diyalektik materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Ulusal Kurtuluş Ordusu (Kolombiya)
2 yıl önce

büyük silahlı örgüt olarak bilinmektedir. FARC’tan farklı olarak ELN, ortodoks marksizm geleneğini taşımaktadır. Önceleri ELN, direniş teolojisinden etkilenmekteydi...

Marksizm-Leninizm
2 yıl önce

Marksizm-Leninizm, adını Karl Marx ve Vladimir Lenin'den alan, 1920'li yıllarda komünist partiler arasında popülerlik kazanan ideolojik akım. Marksizm-Leninizm;...

Leninizm, Marksizm-Leninizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Bolşevik, Buharin, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm
Frankfurt Okulu
2 yıl önce

eğilimli Marksizmin ana akımlarından birisini oluşturur. Okulun Marksizmi edinme biçimleri de eleştireldir. Her şeyden önce Marksizmin ortodoks yorumunda...

Frankfurt Okulu, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Batı Marksizmi, Bolşevik, Burjuva, Determinist, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik, Diyalektik Materyalizm
Georg Lukács
6 yıl önce

olmuştur. Lukacs belirgin bir şekilde Ortodoks Marksizm savunusu yapar, ancak metinleri bu anlamdaki Marksizm anlayışının her zaman sınırlarını aşmıştır...

Georg Lukݡcs, 13 Nisan, 1885, 1910, 1914, 1916, 1918, 1919, 1923, 1929, 1933