Fasces

Fasces, (Latince demet anlamına gelen ''fascis'' kelimesinden türetilmiştir), basitçe güç ve yargı yetkisi ve/ya da birlikten kuvvet doğar sözünü sembolize eder.

FascesRoma fascesi.
F asces, ( Latince "demet" anlamına gelen fascis kelimesinden türetilmiştir), basitçe
Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, felsefe tarihi, epigrafi, tiyatro tarihi, Roma Hukuku gibi bir çok alanda, ayrıca Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için gereklidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve ve/ya da "birlikten kuvvet doğar" sözünü sembolize eder. Geleneksel bir Roma ''fascesi, bir demet
Antik Roma, Roma kent devletinden doğan uygarlığa verilen isimdir. Yaklaşık 12 yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma uygarlığı bir monarşiden oligarşik cumhuriyete de daha sonra büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tüylü huş ağacından yapılmış değneğin silindir şeklinde ve genellikle bronz bir baltanın keskin tarafı dışarıda kalacak şekilde bu demetin içerisine yerleştirilip kırmızı bir deri şerit ile sıkıca bağlanmasıyla elde edilirdi.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma Cumhuriyetinde aralarında tören geçitlerinin de bulunduğu pek çok durumda bugünkü bayraklara benzer bir sembol olarak kullanılmıştır.

Sembolizm

Pek çok hükümet ve otorite, Roma İmparatorluğunun dağılmasından günümüze kadar geçen süre içerisinde "gücü" sembolize etmek için fasces kullanmaya devam etmiştir. Hatta kendilerinini Roma Cumhuriyeti ile özdeşleştiren ve onun ideallerini takip edenler tarafından da kullanılmaya devam edilmiştir. Adını ''fascesden türeten
Roma Cumhuriyeti Antik Roma medeniyetinin cumhuriyet ile yönetildiği dönemdir. M.Ö. 509 yılı civarında monarşinin kaldırılmasıyla başlamıştır. Cumhuriyet dönemi 500 yıla yakın bir süre devam etmiştir. Roma Cumhuriyeti'nin tam olarak ne zaman Roma İmparatorluğu'na dönüştüğü yoruma göre değişir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İtalyan faşizmi 20. yüzyılın uzunca bir döneminde bu sembolü kullanmaya devam etmiştir.

İlkçağ

"
Faşizm sözcüğü, İtalyanca fasces sözcüğünden gelir. Fasces, Roma İmparatorluğu döneminde, imparatorun muhafızlarının taşımakta oldukları sopa ya da kamçı demetine verilen addı. İmparatorun buyruğundan sonra, bu demetin yere vurulmasıyla bu buyruk yasallaşmış olurdu. Bu fasces, aynı zamanda imparatorluğun bütünlük ve gücünü de temsil ederdi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lictorların Demeti" olarak bilinen fasces lictoriae Antik Roma'da güç ve otoriteyi (
Lictor, Latince ligare (bağlamak) sözcüğünden türetilen, asıl görevi Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu döneminde imperium yetkisi taşıyan üst düzey magistraların güvenliğini sağlamak olan Romalı özel bir sivil hizmetli sınıfı. Lictor geleneğinin kökeni Romanın bir krallık olduğu döneme, hatta bir olasılığa göre Romalıların komşuları olan Etrüsklere kadar gider.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
imperium) sembolize ederdi.
İmperium, (Latince imperare kelimesinden „hüküm sürmek“, „emretmek“, „buyurmak“ anlamında), Geniş anlamda sahip olan kişiye göreviyle ilgili emretme yetkisi veren latince terim.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lictor olarak bilinen alt sınıftan görevliler
Lictor, Latince ligare (bağlamak) sözcüğünden türetilen, asıl görevi Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu döneminde imperium yetkisi taşıyan üst düzey magistraların güvenliğini sağlamak olan Romalı özel bir sivil hizmetli sınıfı. Lictor geleneğinin kökeni Romanın bir krallık olduğu döneme, hatta bir olasılığa göre Romalıların komşuları olan Etrüsklere kadar gider.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
magistraların önünde yürür ve taşıdıkları Fasces sayısı ile onun Roma Devlet yapısı içerisindeki statüsünü belli ederlerdi. Fasces taşıyan Lictorlar tarafından eşlik edilme hakkı bulunan üst düzey görevliler arasında

