Empresyonizm

Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

EmpresyonizmClaude Monet'nin 1872 tarihli İzlenim: Gün Doğumu (Impression soleil levant) isimli tablosu, akımın adının kaynağıdır.
Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir.
19. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1801 ile 31 Aralık 1900 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir. 19. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan
1- Bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılmasıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralla­rın tümü. 2- Bir işi belli bir estetik duyguyu yansıtacak bir biçimde gerçekleştirme tarzı. Doğada olmayan bir şeyi yaratma ama­cına yönelmiş rasyonel faaliyet. 3- Sanat eserlerinin yaratılmasını mümkün kılan doğal yeteneğe dayalı ya da deneyim yoluy­la kazanılmış beceri ya da ustalık. Birtakım fiziki araçları, arzu edilen sonuçlara ulaşmak üzere, sezgi ya da bilgi yoluyla öğrenilen estetik ilke
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atarak, kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebî eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır.

Empresyonistlere göre
Sanatçı, en genel anlamıyla, yaratıcılığını ve/veya hayalgücünü çeşitli eserler ile ifade eden kişidir. Sanatçı sanat olarak tanımlanan fiili icra eden kişidir. Sanatçılar ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma İntibacılık adı da verilir.

İntibalar, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendi intibalarını anlatacağı için, meydana getirilen sanat eseri, onu meydana getirenin tam kişiliğini ortaya koyacaktır. Bu özellikleri dolayısıyla empresyonistler, kendilerini çevreleyen dış dünyaya karşı ilgisizdirler. Onların dile getirmek istedikleri, kendi iç dünyalarıdır. Empresyonizm'de objenin kendisi değil, uyandırdığı intibalar önemlidir. Bu bakımdan

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
realizmin karşıtıdır.

Empresyonizm (izlenimcilik), 19. yüzyılda
Realizm (Gerçekçilik), bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde ise gerçekçilik yani realizm, hem klasizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fransa'da ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir bir akımdır. Özellikle doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde birtakım izlenim, duygusal iz bırakmasını savunan sanat ve edebiyat akımıdır. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden, kendi izlenimleri yardımıyla olmasını tasarladıkları bir biçimde yansıtmaya çalışmışlardır.

Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlerin tanımlanmasına adanmış olduğu söylenebilir. Bu akımı takip edenler tarafından, resmedilen nesne veya olaydan çok günün belirli bir zamanı, belirli bir ışıkta sanatçı üzerindeki izlenimlere önem verildi. Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro olarak kabul edilir.

Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Varlığın gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atılarak, kişisel yorum ön plana çıkarılmıştır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebî eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşıyacaktır.

Bu akım
Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da ülke. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sembolizmin bir aşaması olarak kabul edilebilir. Zira temsilcileri arasında sembolizmin önemli temsilcileri de yer almış ve bu akımın etkilerini taşıyan eserler vermişlerdir.

İzlenimciliğin özellikleri

 • Akımın en önemli özelliği bir izlenimin uyardığı duy
 • Bu akımın yazarı, doğrudan doğruya gördüğü gerçeği değil de, gördüklerinin ve izlediklerinin kendisi üzerinde bıraktığı izlenimi ve duyumu esas alır.

 • Daha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir.

 • Dış aleme, ondaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.

 • Edebiyatta, resimde, müzikte okuyucunun, seyircinin, dinleyicinin eserle karşı karşıya gelir gelmez edineceği izlenim bu akımın tatlı, yumuşak, kucaklayıcı, canlı teması olmuştur.

 • Empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayâle bürünmüş izlenimleridir.

 • Empresyonistler, etkici ve duygucudurlar. Zaten empresyon, etki - duygu anlamındadır.

 • Empresyonizm, esas olarak ve her şeyden önce özgürlüğün simgesidir, sembolüdür.

 • Hayale ve soyut betimlemelere yer verilmiştir.

 • Her şey sanatçının duyumuna bağlı olarak anlatılır.

