Tacir

Kısaca: Ticâret yapan, alım-satım işleriyle uğraşan, bir ticârî işletmeyi kısmen dahi kendi adına işleten; tüccar. Tâcir, insanın ihtiyaçlarını temin eden, ayağına getiren kimsedir. Kolay kazanç sağladıkları ileri sürülerek bâzı memleketlerde hor görülmüşlerdir. Tâcirleri hor görmeyip, onların hakkını gözeten memleketler tâcirlerle berâber zengin olmuşlardır. İlk tâcir milletler, Fenikeliler ve Venediklilerdir. Günümüzde ise tâcirlik rağbet bulan bir iş sahasıdır. ...devamı ☟

Ticaret yapan, alım-satım işleriyle uğraşan, bir ticari işletmeyi kısmen dahi kendi adına işleten; tüccar. Tacir, insanın ihtiyaçlarını temin eden, ayağına getiren kimsedir. Kolay kazanç sağladıkları ileri sürülerek bazı memleketlerde hor görülmüşlerdir. Tacirleri hor görmeyip, onların hakkını gözeten memleketler tacirlerle beraber zengin olmuşlardır. İlk tacir milletler, Fenikeliler ve Venediklilerdir. Günümüzde ise tacirlik rağbet bulan bir iş sahasıdır.

On sekizinci yüzyıldan itibaren Avrupa’da tacirlerin korunması “burjuva” denen yeni bir sınıfın doğmasına, toplumun yapısının değişmesine ve devletin refah seviyesinin yükselmesine sebep olmuştur. İslam devletlerinde haklı kazanç hürmet görmüş, tacir Müslüman olmasa dahi her türlü hakkı korunmuştur.

İslamiyette tacir: İslam dini ticaretle uğraşmayı teşvik etmiş, doğru tacirleri övmüştür. Hadis-i şerifte: “Doğru olan tacir, kıyamette sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır.” buyrulmuştur. İslam devletlerinin yükselme zamanlarında ticarette de ileri gittikleri görülmüştür. Tacir kendini yasaklardan koruyabilmek için alışveriş (bey’ ve şira) ilmini öğrenmesi gerekmektedir. Çünkü İslam dininde herkesin kendi sanatını öğrenmesi emredilmektedir.

Türk hukukunda tacir: Devletler, taciri ayrı kanunda düzenlemek ihtiyacını duymuşlardır. Buna paralel olarak Türkiye’de de tacir, basit alış-veriş yapanlardan ayrı olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda hükme bağlanmıştır. (Mad. 11-25). Bu kanuna göre iki çeşit tacir vardır:

1. Gerçek kişi tacir. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimse. Ticari mümessiller, kanuni temsilciler tacir değildir. Ticari işletmeyi açtığını ilan eden veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek ilan eden, fiilen ticarete başlamasa bile tacir sayılır.

2. Tüzel kişi tacir: Ticaret ortaklıklarıyla gayesine ulaşmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince, özel hukuk hükümleri içerisinde idare edilmek veya ticari biçimde işletilmek üzere, devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kuruluşlar ve kurumlar (iktisadi devlet teşekkülleri gibi).

Devlet, belediye gibi resmi kuruluşlar ticaret yapmış olsalar da tacir sayılmazlar. Deniz ticaretindeki donatma iştiraki tacir kabul edilir.

Tacir olmanın neticeleri şunlardır: 1) Bir ticaret ünvanı seçer ve kullanır. 2) İflas kanununa tabi olur. 3) Ticari defter tutmak mecburiyetindedir. 4) Ticaret siciline kaydolur. 5) Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydedilir. 6) İleri görüşlü bir işadamı gibi hareket eder. 7) Ticari iş karinesi doğar. 8) Fatura ve teyit mektubu verir. 9) Ücret ve cezai şartın indirilmesini isteyemez. 10) Ticari örf ve adetlere uymak mecburiyetindedir.

Şu hükümler iki tarafın da tacir olması durumlarında uygulanır: 1) İhbar ve ihtarlar yazılı şekilde yapılır. Ticari alım satımlarda, alıcı temerrüdü ve ayıp ihbarları için konulmuş hükümler bulunur. 3) Ticari defterlerle ispat durumu vardır.

İslam hukukunda tacir, ayrıca düzenlenmeyip muamelat hükümleri içinde düzenlenmiştir.

tacir

Osmanlıca tacir kelimesinin Türkçe karşılığı.
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan.

tacir

Türkçe tacir kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. merchant, trader, monger

tacir

ticaretle uğraşan kimse, tecimen, tüccar.

tacir

Türkçe tacir kelimesinin Fransızca karşılığı.
commerçant/e [le][la]

tacir

Türkçe tacir kelimesinin Almanca karşılığı.
Kaufmann

tacir

(Arapça) Erkek ismi - Ticareti meslek edinmiş olan,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Venedik Taciri
7 ay önce

Venedik Taciri, (İngilizce: The Merchant of Venice) İngiliz oyun yazarı ve düşünür William Shakespeare tarafından yazılmış tiyatro oyunu. Shakespeare'in...

Venedik Taciri (oyun), 2004, Edebiyat, Oyun, Taslak, William Shakespeare, İngiliz, Venedik Taciri (film)
Venedik Taciri (film, 1973)
4 yıl önce

Venedik Taciri William Shakespeare'in aynı adlı oyunundan televizyona uyarlanan bir filmdir. Yönetmenliğini, aynı zamanda senaryosunu da yazan, John Sichel...

Silah Taciri
7 ay önce

Silah Taciri, Osman Hamdi Bey'in 1908 tarihli tablosu. Ankara Resim Heykel Müzesi’nde yer almaktadır. Kendisini (iki kişi olarak) ve oğlunu bir arada daha...

Ticaret hukuku
7 ay önce

ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını...

Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Hukuk, Mevzuat, Taslak, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Taşıma Hukuku, Ticaret
Tüccar
7 ay önce

Tüccar ya da tacir, başkası tarafından üretilen malların ticaretini yapan kimse. Tarih boyunca tüccar kavramı her toplumda farklı şekillerde anlaşılagelmiştir...

Dobriç (il)
4 yıl önce

parçasıydı. Dobriç, 16. yüzyılda kurulmuş bir köydü. 1882 yılına kadir tacir Hacıoğlu Pazarcik adlı kişinin adını taşımıştır. 17. yüzyıl-19. yüzyıl arasında...

Johann Ludwig Burckhardt
4 yıl önce

bilinir. Soyu, Basel'in köklü ve ileri gelen ailelerinden birine dayanır. Bir tacir olan babası, 1789 Fransız İhtilali nedeniyle ailesiyle birlikte Almanya...

Johann Ludwig Burckhardt, 14 Şubat, 15 Ekim, 1784, 1806, 1809, 1817, 24 Kasım, Afrika, Almanya, Arapça
Dolandırıcılık
4 yıl önce

kullanılması. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak. Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari...