Marksizm

Kısaca: Alman düşünürü Karl Marx ve onun Friedrich Engels, Karl Kaustky, Vladimir İlyiç Lenin, Rosa Luxem­burg, György LukAcz,Karl Kosch, Antonio Gramsci ve Louis Althusser gibi 20. yüzyıldaki sadık izleyicileri tarafından geliştirilmiş olan ekonomik, siyasi teoriyle toplum teorisi. ...devamı ☟

Marksizm
Marksizm

Alman düşünürü Karl Marx ve onun Friedrich Engels, Karl Kautsky, Vladimir İlyiç Lenin, Luxem­bur]g, György LukAcz,Karl Kosch, Antonio Gramsci ve Louis Althusser gibi 20. yüzyıl­daki sadık izleyicileri tarafından geliştiril­miş olan ekonomik, siyasi teoriyle toplum teorisi.

Marksizm her şeyden önce, varolan ve geçmişte varolmuş olan toplumlara ilişkin bir analiz ve açıklamadan, özellikle de kapi­talist topluma yönelik bir eleştiriden meyda­na gelir; Marksizmin söz konusu analiz ve açıklaması, toplumsal değişme ve gelişmeyi açıklarken, varolan tüm etkenler arasında, ekonomi etkenine özel bir önem ve ağırlık verir. Determinist bir Öğreti olan Marksizm, sömürüye dayanan ve sınıflara ayrılmış bir toplum düzenine alternatif olarak sınıfsız bir toplum modeli önerisinde bulunur. Mark­sizm bu çerçeve içinde, nihayet toplumlara ilişkin bir analizden oluşup, sınıfsız bir top­lum düzenine geçişin yollarını gösteren bir öğreti olarak ortaya çıkar.

Marksizmin ideoloji haline gelişinin Marx'tan sonra gerçekleştiği söylenmekle beraber, Marksist ideolojinin ana unsurlarının Mantın düşüncesinde bulunduğuna kuşku yoktur.

Bir başka deyişle, Marx'ın kendisi de Marksisttir. Marksizm, tarihin sınıf çatışmalarından oluştuğuna; sınıf çatışmalarını "ilerici" sınıfın kazandığına; bu çerçevede kapitalist sistemdeki burjuva-proletarya çatışmasını proletaryanın kazanacağına; çatışmacı ilerleyişin diyalektik yöntemle vuku bulduğuna inanan bir öğretidir.

Marksizm, geniş anlamda sosyalist gelenek içinde yer alan ve kendini "bilimsel sosyalizm" olarak adlandıran bir yaklaşım olmakla beraber, Marx, yazılarında sosyalizmin ne olduğunu ve sosyalist sistemde hayatın nasıl olacağını ele almaktan ziyade, kapitalizmi tahlil etmekle meşgul olmuştur.

Marx'a göre, kapitalizmin kaçamayacağı bir kaderi vardır. Kapitalizmde işçi sınıfı mensuplarının sayısı artacak, hayat şartları kötüleşecektir; kapitalizm kendi kendine tamir edemeyeceği iç problemlerle maluldür; bu durum kaçınılmaz olarak onu çöküşe sürükleyecek ve bu çöküş insanlığın daha ileri aşamalara ulaşmasının yoluna açacaktır.

Marksizm

Türkçe Marksizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Marxism

Marksizm

marksçılık.

Marksizm

Türkçe Marksizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
marxisme [le]

Marksizm

Türkçe Marksizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Marxismus

Marksizm

Marksçılık.

misafir - 8 yıl önce
"Yarının dünyasını dogmatik düşünce ile öncellemiyoruz, ama tersine yeni dünyayı ancak eskinin eleştirisi sonunda bulmak istiyoruz." Karl Mark (Felsefe Metinleri

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Post-Marksizm
3 yıl önce

Post-Marksizm'in iki ilişkili fakat farklı kullanımı vardır. İlk olarak, Post-Marksizm Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde komünizmin çöküşü sonrasında...

Post-Marksizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Antonio Negri, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı
Ortodoks Marksizm
3 yıl önce

Ortodoks Marksizm, Karl Marx'ın 1883 yılında ölümünden sonra onun kuramlarını takip edip Marksizmi basit bir düzene sokup sistemleştirerek düzenlemeyi...

Marksizm-Leninizm
3 yıl önce

Marksizm-Leninizm, adını Karl Marx ve Vladimir Lenin'den alan, 1920'li yıllarda komünist partiler arasında popülerlik kazanan ideolojik akım. Marksizm-Leninizm;...

Leninizm, Marksizm-Leninizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Bolşevik, Buharin, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm
Yapısalcı Marksizm
6 yıl önce

Yapısalcı Marksizm, Marksizmin yapısalcılık felsefesi ışığında yeniden yorumlanması. Kuruluşu ve kuramsal şeklini almasında Louis Althusser öncü isimdir...

Yapısalcı Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
Varoluşçu Marksizm
6 yıl önce

Varoluşçu Marksizm asıl olarak Jean-Paul Sartre'ın varoluşçuluk felsefesi ile Marksizm arasındaki kurduğu bağlantıdan ileri gelir ve onun ontolojik alanda...

Varoluşçu Marksizm, Varoluşçu Marksizm
Batı Marksizmi
6 yıl önce

Düşünceler kitabında bahsettiği anlamda, 19. yüzyıldan ve 20. yüzyıla Marksizmin Batı'daki hikâyesinden oluşur. Bu anlamda Marks'ın eserinden bugüne kadarki...

Batı Marksizmi, Batı Marksizmi
Tarihsel materyalizm
3 yıl önce

bilimsel kuram olarak değerlendiren düşünceler de vardır. Bu görüşler, Marksizm içindeki eğilimlere göre çeşitli ayrımlar gösterir. Marx ve Engels'in,...

Tarihsel materyalizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Aydınlanma Çağı
Frankfurt Okulu
3 yıl önce

olarak görünen tüketim toplumuna karşı eleştirel bir tutum takınmıştır. Marksizmin eleştirel bir edinimine yönelmiş ve bu doğrultuda yeni bir eleştirel toplum...

Frankfurt Okulu, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Batı Marksizmi, Bolşevik, Burjuva, Determinist, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik, Diyalektik Materyalizm