Harp Akademileri

Kısaca: Harp Akademileri 1848 yılında o günkü adıyla "Erkan-ı Harbiye Mektebi", Osmanlı Devleti ordusunun kurmay ihtiyacını karşılamak aracılığı ile kurulmuştur. 1848 yılında Harp Okulu'ndan gelen 5 başarılı ...devamı ☟Harp Akademileri Logosu (Amblemi)
Harp Akademileri Logosu (Amblemi)
Harp Akademileri 1848 yılında o günkü adıyla "Erkan-ı Harbiye Mektebi", Osmanlı Devleti ordusunun kurmay ihtiyacını karşılamak aracılığı ile kurulmuştur. 1848 yılında Harp Okulu'ndan gelen 5 başarılı öğrenci; Hüseyin Avni, Mustafa Saffet, Mahmut Mesut, Mustafa sıtkı ve Albay Sait 1849 yılında Akademi'nin ilk mezunları ve subayı olacaklardır. Daha sonra Albay Sait'in dışında bu beş isimden dördü Mareşal ünvanına mazhar olacaklardır. Harp Akademisi 1864 yılında ilk Kurmay Tüzüğü ve ilk hukuk metni niteliğinde olan Erkan-ı Harbiye Nizamnamesi'ni yayımlamıştır. Aynı yılın içinde İstanbul Hasköy'de bulunan tershane binasında Deniz Harp Akademisi kurulmuştur.

1878 yılına kadar Harp Okulunda Erkan-ı Harbiye sınıflarında Fransız Eğitim Sistemi uygulanmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinden sonra bu sistem terk edilmiştir.

Erkan-ı Harbiye sınıfının kuruluşundan 1874 yılına kadar Kurmaylık; Piyade, Süvari, Topçu gibi ayrı bir sınıf olarak kabul görmüştür. Bu tarihten itibaren kurmay sınıfından affını isteyip piyade veya süvari sınıflarında devamlı çalışmak isteyenlere, bir üst rütbe verilerek, piyade, süvari, topçu ve istihkam kurmayları diye adlandırılmaya başlanmış ve böylece sınıf ihtisaslarına önem verilmek istenmiştir.

09 TEMMUZ 1849’da yapılan sınavı başarı ile kazanan 5 subay Kıdemli Yüzbaşı (Kolağası) rütbesine yükseltilerek, Harp akademisinin ilk mezunu olma şerefine nail olmuşlardır. Bu subaylardan dördü Mareşalliğe kadar yükselmişlerdir.

1848 yılında Harp Okulu içinde “Erkan-ı Harbiye Sınıfları” adı ile kurulan Harp Akademisi, Esat Paşanın 1899 yılında Harp Okulu Öğretim Başkanlığı’na atanmasından sonra yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır. O zamana kadar Harp Okulu’ndan "erkan-ı harp sınıfları" na geçen öğrencilere "erkan-ı harp" (kurmay) deniliyordu. Esat Paşa, bunu değiştirmiş, "erkan-ı harp namzedi" (kurmay adayı) şekline çevirmiştir. Bundan sonra Harp Akademisi öğrencileri kısaca "namzet" (aday) olarak anılmaya başlanmıştır. O zamana kadar Harp Akademisi’nin 15 kişiyi geçmeyen öğrenci sayısı, yine Esat Paşanın çabalarıyla kırka kadar yükseltilmiştir. Fakat, bu öğrencilerden ordunun ihtiyaç fazlası kısmına kurmaylık hakkı verilmemiş, bunlar "mümtaz" adı altında ve yüzbaşı rütbesiyle kıtalara çıkarılmışlardır.

