Hıristiyanlık

Hıristos da denen (Yunanca khristos, kutsanmış'tan) İsa Peygamber'e inananların ve öğretisini benimseyenlerin dinidir. Hz. İsa, Roma imparatoru Augustus zamanında Yahudiye'de (bugünkü Filistin), Beytüllahm'da Hz. Meryem'den doğdu. 30 yıl kadar sonra, Kudüs'te İmparator Tiberius'un saltanatı döneminde çarmıha gerilerek öldürüldü.

HıristiyanlıkÇarmıha gerilmiş İsa, Hristiyanlığın başlıca sembolüdür.
Hıristiyanlık, Hıristos da denen (Yunanca "khristos", kutsanmış'tan) Hz. İsa'ya inananların ve öğretisini benimseyenlerin dinidir. Hz. İsa,
Hz. İsa, Yunanca ismiyle Ιησούς (Iēsoũs), Süryanice Eashoa, Esa, Issa. (24 Aralık 0 - 21 Mart 33 veya M.Ö. 8-2 - M.S. 29-36). Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. "Nasıra'lı İsa" (Jesus of Nazareth) olarak da bilinir. Hristiyanlık'taki temel figürdür. Türkçe'de kullanılan adı Arapça kökenlidir (عيسي). Anadolu'da sözcüğün "Ese" ve "Esi" biçiminde
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma imparatoru
Bugünkü İtalya’nın Latium bölgesinde, Tiber Irmağı’na bakan tepelerde kurulmuş birkaç köyden oluşan eski Roma, sonradan dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Augustus zamanında
Roma İmparatoru (M.Ö. 63-M.S. 14).

Önceleri Octavius, daha sonra Octavianus adıyla tanındı. Roma imparatorlarının hemen hemen en yücesi oydu. Julius Sezar öldürüldüğü zaman ancak on dokuz yaşındaydı. Sezar, doğumla değil de evlât edinme yoluyla aileye giren Octavianus'un büyük amcası oluyordu.

Görünüşte, sıska çelimsiz bir hali vardı ama gerçekte, demir gibi bir iradeye sahipti ve büyük hırsları olan bir gençti.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Yahudiye'de (bugünkü
Yahudiye veya Yehuda (İbranice: יהודה (Yehuda), Yunanca: Ιουδαία, Latince: Iudaea), Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti idi. Zamanla genişleyerek Filistin'i de içine almıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Filistin),
Filistin, güneyde, Akabe Körfezi'nden başlamak üzere Akdeniz ile Şeria Nehri'nin batısı arasında kalan Ortadoğu'daki bölgeye verilen çeşitli adlardan biridir. Gazze Şeridi ve Batı Şeria şeklinde özerk yönetim olarak yönetilmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Beytüllahm'da

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hz. Meryem'den doğdu. 30 yıl kadar sonra, Kudüs'te İmparator

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tiberius'un saltanatı döneminde çarmıha gerilerek öldürüldü.

Mesaimin kapsamı ve özgünlüğüyle ilgi çeken Hz. İsa, Hıristiyanlarca

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İncili, yani sınırsız bir merhamet yoluyla insanların nasıl kurtulacağını bildiren Müjdeyi öğretmek üzere dünyaya indirilmiş, "Tanrı'nın oğlu" kabul edilir.

Hz. İsa'nın öğretisi köklerini
Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yahudi dininden alır. O, yaşadığı sürece Yahudi yasalarını kaldırmağa çalışmadı, kendisi de o yasalara uydu. Her zaman,
Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tanrı sevgisinin (bu sevgi onun için,insan sevgisinden ayrılmaz) basit bir görünüşün ötesinde geliştiğini ve "ruhun sözden (kelâm) üstün olduğunu" göstermeğe çalışmıştı.

Kendisine ilk iman edenler (
Metafiziksel düşüncede vahiy otorite ya da inanç temeli üzerinde varolduğu kabul edilen, varlık ve değerin kaynağı olan mutlak, zorunlu, yüce varlık. Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
havariler)

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yahudiler arasından geliyordu, ama, çarmıha gerildikten, göğe çekilip tanrısal ruhun nefesiyle yeniden dirildikten sonra, onun havarileri anladılar ki, "Müjde" yalnız Yahudiler için değil, bütün insanlar içindir.

