Türkmenistan

Kısaca: Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’da bulunan bir Türk Devleti. Kuzeyinde Kazakistan, doğusunda Özbekistan, güneyinde İran ve Afganistan, batısında Hazar Gölü yer alır. Türkmenistan 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti. Resmî para birimi Manat'tır. Yönetim şekli cumhuriyettir. Türkmenistan, BM, İKÖ, BDT, IMF gibi uluslararası kuruluşlara üyedir. ...devamı ☟

Türkmenistan
Türkmenistan

Türkmenistan HaritasıTürkmenistan bayrağı
Türkmenistan bayrağı


Orta Asya'da bulunan bir Türk Devleti. Kuzeyinde Kazakistan, doğusunda Özbekistan, güneyinde İran ve Afganistan, batısında Hazar Gölü yer alır.Türkmenistan konum olarak Orta Asyada, Hazar Denizin doğusundadır.
Türkmenistan konum olarak Orta Asyada, Hazar Denizin doğusundadır.
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan'la çevrilidir. En yüksek yerleri Kugintau Dağı (3319 m.) ve Kopet Dağı (2942 m.)'dır. Hazar Denizi'nin hemen yanıbaşında yer alan ve tuz yönünden zengin olan Karaboğaz Gölü, Türkmenistan toprakları içinde yer alır. Türkmenistan akarsu yönünden fakirdir. Atrek ırmağının bir bölümü Türkmenistan'ın içinde yer almaktadır. Tecen ve Murgap adlı akarsuları Karakum çölü içinde kaybolmaktadır. Amu Derya ırmağının çok az bir kısmı Türkmenistan sınırları içinde yer alır. Bunun dışında önemli bir akarsuyu yoktur. Ancak su ihtiyacının karşılanması için 900 km uzunluğundaki Karakum kanalı yapılmıştır. Bu kanal güneydedir. Topraklarının beşte dördünü Karakum çölü kaplamaktadır. Güney kısmında Kopet dağ kütlesi ve yaylalar yer alır. Topraklarının % 3.5'i tarım alanı, % 17'si otlak, kalanı ya kısmen otlak olarak kullanılabilen çöl veya tamamen çöldür. Türkmenistan'a kurak ve sıcak bir iklim hakimdir. Yaz aylarında sıcaklık bazen 50 dereceye kadar çıkar. Kış aylarında ise bazen -25 dereceye kadar düştüğü olur.

ŞehirlerEtnik Yapı

Yerli halk olan Türkmenler nüfusun %98'ini oluştururlar. Dilleri Azerice ve Türkiye Türkçesine çok benzer. %2'si Rus ve diğer etnik unsurlar oluşturuyor. Rusların sayısı 100.000 'in altındadır.

Tarihi

Türkmenler, altıncı yüzyıldan itibaren Göktürklerin idaresinde toplanan Türk kabilelerinden bir kısmı gibi kendi aralarında birlik kurarak Tula-Selenga ırmakları bölgesinde Dokuz-Oğuz kağanlığını meydana getirdiler. Göktürk kağanlığının; Kutluğ tarafından 682'de ikinci defa kurulmasından sonra Göktürkler hakimiyetlerini kabul etmeyen Türkmenler üzerine yürüdüler. Tula Irmağı kıyısında yapılan savaşta Türkmenler yenildiler. Fakat, Göktürklerin hakimiyetini kabul etmediler. İlteriş Kağan, Türkmenler üzerine birçok sefer daha düzenledi ve Baz Kağanı öldürdü. Türkmenlerin merkezi Ötüken ve çevresini ele geçirdi. Bu yenilgi karşısında İlteriş Kağan'ın hakimiyetini kabul etmek mecburiyetinde kalan Türkmenler, Göktürklerin Kırgız Seferine katıldılar. Daha sonra Göktürklere isyan eden Türkmenler birçok savaşta mağlup olunca Çin taraflarına göç ettiler. Bir müddet sonra yurtlarına döndüler. Uygurlara yardım ederek Göktürklerin yıkılmasını sağladılar. Türkmenler, Uygur Devletinin dayandığı başlıca boylardan biri oldu. Fakat zaman zaman Uygurlara karşı da isyan etmekten geri durmadılar. Uygurların yıkılmasından sonra batıya göç ederek Sir Derya (Seyhun) kıyılarına ve onun kuzeyindeki bozkırlara yerleştiler.

