Sosyal Psikoloji

Kısaca: Psikoloji biliminin bir şubesi olarak daha fazla sosyal (toplumsal) davranış biçimleri üzerinde inceleme yapan, fert-toplum ve insanlar arası etkileşimini inceleyen, daha somut bir ifade ile, başka insanları nasıl algıladığımızı, bizim onlara, onların bize karşı nasıl tepki gösterdiklerini, sosyal durum ve ortamlarda bulunmaktan bizim ve başkalarının nasıl etkilendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. ...devamı ☟

Psikoloji biliminin bir şubesi olarak daha fazla sosyal (toplumsal) davranış biçimleri üzerinde inceleme yapan, fert-toplum ve insanlar arası etkileşimini inceleyen, daha somut bir ifade ile, başka insanları nasıl algıladığımızı, bizim onlara, onların bize karşı nasıl tepki gösterdiklerini, sosyal durum ve ortamlarda bulunmaktan bizim ve başkalarının nasıl etkilendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Kısacası Sosyal Psikoloji; ferdin sosyal çevresi ile kültürel ortamı arasındaki korelasyonu (karşılıklı münasebeti) inceleyen bir bilim dalıdır.

Kişinin, davranışlarının, hislerinin, düşüncelerinin, başkalarının davranış ve(ya) özelliklerinden etkilenme şekillerini ve onlar tarafından belirlenme şekillerini inceleyen modern bir psikoloji dalıdır.

Başka bir tanıma göre Sosyal Psikoloji, fertlerin, insanlar arası ve sosyal çevreyle olan münasebetlerini, sosyal tecrübe ve davranışlarını, grup üyeliğinin nitelikleri veya bir toplum içinde bulunmanın, ferdin tutum ve davranışları ile inançları üzerindeki etkilerini araştıran psikolojik içerikli ve sosyal nitelikli bir bilim dalıdır.

Sosyal Psikolojinin İlgi Alanları

Sosyal Psikoloji, bir insanın davranışı, duyguları ve düşüncelerinin diğer insanların davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini belirlemeye çalışır. Sosyal psikoloji, hem fertlerin toplum içindeki davranışlarını (kişilere yönelik Sosyal Psikoloji), hem de insanların sosyal gruplara katılmaları sonucu ortaya çıkan davranışları (topluma yönelik Sosyal Psikoloji) inceler.

Sosyal Psikoloji, sosyal olgulardan yola çıkarak, insana ve topluma yönelir, insanın içinde yaşadığı toplumun veya sosyal grubun özelliklerini ortaya çıkarır. Örn.: Belli sosyal gruplardaki ön yargılı davranışları inceleyen Sosyal Psikoloji, önce o grupların iktisadi imkanları, toplumda gördüğü itibar gibi sosyal özelliklerinden hareket eder ve sosyal şartların ortaya attığı engellenmeleri ortaya koyar. Ardından ferde yönelir ve bu engellenmelerin fertte meydana getirdiği duyguları araştırır. Böylece, psikolojinin diğer uzmanlık dallarından farklı olarak, fertte oluşan duygular ve bunların yön değiştirmesinin incelenmesinin ötesinde yine topluma yönelir.

Sosyal Psikoloji, bilhassa deneysel (tecrübi) psikoloji ve kişilik psikolojisinin kavram ve yöntemlerinden yararlanır. Açıklanması gereken sosyal içerikli unsurları ve(ya) sosyal dışı unsurları (dayanakları) inceleyen Sosyal Psikoloji, sosyal hadiselerin yapısında ve işleyiş süreçlerinde temel olan kanunlara ve kaidelere ulaşmayı hedeflemektedir.

Sosyal Psikolojinin Tarihi

Terim olarak 19. yy.'ın sonlarında, daha fazla ABD'de kullanılır hale gelen Sosyal Psikoloji ile ilgili ilk eser ("Sosyal Psikolojiye Giriş") McDougall'a aittir. 1908 yılında yayınlanan bu kitapta, kişi ve insan içi süreçlerin yanında zihindeki tabii eğilimler ve onun kapasitesini ele alınmakta ve içgüdü teorisi açısından bugünün anlayışı ile daha fazla motivasyon teorisi işlenmektedir.

