Referandum

Kısaca: Referandum (latince ''referendum'') genelde anayasa değişikliği, yasaların kabulu ve ya çok önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasi'nin güzel bir örneğidir. Temsili demokraside ise, halkın seçtiği insanlar, halkın iradesini yansıtmaya çalışmaktadır. ...devamı ☟

Referandum (latince referendum) genelde anayasa değişikliği, yasaların kabulu ve ya çok önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasi'nin güzel bir örneğidir. Temsili demokraside ise, halkın seçtiği insanlar, halkın iradesini yansıtmaya çalışmaktadır. Türkiye'de çok az uygulanan referandum, gelişmiş ülkelerde sık sık uygulanır. Referandum kelimesi genelde plebisit kelimesiyle beraber anılır. Plebs, Eski Roma'da, ayrıcalıklı particiler dışında kalan kalabalık halk sınıfına verilen isimdir. Plebs meclislerinin aldığı karar anlamında olan Latince plebiscitum sözünden gelir. Plebisit genelde yasama organlarının biri tarafından halkın oylamasına sunulan bir sorudur. Plebisit bir şekilde güven oylaması manasını ihtiva ettiği için, günümzde pek sık kullanılmamaktadır.

Eski çağ sitelerinde vatandaşlık hakkına sahip bir kısım halk, gerçek bir hükümet ve yasama organı gibi toplanırdı. Bugün ise bazı İsviçre kantonlarında ve bir kısım Amerikan kominlerinde, yılda bir defa toplanan halk genel kurulunun görevi, sadece yöneticileri denetlemek ve tekliflerini bildirmektir.

Doğrudan demokrasinin fiilen uygulanmasındaki güçlük sebebiyle temsili demokrasi sistemine gidilmiştir. Bu sistemin de mahzurlarını gidermek ve doğrudan demokrasi sistemine yaklaşmak için, yarı doğrudan demokrasi sistemine gidilmiştir. Referandum bunlardan birisidir. Yarı doğrudan demokrasi denilen, halkın yönetime katılmasının bu şeklinde ise; seçmenlerin görevi, sadece temsilciler seçmek değildir. Seçmenler, gerek anayasa yapma ve gerekse yasama yetkisine oylarıyla katılırlar.

Hazırlanmakta olan bir kanunun kabulüne veya bir kanun teklifine halkın katılması iki şekilde olur:

  • Yetkili makamın bir kanun tasarısı veya teklifinin esaslı kısımları hakkında halk oyuna başvurmak.
  • Yasama organı (parlamento)nun hazırladığı kanun hakkında halkın reyine müracaat etmek.


Meclisin hazırlamış olduğu kanun, yürürlüğe girmeden önce halka sunulur. Seçmenler, hazırladıkları bir dilekçe ile kanunun karşısında yeterli sayıda imza toplayabilirse, kanunun tasdiki veya yürürlükten kaldırılması hususunda halkın reyine başvurulur. Karşı oylar yetersiz kalırsa kanun, referandumla tasdiklenmiş sayılır. Karşı oylar fazla gelirse, kanun yürürlükten kalkmış olur. 1789 Fransız ihtilali sonucu Fransa'da uygulanan bu sistem, bugün bazı Amerikan eyalet anayasalarında yer alır. Buna halkın tasdiki veya halk vetosu denir. Bazan da, Alman Weimar Anayasasında olduğu gibi; devlet başkanı dilerse, her hangi bir kanunu tasdik etmeden önce, bir defa da halkın oyuna gerek duyabilir.

Anayasaların, yeni hazırlanmalarından sonra veya önemli değişikliklerde referandumla halkın oyuna başvurulur. Türkiye'de, Fransa'da ve İsviçre'de yeni anayasaların kabulü bu şekilde olmuştur. Buna Anayasa Referandumu denir.

Türkiye'de ilk defa referanduma, 1960 Anayasasının kabulü sırasında başvurulmuştur. Katılan seçmenlerin % 62'si evet, % 38'i hayır şeklinde oy kullanarak; Kurucu Meclis'in hazırladığı Anayasayı kabul etmiş oldu. 1982 yılındaki, Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasanın referandumunda ise, kabul oyları % 91'i geçti. Red ise % 9 idi. Yeni anayasa ittifaka yakın bir çoğunlukla kabul edilmiş ve seçmenlerin tasvibini almıştır.

Kanunların halkın referandumuna sunulması usulü ABD ve İsviçre'de temel bir prensip olarak kabul edilmiştir. Bugüne kadar referanduma sunulmuş dünya anayasaları içinde sadece 1946 Fransız Anayasası halk tarafından birinci oylamada reddedilmiştir. Bu anayasa ikinci referandumda kabul edilmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

referandum

Türkçe referandum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. referendum, plebiscite

referandum

halkoylaması.

referandum

Türkçe referandum kelimesinin Fransızca karşılığı.
référendum [le]

referandum

Türkçe referandum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Volksabstimmung

referandum

Halk oylaması.

misafir - 8 yıl önce
Referandum, doğrudan demokrasi kavramı açısından demokratik bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta ise de, günümüzde ileri demokrasi ve temel insan hakları konusunda uzmanlaşmış otoriteler, temel hak ve özgürlüklerin sık sık referandum konusu yapılmasını oldukça tehlikeli bulmaktadırlar. Gerçekten, temel hak ve özgürlükler, bu kavramların felsefi ve tarihsel boyutları, evrensel anlamları, etkileşim süreçleri, konunun uzmanı olmayan, kalabalık halk yığınları tarafından kolay algılanacak gibi değildir.Konunun oldukça soyut ve belli bir bilgi gerektiren karakterde oluşu, siyasal ve popülist söylemlerin kolayca etkisi altına giren halkın oyuna havale edilmesini sakıncalı kılmaktadır. Yüzyıllar boyu insanlığın bin bir çilesi bedelinde elde edilen bu kazanımlar, sık sık halka götürüldüğünde, bu kavramların bilincine tam varabilmesini bekleyemeyeceğimiz geniş halk kitleleri tarafından ne kadar sağlıklı değerlendirilerek oylama konusu yapılabilir? Art niyetli ve diktatoryal eğilimli seçilmiş siyasal iktidarların, "halk iradesi"ne başvurma adı altında "ddokunulamaz" ve "devredilemez" kutsiyetteki bu hakların bu yöntemle altını oymalarına izin verilmemelidir.Kuşkusuz halk, ülkenin yönetimindeki en temel kuralların kendi reyine sunulmasından romantik bir haz duyacaktır fakat, farkında olmadan neleri kaybettiğini korkulur rki çok geç anlayacaktır.Halk oylamasında(referandumda) oy veren insanların neye neden oy verdiğinin çok farkında olduğunu söylemek ne kadar gerçekçi olabilir? saygıyla .Av.Cafer ZOR 29.09.2010

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.