Türkmenler onuncu asırdan itibaren göçebe hayatı yanında yerleşik bir hayat sürmeye de başladılar. Bu asrın başlarında Oğuzlar, Maveraünnehr çevresine yerleşip Yabgu denilen hükümdarların idare ettiği bir devlet kurdular. Türkmenlerin bu sırada başşehirleri Sir Derya kıyısındaki Yeni Kent idi. Yabgu Devleti zamanında Türkmenler Üçok ve Bozok diye ikiye ayrıldılar.

Onuncu asrın sonlarında İslam dinini kabul ederek iyice güçlenen Türkmenler, komşuları Peçenekler ve Hazarlarla savaşarak onları yendiler. İslam dinini kabul eden ve Selçuklu hakimiyetine giren Türkmenler, Oğuz Yabgu Devleti hükümdarının kendilerine kötülük yapacağından çekinerek, İslam diyarı olan Horasan'a göç ettiler. Maveraünnehr'de kalan diğer Türkmen boyları da Kıpçakların hücum ve baskıları neticesinde dağıldılar ve Türkmen Devleti yıkılmış oldu. Yerlerinde kalan Oğuzlar ise Karacuk Dağları bölgesinde, Mankışlak'ta ve Sir Derya Nehri kıyılarında yerleştiler. Daha sonra Karahıtayların ve Karlukların baskısı neticesinde Selçuklulara tabi oldular.

Türkmenlerin birçoğu Selçuklular devrinde yerleşik hayata geçtiler. On birinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren akın akın İran, Irak, Anadolu ve Suriye'ye doğru yayıldılar. Gittikleri yerlerde doğruluğun, adaletin, ilmin ve medeniyetin müdafiliğini yaptılar. İnsanlara hizmet etmek, ilmin ve medeniyetin yayılmasını sağlamak için pekçok cami, medrese, kervansaray, hamam ve köprüler yaptırdılar.

Mankışlak ve Sir Derya Nehri kıyılarında kalan Türkmenler o havalinin askeri istila yolları üzerinde olmamasından, on yedinci asrın ortalarına kadar daha rahat ve müstakil bir hayat yaşadılar. Fakat 1639 ve 1700 yıllarında, bilhassa Kazaklara indirdikleri darbeyle Orta Asya'nın Rus istilasına açılmasına sebep olan Moğol asıllı Kalmukların hücumlarına uğradılar. Mankışlak bölgesinde yaşayan o devir Türkmen boylarının en büyüğü ve kuvvetlisi olan Teke Türkmenleri Kopet Dağı bölgesine çekildiler. Orada diğer Türkmen boylarıyla birleşerek kuvvetlendiler. Bu Türkmen boyları Türkmen-Özbek işbirliğinin ayakta tuttuğu Hive Hanlığına vergiyle bağlandılar. İran'da hakimiyeti eline geçiren Afşar Türkmen beylerinden Nadir Şahın Orta Asya hanlıklarını işgal ettiği devrelerde de onun hakimiyetini kabul ettiler.

Nadir Şahtan sonra bir müddet İran ve Hive Hanlığının baskı ve hücumlarına maruz kalan Türkmenler, 1835'ten itibaren Merv bölgesine doğru yayılmaya başladılar. Daha sonra İran ve Hive Hanlıkları tekrar Türkmenlere saldırılara başladılar. Türkmenler 1855'te Hive ordusunu ağır bir mağlubiyete uğratarak, Hive Hanlığı saldırılarından kurtuldular. Ancak, Türkmenistan üzerinde hak iddia eden İran saldırıları onları zor durumda bıraktı. Sulh isteyen Türkmenler karşısında, savaşı kazanacağından emin olan Hasan Mirzan, 30.000 kişilik ordu 33 top ile Türkmen topraklarında ilerlemeye başladı. Bu sırada Türkmenlerin başında bulunan Hurşid Han, diğer Türkmen boylarından yardım istedi ve zaman kazanmak için Karakum Çölüne çekildi. Kuvvetlerini bir araya toplayıp, ikmal yollarını kesen Hurşid Han, İran ordusunu büyük bir mağlubiyete uğrattı. Böylece Türkmenler tam manasıyla istiklallerini kazandılar. Halkının refahı için çalışan Hurşid Han, kurduğu barajlar ve açtırdığı kanallarla Türkmen topraklarını münbit bir hale getirdi.

