Unesco

Kısaca: Birleşmiş Milletler Beratının uluslararası işbirliğiyle ilgili 9. bölüm 57. maddesi uyarınca kurulmuş “Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı”nın (United Nations Edurational, Scientific and Cultural Organisation) kısaltılmış ismi. 14 Aralık 1946’da kurulmuştur. Teşkilât çalışmaları hakkında BM’ye rapor verir ve buradan teknik yardım görür. Ancak kendi organları, bütçesi ve diğer statüleri bakımından tamâmen bağımsızdır. Bütün BM üyeleri devletler aynı zamanda UNESCO’nun da üyesi olabilirler. ...devamı ☟

UNESCO
UNESCO

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal konseyinin bir koludur. UNESCO sembolik bir kelimedir. Türkçe manası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü"dür. Birleşmiş Milletler Beratının uluslararası işbirliğiyle ilgili 9. bölüm 57. maddesi uyarınca kurulmuş “Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı”nın (United Nations Edurational, Scientific and Cultural Organisation) kısaltılmış ismi. 14 Aralık 1946’da kurulmuştur. Teşkilat çalışmaları hakkında BM’ye rapor verir ve buradan teknik yardım görür. Ancak kendi organları, bütçesi ve diğer statüleri bakımından tamamen bağımsızdır. Bütün BM üyeleri devletler aynı zamanda UNESCO’nun da üyesi olabilirler.

1945'de Londra'da yapılan hazırlıklardan sonra, 1946 yılında Paris'de otuz bir devletin üyeleri toplanarak UNESCO'yu kurdular. Türkiye de kurucular arasındadır.

UNESCO amacını programının birinci maddesinde şöyle açıklar: "UNESCO, milletlerarası bir işbirliğine dayanarak, ilim, kültür ve eğitim yolu ile dünyamızın barış ve güvenliğini korumak maksadıyla kurulmuştur".

1-Milletlerarası karşılıklı tanışmayı ve anlaşmayı sağlayarak, dünya insanlarını birbirine yaklaştırmak.

2-Halk eğitimini sağlamak ve dünyanın geri kalmış yerlerindeki manevi karanlığa bilim ve kültür ışıklarını götürmek.

3-Barışın korunması yolunda yardımcı olmak.

Yeni nesle barış fikri ve insanlık sevgisi vermek muhakkak ki kültür ve bilim yolu ile olur. Kültür ve bilim insanlığa doğru yolu gösterir. Cehalet ise kötü ve karanlık düşünceleri besler. Savaş, fena terbiye, istibdat ve cahilliğin eseridir. Dünyayı barışı, insanlığa mutluluğu getirecek yol, hürriyet, kültür ve bilim yoludur.

UNESCO üyesi devletler kendi ülkelerinde devlet bünyesi dışında çalışan milli komisyonlar kurarlar. Bu komisyonlar UNESCO gayelerine uygun çalışmaların yapılması için hükumetle işbirliği yaparlar ve bu çalışmaların icrasını takip ederler.

UNESCO’nun gayesi; BM Anayasasında zikredildiği gibi, “adalete, ırk, cins, dil ve din ayrımı yapmaksızın herkes için insan hakları ve temel hürriyetlere cihanşümul saygıyı sağlamak, bunun için eğitim, bilim ve kültür yoluyla devletler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bu yoldan barışın ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunmaktır.” Teşkilat Anayasasında açık bir şekilde belirtildiği gibi UNESCO’nun zor kullanarak değil üye devletlerin kendi istekleri doğrultusunda faaliyette bulunması icab etmektedir.

UNESCO’nun Faaliyetleri

Eğitim: Dünyada okul çağında olan çocukların yarısından fazlası tesis yetersizliği ve öğretmen azlığı dolayısıyla eğitimlerini yapamamaktadır. UNESCO’nun bu alandaki ilk çalışması, Latin Amerika ilk öğretimi için daha çok öğretmen yetiştirme ve öğrencilerin okul haricinde karşı karşıya geldikleri problemleri çözmeye yönelik olmuştur. Başarılı olan bu çalışmanın benzerleri daha sonra Asya ve Afrika’da da tatbik edilerek müspet neticeler alınmıştır. Bunların en büyüklerinden olan “Karaçi Planı” 18 devlet tarafından mali yönden desteklenmiş ve 200.000 Pakistanlı çocuğun mecburi eğitimi 1980’de tamamlanmıştır. Eğitimsiz yetişkinlerin sayısının okula gitmeyen çocuklardan çok fazla olması UNESCO’nun bu alana da eğilmesini mecburi kılmıştır. Teşkilat her sene çeşitli devletlerdeki yetişkinlere “temel eğitim” kursları vermektedir. UNESCO’ya bağlı “Education Clearing House” Paris’te çalışmakta, ilgili konularda malumat toplamakta, eğitim istatistikleri yapmakta, burs dağıtmakta ve üç senelik yayın organı “World Survey of Education”ı çıkarmaktadır.