Yahudi halkının tarihi çok eskidir. Bu insanların M.Ö. 2000 senesine doğru, Canaan (Kenani ülkesi) ve daha sonra Filistin adı verilen ülkeye gelmeleri ile başlar. Asırlar boyunca, kabileler halinde yaşadılar. M.Ö. 11. yüzyılın ikinci yarısında, Saul zamanında bir krallık haline geldiler. Davut zamanında ise, Kudüs'ü merkez yaparak kuvvetlendiler. En parlak devrini Süleyman zamanında yaşadıktan sonra ikiye bölündüler: Juda ve İsrail.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Asyalı bir Yahudi olan havari
Dünyanın en büyük kıtası. Avrupanın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunan kıta. Doğuda Pasifik Okyanusu, kuzeyde Kuzey Buz Denizi, güneyde Hint Okyanusu, batıda Avrupa kıtası ile çevrilidir. Avrupa kıtası ile olan sınırı kesin tespit edilmiş değildir. Eskiden Don Nehri, Asya ile Avrupa arasında sınır olarak kabul edilirdi. Daha sonra Ural Dağları sınır olarak kabul edilmeye başlandı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Paulus, Hıristiyan olduktan sonra, Hz. İsa dinini Yahudi olmayan ülkelere götürmekle görevlendirildi.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
45 yılından başlayarak (Hz. İsa'nın ölümünden on iki yıl kadar sonra),
45 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Küçük Asya ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yunanistan'ı dolaştı, oralarda birçok Hıristiyan topluluğu kurdu. Roma'da, Hz. İsa havarilerinin başkanı olan ve günün birinde
Yunanistan Cumhuriyeti Balkan Yarımadasının güneyinde, kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, Doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege Denizi, güneyden Akdeniz ve batıdan Adriyatik Denizi ile çevrili ülke. Başkenti Atina olan ülkenin nüfusu 10.665.989 kişidir. Resmi dili Yunanca, dini Hıristiyanlık (İslamiyet, Batı Trakya) ve para birimi Euro'dur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Vatikan'da işkenceyle öldürülen Petrus ile buluştu.
Vatikan (Pontificio), İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. 1000 kişi nüfusa sahiptir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Petrus'un öldürüldüğü yere yapılan mezarı, daha sonra, Hıristiyan dininin merkezi sayıldı (
PETRUS Aziz (Caramca Kepha’nın yun. transkripsiyonu Kephas’dan taş anlamında lat. k.). Latince tercüme Petrus buradan gelmiştir, Hz. İsa’nın havarisi (Beytsayda, Celile-öl. Roma M.S. 64). İsa tarafından ha­varilerin başı olarak seçildi. Babası Yuhanna, gerçek adı da Simun’dur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Vatikan).

İlk Hıristiyanlar

İncil dininin yayılması, o tarihlerde, uçsuz bucaksız Roma İmparatorluğu'nda hüküm süren barıştan ve bu barışın yarattığı ulaşım kolaylıklarından yararlandı. Bütün inanışları hoşgörüyle karşılayan
Vatikan (Pontificio), İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. 1000 kişi nüfusa sahiptir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma Devleti, Hıristiyanlara vahşîce eziyet etti. Aslında Roma, kendi bakımından haklıydı; köleleri bile bağrına basan ve tek bir Tanrı tanıyarak, imparatorluğun tanrılığım inkâr eden bir dine göz yumamazdı.

Ama bu güç dönem

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
310 yılı sonlarına doğru, İmparator
310 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Constantinus'un. rakiplerini yenerek Hıristiyanları himayesine almasıyla ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Milano Fermanı'nın (
Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından MS 313 yılında yayınlanan din özgürlüğü tanıyan ferman. Özellikle Hristiyanlar için yayımlanan bu ferman, Hristiyanlara ve diğer din mensuplarına, seçtikleri bir dine ve mezhebe girme özgürlüğü veriyor, daha önce bu gibi kimseler hakkında alınmış olan bütün zorlayıcı ve önleyici önlemleri kaldırıyordu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
313), tam bir iman özgürlüğü tanımasıyla son buldu.
313 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
330'da, Constantinus imparatorluğun ikinci başkenti
330 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Konstantinopolis'i (
Konstantinopolis İstanbul'un fetihten önceki adıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul) kurdu; bu "Yeni Roma", bir din merkezi oldu ve doğu Hıristiyanlarını, Roma yerine, kendine çekti.

Bizans İmparatoru ile dört patriğin (en önemlisi Konstantinopolis patriğiydi) çevresinde toplanan doğu Hıristiyanları, bambaşka bir anlayışta gördükleri Latin kardeşlerini kendilerine her gün biraz daha yabancı buluyorlardı. Üstelik, Konstantinopolis'te, imparator ile patrik, Hıristiyanların lideri olarak Roma'daki papayı tanımağa yanaşmıyorlardı.