Ağır mağlubiyetin ardından bir müddet Türkmen topraklarına saldırmayan İran, daha sonraki saldırılarda da başarı elde edemedi. Rusların Orta Asya'ya doğru istilalarını hızlandırdıkları devirde, İranlıların yaptıkları hücumlar Türkmenlere oldukça büyük zarar verdi.

Türkmenlerle Ruslar arasındaki ilk münasebet on dokuzuncu asrın ilk yarısında, Rusların İranlılara karşı kazandıkları başarılar sonunda Hazar Denizindeki Aşura'da bir üs kurmalarından sonra (1846) başlamıştır. Ruslar 1859'da Hazar'ın doğu sahillerinde bir kale kurduktan sonra, Türkmenlere karşı askeri seferler düzenleyerek, pekçok Türkmen yerleşme merkezini tahrip ettiler. Osmanlı-Rus (1877/1878) Harbi üzerine Türkmenler üzerine gönderilen Rus birlikleri Kafkasya'ya çekildi. Osmanlı ordusunun mağlubiyeti, Türkmenler üzerinde çok kötü tesir yaptı. Bazı devlet ileri gelenleri Ruslara teslim olmayı teklif ettiler. Yapılan toplantılar neticesinde Türkmen ileri gelenleri kanlarının son damlasına kadar Ruslarla savaşma kararı aldılar. Ruslar Türkmenistan'ı ele geçirmek için büyük harekat başlattılar. Birçok kaleyi ele geçiren Rus birlikleri Göktepe'de ağır bir mağlubiyete uğradılar. Göktepe'deki bu Türkmen başarısı Rusların o ana kadar Orta-Asya'daki yenilmezlik vasıflarını yıktı.

Ruslar, 1881'de Göztepe'yi ele geçirmek üzere takviye birlik alarak saldırdılar. Uzun süren savaşlar neticesinde Göktepe Rusların eline geçti. Rus kumandanı Skobelev, yayınladığı bir bildiriyle, Türkmenlerden Rus çarının hakimiyetini kabul etmelerini istemişse de bunun cevapsız kalması üzerine, harekata devam ederek Aşkabad'a kadar olan Türkmen topraklarını işgal etti. Ruslar, Aşkabad'dan sonraki ilerlemelerini İngilizlerin baskıları ile durdurdular.

Türkmenistan'daki Rus idaresi ve sömürüsü işgal ettikleri diğer Türk memleketlerinden farklı olmayıp, yalnız daha sıkı bir şekilde denetimleri altında tutmak olmuştur. Toprakların verimli kısımları Türkmenlerin ellerinden alındı. Yirminci asrın başlarında diğer Türk memleketlerinde olduğu gibi Türkmenistan'da da fikri ve siyasi bir uyanış başladı. 1916'da Rus yönetimine karşı başlayan ayaklanmaya Türkmenler etkili bir şekilde katıldılar.

1917 Rus Devrimini takip eden iç savaş neticesinde, savaşı kazanan bolşevikler, bütün Türk illerindeki kurtuluş hareketlerini önledikten sonra Türkmenistan'daki milli ayaklanmayı da bastırdılar. Aşkabad'ın temmuz 1919'da, Krosnovodsk'un da Şubat 1920'de düşmesinin ardından bölgede bolşevikler yönetimi ele geçirdi.

1924'e kadar Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ismiyle anılan Türkistan, 1924'te yapılan idari değişiklikle Sovyetler Birliğini meydana getiren 15 Cumhuriyetten biri haline getirildi.

Sovyetler Birliğinde başlayan reformlar, Türkmenistan'da da köklü değişikliklere sebep oldu. Ülke yeni bir siyasi ve ekonomik döneme girdi. Türkmenistan, 22 Ekim1991'de bağımsızlığını ilan etti. Aynı sene Bağımsız Devletler Topluluğuna katıldı.

Fiziki Yapı

Türkmenistan topraklarının beşte dördünü Karakum Çölü kaplar. Güneyinde yer alan Kugitang ve Kopet dağları, Pamir, Altay sıradağlarının kollarıdır. Kopet Dağları İran'la olan tabii sınırı da çizer. Ülkenin kuzey doğusunda Küçük (772 m), Büyük Balkan (1880 m) ve Krasnovods (308 m) yaylaları, bulunur. Kugitang Dağlarının en yüksek noktası 3319 metredir.