1920'lerden sonra Sosyal Psikolojide tutumların ölçülmesi ve incelenmesi ile ilgili teknikler gelişmeye başlamıştır. 1950'lerden sonra tutumların değişmesi ile ilgili kavramlar geliştirilmiştir. 1970'li yıllardan sonra da fert ve grup davranışlarının sosyal boyutu üzerinde durulmuştur.

Türkiye'de 1950’li ve sonraki yıllarda kurulmaya başlanan üniversitelerin psikoloji bölümleri içerisinde sosyal psikoloji ana bilim dalları kurulmuştur (Örn. Boğaziçi, Hacettepe, Ankara, İstanbul ve Ege Üniversitesi). Ancak, bilgi edinme ve ders verme yöntemi, daha fazla Amerikan literatüründen Türkçe'ye çevrilmiş kitaplara dayandıralarak gerçekleşmiştir. Yerli bilgilerden hareketle milli, özgün modeller, az da olsa 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır.

Sosyal psikoloji

Türkçe Sosyal psikoloji kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Sozialpsychologie

Sosyal psikoloji

Toplumun insan davranışlarına etkisini konu edinen bilim dalı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Çevresel psikoloji
3 yıl önce

da bir sokak olabilir. Psikolojinin diğer alt dalları (sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, okul psikolojisi gibi) ve psikoloji dışındaki uzmanlık alanları...

Çevresel psikoloji, Psikoloji, Taslak
Matematiksel psikoloji
3 yıl önce

niceliksel analizi, klinik psikoloji, sosyal psikoloji ve müzik psikolojisi gibi alanlarda etkindir. Matematiksel modellemeleri psikolojide uzun bir tarihe dayanmaktadır...

Kültürel psikoloji
3 yıl önce

dayanır. Sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji gibi psikoloji dalları kültürel psikolojiyi besler ve kültürel psikoloji ile zenginleşir...

Kültürel psikoloji, Kuzey Amerika, Sosyal psikoloji, Uzak Doğu, Bilişsel psikoloji, Gelişim psikolojisi
Erol Güngör (sosyal psikolog)
3 yıl önce

yeni bir bilim dalı olan Sosyal Psikolojiye yöneldi. Bu disiplinin önemli eserlerinden Krech ve Crithfield'in "Sosyal Psikoloji" kitabını Türkçeye çevirdi...

Erol Güngör (sosyal psikolog), 1938, 1978, 1982, 1983, 24 Nisan, 25 Kasım, Devlet Planlama Teşkilatı, Kalp krizi, Kültür Bakanlığı, Kırşehir
Sosyal biliş
3 yıl önce

bilişsel psikolojideki birçok tema, teori ve paradigmayı uygulamakta ve genişletmektedir. Psikoloji tarihi boyunca sosyal psikoloji genel psikoloji yaklaşımından...

Psikoloji
Eleştirel psikoloji
3 yıl önce

Eleştirel psikoloji büyük ölçüde eleştirel teoriye dayanan bir psikolojiye bakış açısıdır. Eleştirel psikoloji, hakim olan psikoloji anlayışına karşıdır...

Sosyal bilimler
3 yıl önce

siyaset bilimi, psikoloji, hemşirelik ve sosyal tarihi içeren birçok akademik branşı ifade eder. Disiplinler arası dalların çoğalmasıyla ve sosyal bilimler ile...

Sosyal bilimler, Antropoloji, Bilim, Coğrafya, Dilbilim, Ekonomi, Müzikoloji, Nöropsikoloji, Psikoloji, Sanat, Siyaset bilimi
Psikoloji
3 yıl önce

çalışılabilir. Tüm bu özellikleriyle psikoloji, hem fen ve tıp bilimleri ile hem de sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir. Psikolojinin hedefi, zihinsel süreçleri...

Psikoloji, Algılama, Davranışçılık, Dil, Dilbilim, Gestalt psikolojisi, Gramer, Hafıza, Kısa dönem hafıza, Leipzig, Mantık