 • Objenin kişi üzerindeki izlenimleri önemli olduğu için realizmin karşıtıdır.

 • Sanatçılar eserlerinde kendi iç dünyalarını dile getirmişlerdir.

  Temsilcileri

  Resimde Temsilcileri:
  Sembolizm, en genel anlamıyla farklı anlamlara gelen ya da farklı öğeleri simgeleyen çeşitli sembollerin kullanımıdır. Sembolizme sanatta, özellikle resim, müzik ve edebiyat alanlarında rastlanır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Auguste Renoir,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Claude Monet,
  Fransız ressamı (1840-1926).

  Paris'te doğan Monet, Gleyre'in atölyesine girdi ve orada Renoir, Sisley ve Bazille ile dostluk kurdu. Monet başlangıçta çok güçlük çek­ti. Resmi Salon'dan geri çevrilen tab­lolarının çoğu (Kırda Öğle Yemeği, Le Havre'da Teras), alıcı bulamadı. Birkaç yıl sonra, insan resimleri çizmekten vazgeçti ve yeteneği manza­ra resimlerinde gelişti.

  Özellikle Sen Irmağı kıyılarında (Bougival, Argenteuil) resim yapma­yı seviyordu. Tablolarında, suyun sü­rekli hareketini, ü
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Van Gogh,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , Sisley,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cezanne,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Camille Pissarro Müzikte Temsilcileri:
  Camille Pissarro (1830 - Paris 1903) Fransız ressamı. Okumak için Paris‘e gitti(1841) ve resim yapmağa başladı.Saint Thomas‘a dönünce, Fransız yahudisi olan babasının ticaret işleriyle uğraştı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , , , , , ,

  Edebiyatta Temsilcileri: Rilke,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ,

  Türk Edebiyatındaki temsilcileri: Ahmet Haşim,
  Ahmed Haşim (1884, Bağdat - 4 Haziran 1933, Kadıköy, İstanbul), sembolizmin öncülerinden Türk şair.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cenap Şahabettin

  Kaynaklar

  1870 yılında Manastır'da doğdu. Askerî okullarda okudu. Askerî Tıbbiyeyi bitirdi. Paris'te ihtisasını tamamladı. Çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Emekli olduktan sonra Darülfünûn'da Türk Edebiyatı Tarihi derslerini okuttu. Fransız sembolizmi etkisinde kaldı. Servet-i Fünûn dergisinde yazdı.1934 yılında öldü.

  ESERLERİ
  İlk şiirleri Tamat adıyla basıldı. Şiirleri, ölümünden sonra "Cenab Şahabettin'in Bütün Şiirleri" adıyla yayımlandı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Empresyonizm Resimleri


  • Claude Monet'nin 1872 tarihli İzlenim: Gün Doğumu (Impression soleil levant) isimli tablosu, akımın adının kaynağıdır.  Yorumlar - Lütfen konu (Empresyonizm) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  aslı: izlenimcilik bence doğaya duyulan hayranlık neticesinde ortaya çıkmış insanlar gördükleri dünyayı değil gördükleri dünyanın üzerlerinde oluşturduğu muhteşem duyguyu resmetmek istemişlerdir - 2 yıl, 8 ay önce yazıldı.
  sibel yılmaz: bence bu empresyonizm ve diğer akımlar çoooooook saçma sırf ödevim için yapıyorum ne o ya yığınla akım - 3 yıl, 8 ay önce yazıldı.
  HİLAL: Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. - 3 yıl, 8 ay önce yazıldı.
  Anonim : doğru bir akım olduğuna inaniyorum çünkü doğanın insanda bıraktığı etkiler herzaman için farklıdır.doğa geniş bir sanat alanıdır ve doğayı konu edinen sanatçıların üzerinde farklı,derin duygular bırakmaması imkansızdır.ne kadar aynı çiçeğe bakılsa da hergün değişik duygular uyandırması gibi.bence bu akım sanatçılara değişik aynı zamanda daha çok yaratma imkanı vermiştir. - 8 yıl, 5 ay önce yazıldı.