Ülke coğrafi yapısından anlaşıldığı gibi akarsu yönünden fakirdir. Belli başlı akarsuları Hazar Denizine dökülen Atrek, Karakum Çölünde kaybolan Tecen ile Murgap ve ülkenin kuzey doğusundan bir bölümü geçen Amu Derya'dır. Sulama gayesiyle Cumhuriyette birçok kanal ve gölet inşa edilmiştir. Karakum Çölü boyunca uzanan ve dünyanın en büyük sulama ve taşımacılık kanalı olan Karakum Kanalının yapımı 1950'li senelerden beri devam etmektedir. Günümüzde(1994) 900 km'si, tamamlanan kanalın önümüzdeki yıllarda bitirilmesi planlanmıştır. Kanalın bitmiş hali 1400 km olacaktır.

Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizinin bir bölümü Türkmenistan sınırları içinde kalır.

İklim

Türkmenistan'da sert bir kara iklimi hakimdir. Sıcaklık gün ve sene içinde büyük farklılıklar gösterir. Yazın nadir olarak 35°C'nin altına düşen sıcaklık, Karakum Çölünde gölgede 50°C'ye kadar yükselir. Kışın sıcaklık bazı bölgelerde -33°C'ye kadar düşer. Türkmenistan çok az yağış alır. İlkbaharda görülen yağışlarda kuzeybatı 80 mm, çöle yakın bölgeler 100-150 mm, güneybatıdaki yaylalar 200-300 mm yağış alır. Mevsim dönemlerinde ülke İran ve Afganistan yönünden esen kum fırtınalarına sahne olur.

Tabii Kaynaklar

Madenler: Türkmenistan yeraltı zenginlikleri bakımından oldukça zengindir. Çeleken yarımadasına Nebit Dağ, Kum Dağ ve Okarem'de petrol ve doğal gaz yatakları vardır. Ayrıca Karakum'da doğalgaz, Gavrdak'ta kükürt, kurşun, Kara Boğaz Gölünde kalium, madeni tuz çıkarılmaktadır. Bunların yanında İyod, brom yatakları da işletilmektedir.

Bitki örtüsü ve hayvanlar; Türkmenistan topraklarının vahalar, vadi ve platolar dışında kalan kısmının tabii bitki örtüsü çöl bitkileridir. Kopet Dağları arasında kalan vadilerde badem, incir, ceviz, nehir kıyılarında ise kara kavak, söğüt ve kamış yetiştirilir. Türkmenistan'da en sık rastlanan yabani hayvanlar tilki, yaban kedisi, Karakum ceylanı, dağ koyunu ve keçisi, çita, vaşak ve oklu kirpidir. Sürüler halinde göç eden su kuşları kışın Hazar Denizinin doğu kıyılarında konaklar. Hazar Denizinde başta havyarıyla meşhur mersinbalığı olmak üzere çeşitli balık türleri yaşar.

Nüfus ve Sosyal Hayat

3.714.000 nüfusa sahip Türkmenistan'da nüfus artışı % 2,7'dir. Nüfusun % 72'sini Türkmenler, % 9,5'unu Ruslar, % 2,5'unu Kazaklar, % 9'unu Özbekler, % 7'sini diğer milletler meydana getirir.

Türkmenistan'da Aşkabat, Krasnovodski (Kızılsu), Mari (Merv), Taşağuz Cercoz olmak üzere beş eyalet bunlara bağlı olarak 21 mahalle, 14 şehir vardır.

Türkmenistan'da eğitime, nüfusa oranla çok önem verilmektedir. 1925'te kabul edilen Türkmen Yomut dili edebi dil olarak kullanılmaktadır. Okuma-yazma oranı % 99'dur. Ülkede 9 üniversite ve İlimler Akademisine bağlı 56 enstitü vardır. Eğitim 7-17 yaş arası mecburi ve parasızdır.

Türkmenler sünni olup Hanefi mezhebindendir. Sovyet yönetimi 1928'de Türkmenler arasında İslamiyeti tamamen kaldırtmak gayesiyle din aleyhtarı büyük bir kampanya başlatmışlardır. Bu, Orta Asya'da yürütülen en sert İslam aleyhtarı kampanya idi ve 1941 senesine kadar sürmüştü. İkinci Dünya savaşı sırasında kampanya durdurulmuşsa da 1948'de yeniden başlatıldı ve son yıllara kadar devam ettirildi. Neticede resmi dini makamlar zayıfladı. Fakat gayri resmi İslami hareketler güç kazandı. 1948'den bu yana basılan din aleyhtarı kitapların çoğu tasavvufa yönelikti.

