Gaza, İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaşa verilen isimdir. Katılanlara gazi denir.

GAZA (türkçe) anlamı

1. (C.: Gazevât) Din uğrunda kâfirlerle yapılan mücadele
2. muhârebe
3. düşmana kasdetmek. Cenketmek.

GAZA (türkçe) anlamı

4. islam dinini korumak ya da yaymak amacıyla ıslam olmayanlara karşı yapılan savaş
5. kutsal savaş
cihat.

GAZA (türkçe) anlamı

6. İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş
7. kutsal savaş:
8. Küffar üzerindeki gazamızın sevabı bize kâfidir.- F. F. Tülbentçi.

GAZA (türkçe) anlamı

9. (Arapça) Erkek ismi - Din uğruna savaş.

GAZA (türkçe) ingilizcesi

1. [Gaza]n. city and seaport located in the Gaza Strip (under Palestinian self-rule)
2. n. Gaza
3. city and seaport located in the Gaza Strip (under Palestinian self-rule)
4. n. Gaza
city and seaport located in the Gaza Strip (under Palestinian self-rule),

gaza (almanca) ingilizcesi

5. n. city and seaport located in the Gaza Strip (under Palestinian self-rule),
gaza ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Gaza kelimesi sözlük anlamı itibariyle Arapça'da "gazv" kökünden türetilmiştir. Gazv, sözlükte düşmanla savaşmak üzere sefere çıkmak anlamına gelir. İslâm literatüründe bu kelime özellikle kâfirlere karşı savaşmak üzere girişilen faaliyet için bir ıstılah olarak kullanılmıştır.

Bir İslâm tarihi tabiri olarak "gazve" kelimesi ise biraz daha özel bir anlam ifade eder. İslâm tarihinde genellikle kabul edildiğine göre bizzat Peygamber efendimizin kendisinin katılarak ashabına komutanlık ettiği seferlere gazve adı verilmiştir. Bu birliğin sayısı az da olsa, çok da olsa, hareketin gayesi bir çarpışmayı gerçekleştirmek de olsa, başka bir gaye ile de birlik çıksa ve neticede savaş yapılsa da, yapılmasa da durum farketmez. Peygamber efendimizin bizzat katıldığı seferler böylece gazve diye adlandırılmıştır. Buna karşılık, çıkış gayesi ve sayısı ne olursa olsun Hz. Peygamber'in kendisinin bulunmadığı ve ashabdan bir zatın komutasında çıkardığı birliklere ise seriyye denilir (Tehânevî, Keşşâfü Istılâhâti'l-Fünûn, Kelküta 1862, II, 1099). Ancak bazı ilk dönem İslâm tarihçileri muhtemelen kelimenin kazandığı bu ıstılah manasını gözetmeksizin ve sırf lügat itibariyle ifade ettiği "kâfirler üzerine yapılan sefer" manasına itibar ederek, Peygamber efendimizin katılmadığı bazı seferlere de gazve adını vermişlerdir. Meselâ İbn Hişâm, Mûte Harbi'nden "Mûte Gazvesi" şeklinde bahseder ( İbn Hişâm, es-Sîretü'n-Nebeviyye, Kahire 1955, III-lV, 373). Ancak bu isimlendirme, belirttiğimiz gibi kelimenin ıstılah manâsına göre değil, lügat anlamına göre verilmiş olsa gerektir. Kelimenin taşıdığı bu lügat manası bakımından Peygamber Efendimizden sonraki dönemlerde müslümanların kâfirlere karşı yaptıkları savaşlara da "gazve", savaşma işine ise "gaza" denilmiştir. Meselâ, bir Osmanlı tarihçisi olan Murâdî'nin "Gazavât-ı Hayreddin Paşa" adlı eseri, büyük denizci Barbaros'un gazalarını yani savaş ve seferlerini ele almaktadır. Ahmet ÖNKAL

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Gaza-name-i Rum

  Gaza-name-i Rum — ilk Osmanlı gazavatname örneklerinden biri. 15. yüzyıl müelliflerinden Kaşifi'nin, II.

  Gaza Bölgesi

  Gaza Bölgesi, Mozambik'in 11 yönetim bölgesinden birisidir.

  Bas Gaza

  Bas Gaza, İsmail YK'nın "Yurtseven Kardeşler" adında kardeşlerinden oluşan müzik grubu haricinden çıkardığı üçüncü albümüdür. 8 Mayıs 2008 tarihinde müzik marketlerindeki raflarda yerini almıştır. Albümde 14 Alternatif ve albüm özeti olmak üzere 15 şarkı ...

  Pa

  * Pa, sözlük anlamı: Eski dilde ayak. ==Kısaltmalar==*Protaktinyum`un simgesi*Polyamid, Sentetik bir polimer.*Pennsylvania, ABD`deki eyaletin kısaltması, posta kodu*Pascal (birim), Basınç birimi Pascal`ın kısaltması*Panama`nın uluslararası plaka işareti.

  Volatile

  Volatile genel olarak değişkenlik için kullanılan bir terimdir.

  Alp

  ALP Yiğit, kahraman, cesur ve bahadır anlamlarında Türklerde kullanılan bir ünvan. Bu kelimeye Orhun Kitabelerinde, Uygur alfabesinde, Kutadgu Bilig’te ve Divanü Lügatü’t-Türk’te; Alp tigin, Alp-tuğrul, Alp-Kutluğ, Alp-Er Tunga ve Alp-Tulug Öge gibi pekçok şekillerde ...

  Biyokütle Enerjisi

  Biyokütlenin enerjiye dönüştürülebilir ısı ya da sıvı veya gaza çevrimi sonucu oluşan enerji

  Doğal Gaz

  Doğal Gaz yeraltında eski oluşumlar sonucu meydana gelmiş olan gaz. Yaygın olarak kullanılır ve maliyeti düşüktür. Yeraltında ve denizaltında yalnız veya petrolle ilgili olarak yaygın olarak rastlanır. Yeni gaz alanlarının keşfedilmesi, boru hatlarındaki gelişmeler ve ...