YURTLUK (türkçe) anlamı
1. 1 . Malikâne.
2. 2 . tarihBir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılması şartıyla ayrılması yöntemi.
YURTLUK (türkçe) anlamı
3. büyük ve zengin köşk
4. malikâne.bir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılması koşuluyla ayrılması yöntemi.
YURTLUK (türkçe) ingilizcesi
1. 1. country estate
2. big farm. 2. homeland
3. home
YURTLUK (türkçe) fransızcası
1. domaine [le]
2. fief [le]
YURTLUK (türkçe) almancası
1. n. Stammgut
2. Stammsitz
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yurtluk Arazi

Gelirleri sınırları korumak amacıyla ,Türkmen boylarına verilen sınır arazileridir.

Eyalet

Eyalet, çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük yönetim birimlerine denir. Osmanlı Devleti zamanında en büyük yönetim birimlerine eyalet denirdi ve eyaletlerin başında bir beylerbeyi bulunurdu. ABD, Avusturya ve Avustralya gibi ...

Domaniç

Domaniç Daglarinda Çam ve Kayin ormanlarinin serinliginde gezinirken, güzel sesini duyarak mest oldugunuz bülbüller, küçük derelerin duru su siriltilari...bütün mütevazi görünüsü ile ruhunuzu saracaktir.

Toprak Hukuku

Toprak Hukuku Bir devletin sınırları içindeki toprakların mülkiyetini ve kullanılmasını düzenleyen hukuk dalı. Arazi ve onunla ilgili hukuki müeyyide ve kuralları ortaya koyar. Toprak hukuku, diğer birçok hukuk dalını yakından ilgilendirmektedir. Doğuşundaki gayesi itibariyle ...

Timar

Osmanlı Devletinin; geçimlerine ve hizmetlerine âit masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerde, kendi nâm ve hesaplarına tahsil selâhiyetiyle birlikte tahsis etmiş olduğu vergi kaynaklarına verilen umûmî isim. İktâ ve dirlik diye de ...

Vasal

Vasal, Avrupa feodal sisteminde, derebeyine (feodal lord) hizmetleri karşılığında kendisine toprak ve köylü (yurtluk) tahsis edilen kişi. Bununla birlikte bazı vasallara yurtluk tahsis edilmezdi ve bunlar efendilerinin şatosunda ikâmet ederdi.

Kontluk

Kontluk (İngilizce: ''county'') Birleşik Krallık, ABD ve bazı diğer İngilizce konuşan ülkelerdeki büyük bir idarî bölüm. ''Count'' (kont) sözcüğünden gelen ''county'' adının kökeni bir vilayetteki yetkililer arasında yapılan iş görüşmelerine dayanır. Kont, bazı Avrupa ...

Çıldır Eyaleti

Çıldır Eyaleti (Ahıska Paşalığı olarak da bilinir), bugün yaklaşık olarak Türkiye’nin kuzeydoğusu ile Gürcüstan’ın güneybatısını kapsayan Osmanlı eyaletidir. Eyaletin adını aldığı Çıldır, 1535 yılında Osmanlı topraklarına katıldı ve Erzurum Eyaleti’ne ...

Derbend Teşkilatı

Derbend (Derbent) Teşkilatı Anadolu ve Rumeli’nin dağlık bölgelerindeki geçit ve yolları korumak ve yolcuların güvenliğini sağlamakla görevli teşkilât. Bu teşkilâtta görevli olanlara derbendci denirdi.Kervanları ve yolları korumak için kurulan İlhanlı Tutkavul sisteminden ...

Derbent Teşkilatı

Derbent Teşkilatı Anadolu ve Rumeli’nin dağlık bölgelerindeki geçit ve yolları korumak ve yolcuların güvenliğini sağlamakla görevli teşkilat. Bu teşkilatta görevli olanlara derbendci denirdi. Kervanları ve yolları korumak için kurulan İlhanlı tutkavul sisteminden ...

Dersim Harekatı

Dersim Harekatı Dersim (bugünkü Tunceli) ve çevresinde devlete karşı girişilen İsyanlar sebebiyle düzenlenen siyasi, idari ve askeri harekat. Osmanlılar zamanında Dersim yöresi halkı diğer yerlere nazaran özel bir statüye tabiydi. Dersim’de Ocaklık ve Yurtluk adı verilen idari ...

Bulgaristan'daki Kırım Tatarları

Bulgaristan'daki Kırım Tatarları, Bulgaristan'da yaşayan Kırım Tatarı azınlığıdır. Yapılan nüfus sayımına göre 2001 yılında ülkede 1803 Kırım Tatarı yaşamaktaydı.

Dersim İsyanı

Dersim İsyanı Tunceli bölgesinde (eski adı il Dersim) 1930'larda meydana gelen ayaklanma.