Siyasi Hayat

Türkmenistan'ın idari yapısı Başkanlık sistemine dayanmaktadır. Cumhurbaşkanlığına bağlı Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Çok partili sistem vardır. Meclis 50 üyeden meydana gelir. Milletvekili seçimleri beş senede bir yapılır.

Ekonomi

Türkmenistan ekonomisi tarıma dayanır. Tarımda pamukçuluk mühim yer tutar. Ayrıca kavun, karpuz yetiştirilir ve üzüm bağları bulunmaktadır. Mungap, Tecen ve Kopet Dağı eteklerinde pamuk, Çarcuy'da kavun-karpuz yetiştirilmekte olup Aşkabad, Göktepe ve Merv'de üzüm bağları vardır. Bunların dışında bir miktar buğday, arpa, mısır ve tütün de yetiştirilmektedir. Ekonomide hayvancılık önemli yer tutar. En çok Karakul koyunları beslenir. Koyunu büyükbaş hayvan ve tavuk takip eder.

Türkmenistan'da tekstil sanayii önemli ölçüde gelişmiştir. Aşkabad Merv, Çarcuy, Taşağuz ve Saya'da tekstil fabrikaları vardır. Bu fabrikalarda başta pamuk olmak üzere yün ve ipekli kumaşlar dokunur. Gıda sanayiine ait fabrikalar Bayram Ali, Taşağuz, Aşkabad ve Krasnovodsk'ta toplanmıştır. Ayrıca ufak makina inşa ve elektroteknik sanayi bulunmakta olup, bunlarda Aşkabad, Çarcuy ve Krasnovodsk gibi önemli şehirlerde kurulmuştur. Kimya sanayiine ait fabrikalar ise Çeleken, Bekdaş, Çaray'da faaliyet göstermektedir.

Maden yününden zengin olan Türkmenistan'da çıkarılan petrol borularla nakledildiği Krasnovodsk rafinerisinde işlenmektedir. Bayram Ali ve Darvasa'da çıkarılan doğal gaz Buhara ve Urala sevkedilir. Petrolün dışında kükürt, kurşun, kalsiyum madeni, tuz, iyod, krom, cıva gibi madenler çıkarılarak işlenmektedir. Madenlerin tarıma elverişli olmayan bozkır ve çöl gibi bölgelerde bulunması, bu bölgelerin nüfusunun artmasına sebep olmuştur.

Türkmenistan'da ayrıca halıcılık çok gelişmiştir. Türkmen halıları dünyaca meşhurdur. Türkmenistan ile Türkiye arasında tıp, sağlık, telekominikasyon, ekonomi, ticari ve turizm alanlarında ön görüşmeler neticesinde çeşitli anlaşmalar yapılmıştır.

Ulaşım

Ulaşım belli başlı yerleşim noktası arasında yapılmaktadır. Çarlık döneminde yapılmış olan Krasnovodsk-Çarcuy arasındaki Kafkasötesi demiryolu ve Merv-Kuşka, Çarcuy-Kungnk ve Karşı-Termes arasındaki demiryollarının uzunluğu 2120 kilometredir. Ayrıca 8700 km'lik bir şose bağlantısı olup, bunların dışında ulaşım nehirlerde ve bilhassa Türkmen kanalında yapılır.

Türkmenistan

Türkçe Türkmenistan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Turkmenistan] n. country in Asia on the coast of the Caspian Sea (member of the Commonwealth of Independent States) n. Turkmenistan, country in Asia on the coast of the Caspian Sea (member of the Commonwealth of Independent States) n. Turkmenistan, country in Asia on the coast of the Caspian Sea

Türkmenistan

Türkçe Türkmenistan kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Turkmenistan

misafir - 6 yıl önce
SÜPER BİR YER AMA SAPAR MURAT DAHA SÜPER HAYRANKALDIM ORAYA ASKER LERİ BİRZ SORUN OLSADA GİDİB GEZMEYE DEYER

misafir - 6 yıl önce
gündogar köçesi jay 19 otag 12 mülküyewa maya 09.17.1973yyl doglan.