18 Eylül 1899 günlü İkdam Gazetesi’nde çıkan bir haberde bu değişikliğin temel sebepleri ve uygulamanın nasıl olacağı konusu şu şekilde anlatılmaktadır: "Şimdiye kadar, Harbiye Okulu’nun en muvaffak mezunları kurmay sınıflarına ayrılıyor ve üç yıl eğitim gördükten sonra buradan otomatikman yüzbaşı olarak çıkıyordu...Yalnız bazı subaylar, kurmay sınıflarına ayrıldıktan sonra dersleri ihmal ediyordu. Diğer yandan, çok iyi derece alamamış olan Harbiye mezunları arasında da kurmaylığa yatkın kimseler bulunabilir. Bu sebeple nizamnamenin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır... Bundan böyle şu usul tatbik edilecektir: Harbiye Okulu’ndan teğmen olarak mezun olanların en iyilerinden; sınıfın mevcuduna nazaran yüzde beş ile on arasında subay seçilecek ve onlara ‘kurmay namzedi’ namı verilecektir. Namzetler özel bir işaret olarak yakalarına sarı bir yıldız takacaklardır. Üç yıl süre ile derslerinde ve hareketlerinde muvaffak olamayan namzetler, sarı yıldızı muhafaza ederek ‘mümtaz subay’ sıfatını taşıyarak orduya katılacaklardır. Muvaffak olanlar ise kurmay yüzbaşı olarak okulu terk edeceklerdir. İki yıl kıtalarda staj gördükten sonra da kolağası rütbesine yükselecek ve genelkurmayda görev alacaklardır..."

1927 yılında mektebin adı “Harp Akademisi Müdürlüğü” olmuş ve bilahare Müdürlük unvanı Komutanlığa çevrilmiştir. İlk kez, 15 OCAK 1927 tarihinde öğretime açılan Yüksek Levazım Okulu, Levazım Üst Subay Kursu ve Levazım Okulu ile General ve Üst Subaylara mahsus Yüksek Komuta Kursu da Harp Akademisi’ne bağlandığından “Askeri Akademiler Komutanlığı” adı verilmiştir.

1937 yılında Hava Harp Akademisi kurulmuştur.

1948 yılından itibaren, Amerikan Eğitim Usulü kabul edilmiş ve öğretim metotlarında büyük değişiklikler yapılamaya başlanmıştır. İkinci Dünya Harbi’nde elde edilen denemelere göre, ihtisaslaşmaya geniş ölçüde yer verilmiş, Kuvvet Harp Akademileri birinci sınıfında bulunanlardan başlayarak, “Harekat Kurmayı” ve “İkmal Kurmayı” yetiştirilmeye başlanmışsa da iki yıllık denemeden sonra bu uygulamadan vazgeçilmiştir. MART 1949’dan itibaren Akademilere “Harp Akademileri Komutanlığı” adı verilmiştir.

1949-1950 öğretim yılından itibaren 3 yıl olan Akademi öğrenimi 2 yıla indirilmiştir.

01 EYLÜL 1952’de bugünkü Milli Güvenlik Akademisi, “Milli Savunma Akademisi” adı ile kurularak, 02 ARALIK 1952’de öğretime başlamıştır. 07 AĞUSTOS 1964’te “Milli Güvenlik Akademisi” adını almıştır.


19 EKİM 1954’te bugünkü Silahlı Kuvvetler Akademisi "Müşterek Harp Akademisi" adı altında öğretime açılmıştır. 1956’da adı “Yüksek Komuta Akademisi” olarak değiştirilmiş ve 07 AĞUSTOS 1964 tarihine kadar bu isim altında faaliyetlerine devam etmiştir. Bu tarihten sonra “Silahlı Kuvvetler Akademisi” adını almıştır.

12 MART 1969 tarihinde İstanbul-Yenilevent bölgesinde ki Harp Akademileri sitesinin temeli atılmıştır.

İlk kez 29 HAZİRAN 1969 tarihinde “Harp Akademileri Günü” ihdas edilmiştir.

24 AĞUSTOS 1975 tarihinden itibaren Harp Akademileri Yenilevent’teki yeni tesislerine taşınmaya başlamıştır. İntikal 12 EYLÜL 1975’te sona ermiştir. Harp Akademileri 1975-1976 eğitim ve öğretim yılına 01 EKİM günü yeni tesislerinde başlamıştır.

11 AĞUSTOS 1971 tarihinde 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna uygun olarak hazırlanan yönetmelik gereği, subaylar kurmay yakalarını takmış olarak diplomalarını almaya hak kazanmıştır.

