Samarra

Samarra Abbasi Devleti zamanında Irak'ta Bağdat'ın yetmiş mil uzağında ve Dicle kenarında kurulan tarihi bir şehir. Bu şehri, Halife Mu'tasım'a ve ücretli Türk ordusuna yeni bir yerleşim merkezi sağlamak gayesiyle Ünlü Abbasi kumandanı Türk asıllı Eşnas 836 (H.222) senesinde, kurdu. Samarra Kuruluşundan 892 (H.279) senesine kadar 57 sene müddetle, Abbasi Devletine başşehir oldu. Halife Mu'tasım'dan halife Mu'tedid'e kadar sekiz Abbasi halifesi Samarra'yı payitaht olarak kullandı. 892 (H.2...

1.

Samarra İngilizce anlamı ve tanımı

Samarra anlamları
    (noun) See Simar.
Samarra tanım:
Kelime: samarra
2. samarra
3. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
4.

Samarra hakkında bilgiler

Samarra Abbasi Devleti zamanında Irak'ta Bağdat'ın yetmiş mil uzağında ve Dicle kenarında kurulan tarihi bir şehir. Bu şehri, Halife Mu'tasım'a ve ücretli Türk ordusuna yeni bir yerleşim merkezi sağlamak gayesiyle Ünlü Abbasi kumandanı Türk asıllı Eşnas 836 (H.222) senesinde, kurdu. Samarra Kuruluşundan 892 (H.279) senesine kadar 57 sene müddetle, Abbasi Devletine başşehir oldu. Halife Mu'tasım'dan halife Mu'tedid'e kadar sekiz Abbasi halifesi Samarra'yı payitaht olarak kullandı. 892 (H.279) senesinde Halife Mu'tedid Bağdat'ı tekrar başşehir yaptı.

Müslümanların kurduğu en büyük şehirlerden biri olan Samarra, başşehir olduğu müddet içinde bir kısmı bugün de ayakta olan muazzam eserlerle imar edildi. Samarra'ya ilk yerleşen halife Mu'tasım, burada Cevzak kyüzyılını yaptırdı. Daha sonra halife Vasık, kendi adıyla Harun Kyüzyılını yaptırdı. Halife Mütevekkil ise, Samarra'da yirmi dört ayrı kasır yaptırmış veya daha önceden inşa edilmiş olanları genişletmiştir. Bu kasırların en Ünlüları Balkuvara, Arus, Muhtar ve Vahid kasırlarıdır. Samarra'da en son oturan Halife Mu'temid, 869 (H.255) senesinde doğu sahilinde el-Ma'şuk Kyüzyılını yaptırdı. Bu şehirde evler, umumiyetle aynı plan üzerine yapılmıştır. Tek katlı olan evlerin ortasında havuzu ile bir avlusu bulunurdu. Avluların etrafında eyvanlar ve odalar vardı. Sarayların ve evlerin iç kısımları kabartma süslemeler ve levhalarla tezyin edilmişti.

Muhteşem Samarra şehri, bugün Dicle Nehrinin sol sahilinde büyük bir harabe halindedir. Bugün harabelerin yakınında yeniden kurulmuş aynı adı taşıyan küçük bir şehir vardır. Harabeler arasında sağlam kalan binalar, halife Mütevekkil'in yaptırdığı Büyük Cami; Balkuvara sarayı; Vasık Kasrı ve Kubbetü's-Sulaybiya'dır. Harabe haline gelen bu şehirde yapılan kazılarda, Abbasiler zamanında dünyaya ışık saçan sanat ve kültürün zengin nümuneleri elde edilmiştir. Bugün harabe ve küçük bir belde halini alan Samarra şehri vaktiyle yüz binlerce nüfusa sahipti.

Samarra'da bu gün sadece kuşatma duvarları ile minaresi ayakta kalan Büyük Cami (Cami-ül-Kebir), Halife Mütevekkil tarafından 848 (H.234) ile 852 (H.238) seneleri arasında yaptırılmıştır. Dünyanın en geniş camisi olup, 240 metre boyunda, 156 metre enindedir. Cami, müştemilatıyla birlikte otuz sekiz bin metre karelik bir saha kaplamaktadır. Kuşatma duvarları, ortalama on beş metre yükseklikte, iki buçuk metre kalınlıkta olup, pişmiş tuğladan yapılmıştır ve aralıklı takviye kuleleri vardır. İç bölmeleri ve mermer sütunlar üzerine oturan tavanlar tamamen yok olmuştur. Bozulmadan kalan, melviye denilen minaresi caminin kuzey tarafında ve 27 metre dışındadır. Koni şeklinde olan minare, kare bir taban üzerinde helezoni olarak yükselir ve tepesine dışarıdan dolanan bir merdivenle çıkılır.