misafir - 6 yıl önce
TÜRKMEN istanla ilgili yorum yapmak isterim ancak o benim ATA vatanımı görmek gerek yorumlamak gerek gitmek istiyorum birtürlü bir gurup s4eyyahati bulamadım merak ve heycanlıyım .ruslar TÜRKMENLİKLERİNİ bıadılarmı idari kadro daha ne kadar ezecek o benim soydaşımı ATA gardaşımı onlara selam ve sevgiler Ben gazı ve halısını ününü duymaktayım Bana göre TÜRKMENİSTALILIĞI ÖNEMLİ SELAM ATA GARDAŞLARA DAĞINA TAŞINA ÇÖLÜNE

misafir - 6 yıl önce
TÜRKMENİSTAN I GÖRMEK VE İŞ İMKANLARINI MERAK EDIYORUM ORADAN YAZIŞACAK ARKADAŞLAR ARIYORUM

misafir - 6 yıl önce
TÜRKÜM İSLAMIM İŞ MAKİNALARI TAMİRİNİ YAPIYORUM. ACABA İŞ VE EŞ BULABİLİRMİYİM. TÜRKMENİSTANI ÇOK SEVİYORUM.

misafir - 6 yıl önce
çok sewiyorum.ben bir türkmen inm.ailem orada bn türkiyedeyim.türkmenistan nı we ailemi çk sewiyorum

misafir - 6 yıl önce
Bekle beni Türkmenistan çok yakında ordayım....Atalarımı görmeye geliyorum nede olsa bizler Orta Asyadan geldik Türkiyeye öz Vatanımıza geri dönüyoruz...

misafir - 6 yıl önce
GÜZEL AMA BİRDE BİZ ÇALIŞANLARI ÖZELLLİLE ÇALIK HOLDING SOSYAL GÜVENCE ALTINA ALDIRASA DAHA İYİ OLUR TABİ BURADA HÜKÜMETEDE İŞ DÜŞÜYOR.

misafir - 6 yıl önce
gitmeyi istiyorum ama yardımedecek kımse yok gidip gormek meslemıicra edebılmekisterim bana bilen birisibilgi verse olmazmı ya adrsimiyazayım bana yardımcı olmakisteyen akadasları belerim [email protected]

misafir - 6 yıl önce
slm ben türkmenistanlıyım.arkadaşlarımı çok özledim.onları çok seviyorum.yakında görüşmek üzre.türkmenistanı çok seviyorum

misafir - 6 yıl önce
türkmenistan bizim atavatanımız. gittim gördüm ve çok sevdim. çok güzel arkadaşlarım oldu. 10 yıl sonra çok daha güzel olacak eminim.

misafir - 6 yıl önce
BEN BİR TÜRKÜM VE BEN TÜRKMENİSTANLI BİR KADINI SEVİYORUM İSMİ MAYA VE BEN ONU ÇOK SEVİYORUM ONUNLA BERABER BENDE TÜRKMENİSTANA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM AMA DOGRUMU BU BİLMİYORUM

misafir - 6 yıl önce
turkmenistan çok rahat bir yer.ben KÖYTENDAGLIYIM aylemi çok özledim

misafir - 6 yıl önce
türkmenistan gaz ocakla türkmenabadın arası kaç kilometre kim bilir bilen varsa yazsın

misafir - 6 yıl önce
Türkmenistan hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorum ,bana yardım derseniz memnun olurum.yazışacak arkadaş da arıyorum.şididen teşekkürler

misafir - 6 yıl önce
yazan özgür26 oto tamir ve şantıyede çalısıyorum türkmen ıstanda çalısmak ıstıyorumgüzel bir sehır olduğunu duydum [email protected]

misafir - 6 yıl önce
Türkmenistanda kısa müddet calıştım seydi köprü şantiyesinde türkmeabat ruhıyat köşkü şantiyeside kısa zaman 6 ay kadar bukısa zamanda turkmenlerin nekadarı sıcak kanlı mısafır perver olduklarını gördüm türkmenleri cok seviyor özlüyorum hepsini cok cok seviyorm.

