Harp Akademileri

Harp Akademileri 1848 yılında o günkü adıyla "Erkan-ı Harbiye Mektebi", Osmanlı Devleti ordusunun kurmay ihtiyacını karşılamak aracılığı ile kurulmuştur. 1848 yılında Harp Okulu'ndan gelen 5 başarılı

HARP AKADEMILERI (türkçe) anlamı

1. türk silahlı kuvvetlerine kumandan ve kurmay subay yetiştiren okullar.


Harp Akademileri Logosu (Amblemi)
Harp Akademileri Logosu (Amblemi)
Harp Akademileri 1848 yılında o günkü adıyla "Erkan-ı Harbiye Mektebi", Osmanlı Devleti ordusunun kurmay ihtiyacını karşılamak aracılığı ile kurulmuştur. 1848 yılında Harp Okulu'ndan gelen 5 başarılı öğrenci; Hüseyin Avni, Mustafa Saffet, Mahmut Mesut, Mustafa sıtkı ve Albay Sait 1849 yılında Akademi'nin ilk mezunları ve subayı olacaklardır. Daha sonra Albay Sait'in dışında bu beş isimden dördü Mareşal ünvanına mazhar olacaklardır. Harp Akademisi 1864 yılında ilk Kurmay Tüzüğü ve ilk hukuk metni niteliğinde olan Erkân-ı Harbiye Nizamnamesi'ni yayımlamıştır. Aynı yılın içinde İstanbul Hasköy'de bulunan tershane binasında Deniz Harp Akademisi kurulmuştur.

1878 yılına kadar Harp Okulunda Erkân-ı Harbiye sınıflarında Fransız Eğitim Sistemi uygulanmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinden sonra bu sistem terk edilmiştir.

Erkân-ı Harbiye sınıfının kuruluşundan 1874 yılına kadar Kurmaylık; Piyade, Süvari, Topçu gibi ayrı bir sınıf olarak kabul görmüştür. Bu tarihten itibaren kurmay sınıfından affını isteyip piyade veya süvari sınıflarında devamlı çalışmak isteyenlere, bir üst rütbe verilerek, piyade, süvari, topçu ve istihkâm kurmayları diye adlandırılmaya başlanmış ve böylece sınıf ihtisaslarına önem verilmek istenmiştir.

09 TEMMUZ 1849’da yapılan sınavı başarı ile kazanan 5 subay Kıdemli Yüzbaşı (Kolağası) rütbesine yükseltilerek, Harp akademisinin ilk mezunu olma şerefine nail olmuşlardır. Bu subaylardan dördü Mareşalliğe kadar yükselmişlerdir.

1848 yılında Harp Okulu içinde “Erkan-ı Harbiye Sınıfları” adı ile kurulan Harp Akademisi, Esat Paşanın 1899 yılında Harp Okulu Öğretim Başkanlığı’na atanmasından sonra yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır. O zamana kadar Harp Okulu’ndan "erkan-ı harp sınıfları" na geçen öğrencilere "erkan-ı harp" (kurmay) deniliyordu. Esat Paşa, bunu değiştirmiş, "erkan-ı harp namzedi" (kurmay adayı) şekline çevirmiştir. Bundan sonra Harp Akademisi öğrencileri kısaca "namzet" (aday) olarak anılmaya başlanmıştır. O zamana kadar Harp Akademisi’nin 15 kişiyi geçmeyen öğrenci sayısı, yine Esat Paşanın çabalarıyla kırka kadar yükseltilmiştir. Fakat, bu öğrencilerden ordunun ihtiyaç fazlası kısmına kurmaylık hakkı verilmemiş, bunlar "mümtaz" adı altında ve yüzbaşı rütbesiyle kıtalara çıkarılmışlardır.

18 Eylül 1899 günlü İkdam Gazetesi’nde çıkan bir haberde bu değişikliğin temel sebepleri ve uygulamanın nasıl olacağı konusu şu şekilde anlatılmaktadır: "Şimdiye kadar, Harbiye Okulu’nun en muvaffak mezunları kurmay sınıflarına ayrılıyor ve üç yıl eğitim gördükten sonra buradan otomatikman yüzbaşı olarak çıkıyordu...Yalnız bazı subaylar, kurmay sınıflarına ayrıldıktan sonra dersleri ihmal ediyordu. Diğer yandan, çok iyi derece alamamış olan Harbiye mezunları arasında da kurmaylığa yatkın kimseler bulunabilir. Bu sebeple nizamnamenin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır... Bundan böyle şu usul tatbik edilecektir: Harbiye Okulu’ndan teğmen olarak mezun olanların en iyilerinden; sınıfın mevcuduna nazaran yüzde beş ile on arasında subay seçilecek ve onlara ‘kurmay namzedi’ namı verilecektir. Namzetler özel bir işaret olarak yakalarına sarı bir yıldız takacaklardır. Üç yıl süre ile derslerinde ve hareketlerinde muvaffak olamayan namzetler, sarı yıldızı muhafaza ederek ‘mümtaz subay’ sıfatını taşıyarak orduya katılacaklardır. Muvaffak olanlar ise kurmay yüzbaşı olarak okulu terk edeceklerdir. İki yıl kıtalarda staj gördükten sonra da kolağası rütbesine yükselecek ve genelkurmayda görev alacaklardır..."

