Allah`umme salli ala seyidina Muhammed in ve ala ali seyidina Muhammed.. ...

SALAVAT (türkçe) anlamı
1. (Salât. C.) Namazlar.
2. Bütün dualar. İhtiyaçtan gelen ricalar.
3. Nimetten çıkan şükürler. İbadetler.
4. Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) memnuniyet ve bağlılık için yapılan dualar.
5. Nasârâ kilisesi.
SALAVAT (türkçe) anlamı
6. namazlar
7. hz. muhammet'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua.
8. yağlı güreşte
9. yarışmalardan önce cazgırın okuduğu dua.

Salavat hakkında bilgiler

'Salavat', Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (SAV) anmak, O'na selam göndermektir. Aşağıda 'salavat' örnekleri bulunmaktadır.

Allah`umme salli ala seyidina Muhammed in ve ala ali seyidina Muhammed.

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber`e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin (Diyanet meali)

” En cimri adam yanında anıldığım zaman halde bana salat-u selam getirmeyendir. “

“ Her kim, benim üzerime salavat getirirse, Allah-u Teala bu yüzden o kimseye on misli mağfiret eder. ”

Salavatlar

Aleyhisselam Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti. Manası:Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a) indir.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Manası: Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Manası: Allahım ! Hz.Muhammed'e (S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh, Hz.İbrahim, Hz.İsa (A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati. Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.

Manası: Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).

Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.

Manası: Ey Allahım! Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin (Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim, . İnneke hamidun mecid. Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O'nun aline salat et. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve aline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin, (Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.

Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O'nun aline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve aline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin, (Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

Salaten Tuncina

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-i seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemiil'ehvali vel'afat. Ve takdilena biha cemial'hacat. Ve tutahhiruna, biha min cemiis'seyyiat. Ve terfeuna biha aledderacat. Ve tubelliğuna biha eksal'ğayat, min cemi'ilhayrati fil'hayati ve badel'memat. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men'nasir.

Manası: Ey Allah'ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

Salat-ı Tefriciye

Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tenhallu bihil'ukadu, ve tenfericu bihil'kurabu, vetukda bihil'havaicu, ve tunalu bihir'regaibu, ve husnul'havatimi, ve yusteskal'ğamamu bivechihil'kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli malumin lek. Manası: Allah' ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma'lum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) 'in ve bütün Âl ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir."

Salavat-ı Semaniye

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi adede ma halakte, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi mil'e ma halakte, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi adede külli şey'in, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi mil'e külle şey'in, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi adede ma ahsa kitabüke, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi mil'e ma ahsa kitabüke, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi adede ma ahata bihi ılmüke, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi mil'e ma ahata bihi ılmüke. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh, Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin fi evveli kelamina, Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin fi evsatı kelamina, Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin fi ahiri kelamina.

Salavat-ı Fetih

Essalatü vesselamü aleyke YÂ RESÛLALLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ HABÎBALLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

Essalatü vesselamü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ NECİYYALLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH Essalatü vesselamü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ Essalatü vesselamü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ Essalatü vesselamü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD Essalatü vesselamü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD Essalatü vesselamü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD Essalatü vesselamü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ Essalatü vesselamü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM Essalatü vesselamü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN Essalatü vesselamü aleyke YÂ BEŞÎR

Şarkı Sözleri

Sami Yusuf tarafından söylenen salavat adlı şarkının sözleri.

allahumma salli �ala,
sayyidina,
muhammadin an-nabiyyi al-ummiyyi,
wa �ala alihi wa sahbihi wa sallim
o my lord,
my sins are like
the highest mountain
my good deeds
are very few
they�re like a small pebble.
i turn to you
my heart full of shame,
my eyes full of tears.
bestow your
forgiveness and mercy
upon me.
ya allah,
send your peace and blessings
on the final prophet,
and his family,
and companions,
and those who follow him.

Muhammed Kaya tarafından söylenen salavat adlı şarkının sözleri.

bildiğim bu yollar,
seni bana getiremez ki,
yazdığım umutlar,
yarınıma meyil vermez ki.
bir ışık kalbimde,
çağırır beni efendime,
bir sözdür dilimde,
sana selam her nefesimde.


allahümme salli ala seyyidina muhammed,
allahümme salli ala seyyidina muhammed,
allahümme salli ala seyyidina muhammed,
allahümme salli ala seyyidina muhammed.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Salavat Yulaev

Salavat Yulaev (Rusça: Салават Юлаев) (d. 16 Haziran 1752, Tekeyevo [Текеево], Başkurtistan; ö.

Salavat Yulayev

Salavat Yulaev (Rusça: Салават Юлаев) (16 Haziran 1752 Tekeyevo (Текеево), Başkurtistan; ölüm 8 Ekim 1800 Rogervik, Estonya), ünlü Başkurtistan istiklal savaşcısı ve şairidir. Başkortostan'ın Halk Kahramanıdır. Kazan'ın düşüşünden sonra ufa bölgesindeki ...

Ravza-i Mutahhara

Ravza-i Mutahhara (Osmanlıca: روضهء مطهره; Arapça: الروضه المطهره, ''ar-Rawda al-Mutahhara'') İslam dininin peygamberi Muhammed'in mezarının bulunduğu yerdir. Medine'de, Mescid-i Nebevî'nin içindedir. Ravza (Arapça: روضه) ''bahçe'' anlamındadır.

Salâ

→ İsveç'te bir şehir olan Sala için, Sala, İsveç sayfasına bakınız.

Yezidilik

Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi'lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Çeşitli kültürlerin birbirlerine karıştığı Ortadoğu'da ulusal kimlikleri olmayan İran'daki Bahailer, Lübnan'daki Dürziler ve Maruniler gibi Yezidiler de dini ...