Vakfiye: Vakfa dair vâkıfın takrir ve hâkimin mürâfaa ve hükmünü hâvi tanzim olunan hüccettir. Vakfiyeler ale`l-ekser şu fıkraları ihtiva eder:1.Allaha hamd u senâ, vakfın ecr ü sevâbı hakkında vârid olan ayet ve hadisler.

VAKFIYE (türkçe) anlamı
1. Mülkün vakıf olmak keyfiyyeti.
VAKFIYE (türkçe) anlamı
2. bir vakfın koşullarını bildiren belge
3. vakıfname
VAKFIYE (türkçe) ingilizcesi
1. deed of trust of a pious foundation,

Vakfiye hakkında bilgiler

} Vakfiye: Vakfa dair vakıfın takrir ve hakimin mürafaa ve hükmünü havi tanzim olunan hüccettir. Vakfiyeler ale`l-ekser şu fıkraları ihtiva eder: 1.Allaha hamd u sena, vakfın ecr ü sevabı hakkında varid olan ayet ve hadisler. 2.Vakf olunan mallar. 3.Vakf olunan malların nasıl idare olunacağı. 4.Varidatın sarf yeri. 5.Vakfın kimler tarafından idare olunacağı. 6.Hakimin vakfın sıhhat ve lüzumuyla hükmü. 7.Nihayet tarih ve belgenin üst tarafında hakimin mührü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime ve Vakıflar Arşivinde müteaddit ve bazıları rnüzehheb yani altun yaldızlı vakfiyeler vardır. }

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kütüphane

Belli bir sisteme göre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yer. Farsçada ev manasına gelen “hane” ile Arapçada kitaplar manasına gelen “kütüb” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ...

Vakıf

Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş, yasayla görev ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliklere denir. Vakıf; sözlükte habs ve men etmek, alıkoymak mânâlarına gelir. Vakf yapana vâkıf, vakf edilen şeye mevkûf denir. Vakfı idâre edene mütevellî, mütevellîyi kontrol edene ...

Zaman Aşımı

Sürenin geçmesi, belli sürenin geçmesiyle bazı hakların kazanılmasını veya kaybedilmesini ifade eden bir fıkıh terimi. Arapça "murûru'z-zamân" veya "tekâdümü'z-zamân" tamamlamalarının karşılığı olarak kullanılır. insanların bir takım hakları elde etmesi veya sahip ...

Halk Etimolojisi

Halk etimolojisi, çözümlenmesi zor yabancı gelen bilinmedik bir formdan daha bilindik yerli bir forma zaman içinde dönüşen ve etimolojik açıdan yanlış ve yakıştırma olan kelime ya da ...

Erzurum Türk İslam Eserleri Ve Etnografya Müzesi

( Yakutiye Medresesi ) Medrese taçkapısında bulunan kitabeye göre, İlhanlı Hükümdarı Sultan Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun adına, Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından Hicri 710 (milâdi 1310) yılında yaptırılmıştır. Türkler'in Anadolu'ya gelişlerinden ...

Hasan Beyzade Ahmed Paşa

Hasan Beyzade Ahmed Paşa Osmanlı devlet adamı, târihçi. Doğum târihi bilinmemektedir. Reîsülküttâp Küçük Han Beyin oğludur.