Papalık ve Batı Hıristiyanları

Batıda da Hıristiyanlık kara günler geçiriyordu. 10. ve
İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
11. yüzyıllarda, derebeylik töreleri kilise hiyerarşisine sızmış, kilise bağımsızlığını yitirmişti. Ama reformcu papaların etkinliğiyle kilise yavaş yavaş,
11. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İncil mirasının yöneticisi ve bekçisi görevine döndü.

14. ve
Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
15. yüzyılda, bu büyük kargaşalıklar (savaşlar, salgın hastalıklar) döneminde,
15. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1378'den
1378 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1417'ye kadar batı kilisesinde biri
1417 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma'da, biri Avignon'da iki papa aynı zamanda saltanat sürüyordu. Sonunda Roma Papalığı galip geldiyse de, Hıristiyan âleminde, çok zengin ve İncil ilkelerinden iyice uzaklaşmış bir kiliseye karşı gelişen geniş Reform akımını önleyecek gücü bulamadı.

Protestanların Reformu

Bir Sakson keşişi olan Martin Luther ( 1483- 1546) haksız saydığı papalık otoritesine karşı çıktı. Milyonlarca Hıristiyan'ı ve Protestan'ı da birlikte sürükledi ve bunlar artık Rönesans'la yozlaşmış Roma'ya boyun eğmek istemediler. İşe hükümdarlar karıştı ve korkunç din savaşları, 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'yı kasıp kavurdu. Luthercilik özellikle Almanya ve İskandinavya'da iyice yerleşti.

Başka bir Protestan, Fransız Jean Calvin ( 1509- 1564) ise İsviçre ve sonra da Fransa'da dinde Reform hareketini geliştirdi. Kalvinizm Hollanda ve İskoçya'da iyice yerleşti.

İngiltere'de Protestanlık, Fin kızı kraliçe Elizabeth I sayesinde, kendine özgü bir ulusal kilise, ( Anglikanizm) biçimini aldı.

Otuzyıl Savaşı'nın (din savaşlarının sonuncusu) bitiminde, Vestfalya Antlaşmaları imzalanırken ( 1648) batı Hıristiyanlığı dağılmış, doğu Hıristiyanlığı ise ( Rusya dışında) Türklere boyun eğmişti.

17. yüzyıl, İtalya'da, İspanya'da ve özellikle Fransa'da, maneviyatçılığın parlak bir canlanışına sahne oldu. Ama 18. yüzyılda yenilgiye uğradı.

Bu anlayış, Hıristiyanlık anlayışına, yani Hıristiyan inancının herkesçe tanınmasına dayandırılmış bir uygarlığa indirilen öldürücü darbe 1789 Fransız Devrimi'yle zafere ulaştı. 19. yüzyılda bilim ve tekniğin kaydettiği ilerlemeler, kiliseleri çağdaş toplumdan ayıran uçurumları genişletti.

Balık ve Kuzu

Yunanca balık ichthus'tur; bu sözcük belki de " İsa-Hıristos, Tanrı'nın oğlu, kurtarıcı" anlamına gelen lesous Christos Theou Uios Sâter kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Bunun içindir ki, ilk Hıristiyanların sığındığı Roma katakomplarında balık, duvar resimlerinde Hz. İsa'yı tasvir eder.

Saflığın ve temizliğin simgesi olan kuzu da, dünyanın günahlarını ödemek üzere kurban edilmiş Hz. İsa-Hıristos'u temsil eder. Kuzu ve balık ilk yüzyılların baskı altındaki Hıristiyanlarınca birbirlerini tanıma işareti, "parola"ydı.

Hıristiyan dinine mensup olanların sayısı, günümüzde 1,043,000,000'u bulmuştur. Bunların dağılımı şöyledir:
 • Katolikler (624,000,000),
 • Ortodokslar (124,000,000),
 • Protestanlarla Anglikanlar (295,000,000).

  İlgili

 • Hıristiyan

 • İslamiyet

 • Hıristiyanlıkta mezhepler

  Hıristiyanlık Resimleri


  • Ülkelere göre Hıristiyan nüfus yoğunluğu

  • Lutheran mezhebinin kurucusu Martin Luther

  • Ayasofya'da bulunan İsa motifi

  • Atina'daki Defne Kilisesi'nin kubbesindeki İsa mozaiği (1090-1100)

  • Çarmıha gerilmiş İsa, Hristiyanlığın başlıca sembolüdür.  Yorumlar - Lütfen konu (Hıristiyanlık) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.