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Praetorlar,
Praetor, Eski Roma'da Sezar'ın muhafızlarina verilen isim. Sözcük anlamı olarak "ülkeyi yöneten" anlamına gelmesi muhtemel sıfat. Birden fazla ülkeyi yöneten modeli için Eski Roma'da vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıkları çözen yargıç ve yönetici konumunda olan yetkililere verilen isim, bunlar kuralları, yargılamalar sonucu belirleyip bağlayıcı hükümler hale getirme yetkisine (içtihatı birleştirme) de sahiptiler aynı zamanda.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Propraetorlar,
Promagistra, magistra yetkisine ve sıfatına sahip ancak henüz magistral makama sahip olmayan kamu görevlisi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Konsüller,
Konsül, Antik Roma'da imparatorun altında seçilmiş en üst düzey devlet başkanı ünvanıdır. Bu ünvan aynı zamanda 1799 ile 1804 arasında Napolyon'un Devrimi öncesi Fransa'da görev alan devlet başkanlarına verilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Prokonsüller,
Promagistra, magistra yetkisine ve sıfatına sahip ancak henüz magistral makama sahip olmayan kamu görevlisi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Magister Equitum,
Roma İdari Teşkilatı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Diktatörler ve
Bir devletin idaresinin, kayıtsız şartsız bir kişinin elinde bulunduğu yönetim şekli. Yöneten kimseye de diktatör adı verilir. Kelimenin...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sezarlar sayılabilir. Bazı durumlarda sskeri zaferlerden sonra düzenlenen geçit törenlerinde yaralanmış, kahraman askerlerin fasces taşımasına izin verildiği de olurdu. Romalı tarihçiler uzak geçmişte Romanın
Diğer anlam|Sezar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Etrüsk kökenli krallarına törenler sırasından oniki lictorun eşilik ettiğinden bahsetmişler ve bu geleneğin Romalılar tarafından da kullanılmaya devam edildiğini belirtmişlerdir. İnanışa göre

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Etrüsk Uygarlığı zamanından beri "birlikten doğan kuvveti" sembolize etmektedir. Bir demet halinde sıkıca bağlanmış değnekler birliktelikten sağlanan kuvveti, balta devletin gücünü ve otoritesini, değnekleri bir arada tutan kırmızı deri şeritler ise devletin bu gücü kullanırken bir sınırı olduğunu sembolize eder. En üst düzey magistraların Lictorları, yasaklamaların sınırına çok yaklaştıklarını göstermek için, kırmızı şeritlerle bağlanmamış Fascesler taşırlardı. Fasces-sembolizmi bir ihtimale göre -Etrüskler aracılığı ile- Doğu Akdeniz üzerinden
İtalya’da Romalılardan önce yaşamış bir kavim. Romalılar bunlara Etrüskler veya Tuskiler derken, onlar kendilerine Rasena derlerdi. İtalya Yarımadasına göç ederek Arno ve Tiberis ırmakları arasında yerleştiler. Buraya nereden göç ettikleri, ırkî husûsiyetleri ve dilleri hâlâ tartışma konusu olan Etrüskler; merkeziyetçi büyük bir devlet kurup, medeniyet ve güzel sanatlarda kendi asrındaki kavimlerden çok ileriydiler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Anadolu ve
Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Minos Uygarlığında sıkça kullanılan "çift başlı balta" olarak bilinen Labrys'den alınmadır.

Geleneksel olarak ''


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
içerinde Fasceslerin baltaları çıkartılırdı. Bu normal politik koşulların var olduğu durumlarda magistraların ölüm cezası verme yetkisi olmadığını ve bu yetkinin yurttaşların bağlı bulundukları meclisler tarafından kullanılmakta olduğuna işaret ederdi. Ancak Roma Cumhuriyetinin bulunduğu durumu tehlikeli bulup bir diktatör atadığı durumlarda Lictorlar Pomerium'' içerisinde fasceslere balta ilave ederler ve böylece diktatörün elinde olağanüstü bir güç bulunduğunu ifade ederledi.

Notlar

 • Dış bağlantılar

 • http://www.livius.org/fa-fn/fasces/fasces.html Livius.org: Fasces, , 17-12-2008 tarihinde ziyaret edildi.
 • http://www.legionxxiv.org/fasces%20page/ Antik Roma ikonu olarak Fasces, , 17-12-2008 tarihinde ziyaret edildi.

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  Fasces Resimleri


  • "Bir elde tutulan Fasces Antik Roma'da atanmış diktatörün gücünü sembolize ederdi. Diğer eliyle tuttuğu saban onun çitçi ve vatandaş olarak hayatına devam ettiğini ifade ederdi." — Cincinnati, Ohio'da bulunan bir Cincinnatus heykeli.

  • Roma fascesi.  Yorumlar - Lütfen konu (Fasces) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.