1927 yılında mektebin adı “Harp Akademisi Müdürlüğü” olmuş ve bilâhare Müdürlük unvanı Komutanlığa çevrilmiştir. İlk kez, 15 OCAK 1927 tarihinde öğretime açılan Yüksek Levazım Okulu, Levazım Üst Subay Kursu ve Levazım Okulu ile General ve Üst Subaylara mahsus Yüksek Komuta Kursu da Harp Akademisi’ne bağlandığından “Askerî Akademiler Komutanlığı” adı verilmiştir.

1937 yılında Hava Harp Akademisi kurulmuştur.

1948 yılından itibaren, Amerikan Eğitim Usûlü kabul edilmiş ve öğretim metotlarında büyük değişiklikler yapılamaya başlanmıştır. İkinci Dünya Harbi’nde elde edilen denemelere göre, ihtisaslaşmaya geniş ölçüde yer verilmiş, Kuvvet Harp Akademileri birinci sınıfında bulunanlardan başlayarak, “Harekât Kurmayı” ve “İkmal Kurmayı” yetiştirilmeye başlanmışsa da iki yıllık denemeden sonra bu uygulamadan vazgeçilmiştir. MART 1949’dan itibaren Akademilere “Harp Akademileri Komutanlığı” adı verilmiştir.

1949-1950 öğretim yılından itibaren 3 yıl olan Akademi öğrenimi 2 yıla indirilmiştir.

01 EYLÜL 1952’de bugünkü Millî Güvenlik Akademisi, “Millî Savunma Akademisi” adı ile kurularak, 02 ARALIK 1952’de öğretime başlamıştır. 07 AĞUSTOS 1964’te “Millî Güvenlik Akademisi” adını almıştır.


19 EKİM 1954’te bugünkü Silâhlı Kuvvetler Akademisi "Müşterek Harp Akademisi" adı altında öğretime açılmıştır. 1956’da adı “Yüksek Komuta Akademisi” olarak değiştirilmiş ve 07 AĞUSTOS 1964 tarihine kadar bu isim altında faaliyetlerine devam etmiştir. Bu tarihten sonra “Silâhlı Kuvvetler Akademisi” adını almıştır.

12 MART 1969 tarihinde İstanbul-Yenilevent bölgesinde ki Harp Akademileri sitesinin temeli atılmıştır.

İlk kez 29 HAZİRAN 1969 tarihinde “Harp Akademileri Günü” ihdas edilmiştir.

24 AĞUSTOS 1975 tarihinden itibaren Harp Akademileri Yenilevent’teki yeni tesislerine taşınmaya başlamıştır. İntikal 12 EYLÜL 1975’te sona ermiştir. Harp Akademileri 1975-1976 eğitim ve öğretim yılına 01 EKİM günü yeni tesislerinde başlamıştır.

11 AĞUSTOS 1971 tarihinde 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna uygun olarak hazırlanan yönetmelik gereği, subaylar kurmay yakalarını takmış olarak diplomalarını almaya hak kazanmıştır.

02 AĞUSTOS 1974 tarihinde, Kuvvet Harp Akademileri son sınıf (2'nci sınıf) öğrenci subayları, Kurmay Gezisinde iken, gezi yarıda bırakılarak 20 TEMMUZ 1974 günü başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı için Kıt’a ve Karargâhlara atanmışlardır. O yıl diploma töreni yapılmamış, diplomalar subaylara gönderilmiştir.

1975 tarihinde 926 sayılı Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle “Harp Akademileri’ni tamamlayarak Kurmay Subaylığı onananlara bir yıl ve sonraki rütbelerinde de birer yıl olmak üzere toplam üç yıl kıdem verilir.” hükmü getirilmiştir.

17 OCAK 1977’de Millî Güvenlik Akademisi, Yıldız Sarayı’ndan Yenilevent’teki yeni binalarına intikal etmiş ve 1 KASIM 1977’de öğrenime başlamıştır.

08 EYLÜL 1978’de, Hava Harp Akademisi, geçici olarak iskân edildiği Deniz Harp Akademisi’nden inşaatı tamamlanan kendi binasına taşınmıştır.

Yüksek Askerî Bilimler Enstitüsü (YABE) Başkanlığı’nın adı 24 MAYIS 1989 tarihinde kabul edilen 3563 numaralı Harp Akademileri Kanunu’nda Askerî Bilimler Araştırma Merkezi (ABAM) olarak değiştirilmiştir.

1995 yılında Millî Güvenlik Akademisi Ankara’ya taşınmış ve eğitimini bu tarihten itibaren Ankara’da sürdürmektedir.

2003 yılında ise Harp Akademileri bünyesinde Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurulmuş ve 01 Ekim 2003 tarihinden itibaren lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Askerî Bilimler Araştırma Merkezi (ABAM) de Enstitü bünyesine dâhil edilmiştir.

TeşkilatKaynak

  • Harp Akedemileri Komutanlığı
  • [1]
  • [2]
Önceki Paylaşımlar