misafir - 6 yıl önce
yukarıda soruları olan arkadaşlara bildiğim kadar cevap vereyim, türk vatandaşından vize istiyor ve vize alabilmek bir mesele üstelik çok kısa süreli 15 günlük bir vize, bunun yanında o vizeyle otelde kalman gerekli bir akraban veya arkadaşının yanında evinde kalamıyosun. ilk defa gidecek olanlar için dikkat etmelerini tavsiye ederim daha havaalanında rüşvet vermeye başlamasınlar, çünkü oarada benim gördüğüm kadarıyla rüşvet yaygın, bunun yanında sokaklarda sigara içmek yasak ve polisleri taviz vermiyor bunlar zor yanları, ama ekonomisi bizim ülkemize göre çok düzgün birçok şey sizi şaşırtacak, ben gidecek olanlara bir turist kafilesi ile beraber gitmelerini öneririm çünki başka şekilde gezemezsiniz çok zor olur

misafir - 6 yıl önce
YA jitel TURKMENİSTAN jdi nas ostalos ne dolgo skoro uvidemsya jdite nas PAPA,MAMA,DOÇENKA ya vas vseh lublyu krepko-krepko ALLAH hepimize görüşmek miyesser edsin.ŞAKİR-NASİBA.ya oçe soskuçelso po tebe turkmenabat.vsem turkmenam SELAM BOLŞOY uvidemsya moy msn adres

misafir - 6 yıl önce
Türkmenistan gerçekten cok guzel bir ülke... Aşkabat''da çok güzel bir şehir.. Bekle Geliyorum Ata vatanım..

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkmenistan Resimleri

Türkmenistan Haritaları

dunya uzerinde Turkmenistan nerede.png
dunya uzerinde Turkmenistan nerede.png
harita turkmenistan.png
harita turkmenistan.png
Turkmenistan bayrak harita.png
Turkmenistan bayrak harita.png

Türkmenistan manatı
3 yıl önce

edilmiştir. 1 Türkmenistan Manatı 5 Türkmenistan Manatı 10 Türkmenistan Manatı 20 Türkmenistan Manatı 50 Türkmenistan Manatı 100 Türkmenistan Manatı 500...

Türkmenistan Devlet Kütüphanesi
3 yıl önce

olan Türkmenistan Devlet Kütüphanesi başkent Aşkabat'ta bulunmaktadır. Kütüphane 1895 yılında kurulmuştur. 1997 yılında kütüphaneye Türkmenistan Devlet...

Türkmenistan Millî Futbol Takımı
6 ay önce

Türkmenistan millî futbol takımı, Türkmenistan Cumhuriyeti'ni uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Dünya Kupası ve Konfederasyon Kupası'na...

Türkmenistan Millí® Futbol Takımı, 10 Şubat, 1930 FIFA Dünya Kupası, 1992, 1994 FIFA Dünya Kupası, 1998 FIFA Dünya Kupası, 19 Kasım, 1 Haziran, 2000, 2003, 2004 Asya Kupası
Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
6 ay önce

Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Türkmence: Түркменистан Совет Социалистик Республикасы, Türkmenistan Sowet Sotsialistik Respublikasy; Rusça: Туркменская...

Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 1921, 1925, 1989, 1991, 27 Ekim, 30 Mayıs, 7 Ağustos, Abhazya SSC, Azerbaycan SSC, Aşgabat
Türkmenistan Bayrağı
6 ay önce

bayrağı, Rus Devrimi’ne kadar Türkmenistan’ın resmi bayrağıydı. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşünden önce, Türkmenistan diğer tüm Sovyet Cumhuriyetlerine...

Türkmenistan bayrağı, Afganistan Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı, Bahreyn Bayrağı, Bangladeş Bayrağı, Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı, Bruney Bayrağı, Butan Bayrağı, Doğu Timor Bayrağı, Endonezya Bayrağı, Ermenistan Bayrağı
Türkmenistan Futbol Federasyonu
6 ay önce

Türkmenistan Futbol Federasyonu (TFF) (Türkmence: Türkmenistan Futbol Federasiýasy), Türkmenistan'daki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini...

Türkmenistan Kürtleri
3 yıl önce

Türkmenistan Kürtleri (Kürtçe: Kurdên Tirkmenistanê), Türkmenistan'da yaşayan Kürtlerdir. Safevi Hanedanından İran şahı I. Abbas, sınır savunması için...

Türkmenistan Meclisi
6 ay önce

Türkmenistan Meclisi (Türkmence: Türkmenistanyň mejlisi), Türkmenistan'ın 125 sandalyeden oluşan yasama organı. Başlangıçta, Türkmenistan Halk Konseyi...