Marksizm

Alman düşünürü Karl Marx ve onun Friedrich Engels, Karl Kaustky, Vladimir İlyiç Lenin, Rosa Luxem­burg, György LukAcz,Karl Kosch, Antonio Gramsci ve Louis Althusser gibi 20. yüzyıldaki sadık izleyicileri tarafından geliştirilmiş olan ekonomik, siyasi teoriyle toplum teorisi.

Alman düşünürü Karl Marx ve onun Friedrich Engels, Karl Kautsky, Vladimir İlyiç Lenin, Luxem­bur]g, György LukAcz,Karl Kosch, Antonio Gramsci ve Louis Althusser gibi 20. yüzyıl­daki sadık izleyicileri tarafından geliştiril­miş olan ekonomik, siyasi teoriyle toplum teorisi.

Marksizm her şeyden önce, varolan ve geçmişte varolmuş olan toplumlara ilişkin bir analiz ve açıklamadan, özellikle de kapi­talist topluma yönelik bir eleştiriden meyda­na gelir; Marksizmin söz konusu analiz ve açıklaması, toplumsal değişme ve gelişmeyi açıklarken, varolan tüm etkenler arasında, ekonomi etkenine özel bir önem ve ağırlık verir. Determinist bir Öğreti olan Marksizm, sömürüye dayanan ve sınıflara ayrılmış bir toplum düzenine alternatif olarak sınıfsız bir toplum modeli önerisinde bulunur. Mark­sizm bu çerçeve içinde, nihayet toplumlara ilişkin bir analizden oluşup, sınıfsız bir top­lum düzenine geçişin yollarını gösteren bir öğreti olarak ortaya çıkar.

Marksizmin ideoloji haline gelişinin Marx'tan sonra gerçekleştiği söylenmekle beraber, Marksist ideolojinin ana unsurlarının Mantın düşüncesinde bulunduğuna kuşku yoktur.

Bir başka deyişle, Marx'ın kendisi de Marksisttir. Marksizm, tarihin sınıf çatışmalarından oluştuğuna; sınıf çatışmalarını "ilerici" sınıfın kazandığına; bu çerçevede kapitalist sistemdeki burjuva-proletarya çatışmasını proletaryanın kazanacağına; çatışmacı ilerleyişin diyalektik yöntemle vuku bulduğuna inanan bir öğretidir.

Marksizm, geniş anlamda sosyalist gelenek içinde yer alan ve kendini "bilimsel sosyalizm" olarak adlandıran bir yaklaşım olmakla beraber, Marx, yazılarında sosyalizmin ne olduğunu ve sosyalist sistemde hayatın nasıl olacağını ele almaktan ziyade, kapitalizmi tahlil etmekle meşgul olmuştur.

Marx'a göre, kapitalizmin kaçamayacağı bir kaderi vardır. Kapitalizmde işçi sınıfı mensuplarının sayısı artacak, hayat şartları kötüleşecektir; kapitalizm kendi kendine tamir edemeyeceği iç problemlerle maluldür; bu durum kaçınılmaz olarak onu çöküşe sürükleyecek ve bu çöküş insanlığın daha ileri aşamalara ulaşmasının yoluna açacaktır.

Diğer anlamları

Marksizm

Türkçe Marksizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Marxism

Marksizm

marksçılık.

Marksizm

Türkçe Marksizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
marxisme [le]

Marksizm

Türkçe Marksizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Marxismus

Marksizm

Marksçılık.


İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  "Yarının dünyasını dogmatik düşünce ile öncellemiyoruz, ama tersine yeni dünyayı ancak eskinin eleştirisi sonunda bulmak istiyoruz." Karl Mark (Felsefe Metinleri

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Marksizm ilgili konular

 • Diyalektik materyalizm

  Marx, fakat daha ziyade Engels tarafından kurulup geliştirilmiş olan, daha sonra başta Lenin olmak üzere, birçok düşünürün ken­disine katk
 • Tarihsel materyalizm

  Karl Marx ve Frirdrich Engels’in insanlık tarihinin, insanlığın sosyo-ekonomik gelişiminin, yasa benzeri bir modele göre geliştiğini, diyale
 • Değişim Değeri ve Kullanım Değeri

  Değişim değeri ve kullanım değeri kavramları, Marksizmin, ekonomi politiğin eleştirisinde kullandığı ve kapitalist toplumunun temel yapısa
 • Dialektik Materyalizm

  Doğada ve tarihte belirleyici olan süreçlerin , kendi içlerindeki karşıtlık yoluyla oluştuğunu ve bütün olayların bu maddi temelli iliş
 • Marxizm

  Marxizm Tarihi maddeciliğin on dokuzuncu yüzyıldan itibaren yeniden düzenlenmiş şekli. Karl Marx ve Friedrich Engels'in “diyalektik metodu”,
 • Maddeci feminizm

  Maddeci feminizm toplumsal cinsiyetle emek süreçleri ve üretim ilişkileri arasındaki bağlantıları açıklamayı amaçlayan, kadının toplumda
 • Marksist felsefe

  Diyalektik materyalizm (diğer adları: eytişimsel maddecilik, eytişimsel özdekçilik). Marksist felsefenin adlandırılma biçimi ya da Marksizmin
 • Yahudi Sorunu Üzerine

  Yahudi Sorunu Üzerine (Almanca: ''Zur Judenfrage'') 1843 sonbaharında Karl Marx tarafından yazılan makale. Daha sonra tarihsel materyalizm olarak
 • Kapital, Cilt 1

  ''Kapital, Cilt 1'',ilk basımı 14 Eylül,1867,Karl Marx'ın üç ciltlik ünlü eseri''Das Kapital''in ilk ve yaşarken basılan tek cildidir.''Kapi
Marksizm
Marksizm