Samarra'nın el Asker mahallesinde ikamet ettiği için el-Askeri lakabını alan 11. İmam Ebu Muhammed Hasan el-Askeri'nin ve onun babası 10. İmam AliNaki hazretlerinin medfun olduğu türbe de Samarra Büyük Camii yanındadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Samarra Taarruzu

Samarra Taaruzu, 1917 Baharında olan bir savaştır.

Cilt

Arapça "Cild"`den gelen bir sözcüktür.

Cami

Müslümanların ibadet yeri. İbadet yapmak için toplanılan yerlere "mabed" veya "ibadethane" denir. Müslümanların mabedine "mescit" ve "cami"; Yahûdilerinkine "sinagog" ve "havra"; Hıristiyanların mabedine de "kilise" denir. Lügatta cami; toplayan, toplayıcı demektir. Müslümanların ...

Mısır

Mısır (Arapça: Mısr/Masr, مصر) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Gumhûriyet Masr'al Arabiye, جمهورية مصر العربية) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer ...

Sfenks

O, yeryüzünün en ünlü heykeli... Kimilerine göre Marslıların Dünyamıza armağan ettiği bir dev, kimilerine göre ise Firavun Cheops’un aslan biçimini almış görüntüsü... En çok ziyaret edilen arkeolojik mekanların basinda gelen sfenks, kirik burnunun ve altindaki geçitlerin ...

Dicle Nehri

Dicle Nehri Türkiye’de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat’la birleşerek Şattülarap’ta Basra körfezine dökülen nehir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcül) gölünden ...

Türkler

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ...

Türklerin İslamiyete Girişi

İslâmın tebliğiyle birlikte, dünyanın ücra bir köşesinde yaşayan küçük bir kavim, yeni ve büyük bir millet hâline geldi. Meçhul, basit bir hayat süren ve hattâ aşağılanarak yaşayan insanlar, bu dinle birlikte birdenbire, tarihin mümtaz kahraman, fatih ve dâhîleri oldular. ...

Irak Selçukluları

Selçuklu topraklarının batı kısmında kurulan hânedân. Sultan Mehmed Tapar’ın 1118 senesinde vefâtıyla meydana gelen iç hâdiseler neticesinde, Sencer ile Mahmûd arasında 11 Ağustos 1119 târihinde yapılan Sâve Savaşından sonra, Büyük Selçuklu Devletinin başına Sencer ...

Tulunoğulları Beyliği

Mısır'da ve Suriye'de kurulan ve Abbasî hilafetine ismen bağlı ilk Müslüman-Türk devletidir. Devletin kurucusu Ahmed, bir Türk askeri idi. Babası Tulun (Tulun: Türkçe'deki dolun, yani dolun aydan gelir) yaklaşık 815-816'da Buhara valisi tarafından Bağdad'a gönderilmişti. Ahmed, ...

Abbasiler

Abbasi Devleti (750-1258) Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebul Abbas'ın kurduğu devlet. 750 yılında Abbasiler Emevi yönetimine karşı ayaklanarak halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak Abbasiler 1258'e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne ...

Malabadi Köprüsü

Malabadi Köprüsü, Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde yeni yapılan karayolunun sağ tarafındadır. 1147 yılında Artukoğulları döneminde inşa edilmiştir. Ortadaki büyük sivri kemerin ayakları kayalıklara oturtulmuştur. Kemerin her iki ucunda 4.50 x 5.30 m. boyutlarında ...

Türk Ve İslam Eserleri Müzesi

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Türk ve İslâm sanatı eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesidir. 19. Yüzyılın sonunda başlayan kuruluş çalışmaları, 1913 yılında tamamlanmış ve müze, Mimar Sinan'ın en önemli yapılarından bir olan Süleymaniye Camii külliyesi içinde ...