Doğal bilimler: UNESCO’nun bu alandaki en mühim vazifesi araştırmalarda milletlerarası işbirliğini tesis etmektir. “Kurak Bölgeler “programı 1957’de teşkilatın en büyük projelerinden biri haline gelmiş, kurak ve yarı kurak arazilerin tarım alanları haline getirilmesinde çok faydalı bir rol oynamıştır. Bu kuruluşun diğer bir mühim çalışması da Avrupa Nükleer Araştırma Konsülü’ne (CERN) nükleer enerjinin barışçı maksatlarla kullanılmasında yardımcı olmaktır. Teşkilat aynı zamanda gelişmiş-az gelişmiş bölgeler arasındaki bilgi alışverişine yardımcı olur.

Sosyal bilimler: Teşkilat sosyal ilimler alanında daha çok milletler arasında anlaşmazlıklara yol açan belli problemlerin çözülmesiyle meşgul olur. Hızlı sanayileşme ve gelişmenin meydana getirdiği sosyal problemler de mühim bir yer işgal etmektedir. UNESCO, aynı zamanda BM’nin arzusu üzerine ırklar üzerinde bir araştırma yapmış ve ilmi olarak hiçbir ırkın tabii bakımdan, yani yaradılış olarak diğerinden üstün olmadığına karar vermiştir.

Kültürel faaliyetler: UNESCO günümüzde milletlerarası sanatçılar ve bilginlerin kurdukları teşkilatları destekleyerek, ilmin ve değişik kültürlerin yayılmasına, ihtiyacı olanlara ulaştırılmasında mühim bir vazife görmektedir. Bu alandaki en mühim çalışmalar doğu-batı kültür değerlerinin incelenmesi konusu üzerinde yapılmıştır. Ancak çapı çok büyük olan bu araştırmalardan bir netice alınamamıştır. Teşkilatın aynı zamanda Milletlerarası Yayın Hakkı Antlaşması ve savaş zamanında kültürel eserlerin korunması konulu çalışmaları mevcuttur.

Kitle haberleşmesi: UNESCO bu alanda da ihtiyacı olan devletlerin, bu konuda imkanı olan devletlerden kitap, film vb. gibi malzemeleri ucuz almasını sağlayarak mühim bir vazife görmektedir.

Teşkilat savaşlarda, sınırların belirlenmesinde arzu etmediği tarafta kalan şahısların yerinin değiştirilmesine de yardımcı olmaktadır.

UNESCO

İngilizce UNESCO kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ] s. UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para el trabajo conjunto en las áreas educativas, científicas y culturales)

UNESCO

İngilizce UNESCO kelimesinin Fransızca karşılığı.
[UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ] n. Unesco; organisation des nations unies pour la coopération internationale dans les domaines de l'éducation; des sciences et de la culture

UNESCO

İngilizce UNESCO kelimesinin Almanca karşılığı.
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)]

UNESCO

İngilizce UNESCO kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ] s. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura

UNESCO

İngilizce UNESCO kelimesinin Portekizce karşılığı.
[UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ] s. UNESCO (organização da O.N.U. para a colaboração internacional no setor de educação, ciência e cultura)

UNESCO

Almanca UNESCO kelimesinin İngilizce karşılığı.
abbr. unesco

UNESCO

İngilizce UNESCO kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ] zn. Unesco (organisatie van de V.N. voor internationale samenwerking op gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur)

UNESCO

[UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ] n. agency of the United Nations that promotes international cooperation (specifically in the fields of education, science and culture) n. UNESCO, united nations educational scientific and cultural organization, agency of the United Nations that promotes international cooperation (specifically in the fields of education, science and culture)

UNESCO

Flemenkçe UNESCO kelimesinin Fransızca karşılığı.
(algemeen) Unesco (f)

UNESCO

Fransızca UNESCO kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(général) Unesco (f); UNESCO (f); U.N.E.S.C.O. (f)

UNESCO

Fransızca UNESCO kelimesinin Almanca karşılığı.
abbr. unesco

UNESCO

Fransızca UNESCO kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(général) UNESCO (f)

UNESCO

Fransızca UNESCO kelimesinin Portekizce karşılığı.
(général) UNESCO (f)

UNESCO

Fransızca UNESCO kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(général) UNESCO (f)

UNESCO

Almanca UNESCO kelimesinin Fransızca karşılığı.
abbr. unesco

UNESCO

Almanca UNESCO kelimesinin İtalyanca karşılığı.
abbr. organizzazione delle nazioni unite per l'educazione

UNESCO

Almanca UNESCO kelimesinin İspanyolca karşılığı.
abbr. unesco (f)

UNESCO

İtalyanca UNESCO kelimesinin Fransızca karşılığı.
(generale) Unesco (f)

UNESCO

Portekizce UNESCO kelimesinin Fransızca karşılığı.
(geral) Unesco (f)

UNESCO

İspanyolca UNESCO kelimesinin Fransızca karşılığı.
(general) Unesco (f)

UNESCO

İspanyolca UNESCO kelimesinin Almanca karşılığı.
abbr. unesco

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.