02 AĞUSTOS 1974 tarihinde, Kuvvet Harp Akademileri son sınıf (2'nci sınıf) öğrenci subayları, Kurmay Gezisinde iken, gezi yarıda bırakılarak 20 TEMMUZ 1974 günü başlayan Kıbrıs Barış Harekatı için Kıt’a ve Karargahlara atanmışlardır. O yıl diploma töreni yapılmamış, diplomalar subaylara gönderilmiştir.

1975 tarihinde 926 sayılı Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle “Harp Akademileri’ni tamamlayarak Kurmay Subaylığı onananlara bir yıl ve sonraki rütbelerinde de birer yıl olmak üzere toplam üç yıl kıdem verilir.” hükmü getirilmiştir.

17 OCAK 1977’de Milli Güvenlik Akademisi, Yıldız Sarayı’ndan Yenilevent’teki yeni binalarına intikal etmiş ve 1 KASIM 1977’de öğrenime başlamıştır.

08 EYLÜL 1978’de, Hava Harp Akademisi, geçici olarak iskan edildiği Deniz Harp Akademisi’nden inşaatı tamamlanan kendi binasına taşınmıştır.

Yüksek Askeri Bilimler Enstitüsü (YABE) Başkanlığı’nın adı 24 MAYIS 1989 tarihinde kabul edilen 3563 numaralı Harp Akademileri Kanunu’nda Askeri Bilimler Araştırma Merkezi (ABAM) olarak değiştirilmiştir.

1995 yılında Milli Güvenlik Akademisi Ankara’ya taşınmış ve eğitimini bu tarihten itibaren Ankara’da sürdürmektedir.

2003 yılında ise Harp Akademileri bünyesinde Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurulmuş ve 01 Ekim 2003 tarihinden itibaren lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Askeri Bilimler Araştırma Merkezi (ABAM) de Enstitü bünyesine dahil edilmiştir.

TeşkilatKaynak

harp akademileri

türk silahlı kuvvetlerine kumandan ve kurmay subay yetiştiren okullar.

ULUHAN - 4 yıl önce
Sayın Beyler ve Bayanlar önce Tüm ulusumuza Sağlık Huzur dolu Yıllar diliyorum. Konu Harp akademilerinin Kapanıp Savunma üniversitesi ne Çevrilmesi Ve Buradan mezun olanların kimler diğer bir tabirle bu öğrencilerin gerçekten bizim ulusal güvenliğimizi kuruyup ve savunacağına benim şahsi düşüncem ve görüşümce olumsuzdur Birincisi bu kişilerin İlköğretim den itibaran izlenip her yönüyle izlenip zeka düzeyin ve üstün becerileri ile birlikte bu öğrencilerin Türk silahlı kuvvetlerine kazandırılması elzemdir Süanki Msv Üniversitesi yöneticileri kimdir..? Bu kutsal görevin başına seçilmek istenen başkanı ve üyeleri Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılması gerekir Ve Hoçaları ise Milli Güvenlik soruşturması yapılmadan atanması geri dönüşümü olamayaçak Büyük hatatır Bizim Zamanımızda Okullarımıza Milli Güvenlik Komtanları Gelir ve Dersler verirken Üstün Zekalıları Not alır ve Gerekli yerlere talimat geçerlerdi ve o üstün Zekalıların Ailesi ile irtibata geçerek direk Harp akademilerine Alınırdı ve Bu öğrenciler özel eğitim hizmetleri Aldıktan sonra dünya çapında Çalışma başlatırlar iç hizmetler ve dış hizmetleri Aldıktan sonra Aslı görevlerini yerine Hüçre sistemi ile çalışan üstün dahalar Milletimizin ve Devletinin yıllarca Hizmetlerini Yapardık ama bizler gibileri Deşifre Eden ve etiren içimizdeki vatan Hainlerin yüzünden hayat kalma garantimizi bitirdiler Ben buradan Ne anlatmak istediğimi Anlayan Anlarlar biz ülkemizi hem içte hem dışta her türlü şartlar altında çalışmakla ülkemizin ayakta tutarız. Bu şekilde üniversitesi rektörü ile bu oyun olmaz...? Saygılarımla Uluhan Korkmaz

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Harp akademileri
3 yıl önce

Harp Akademileri veya Silahlı Kuvvetler Harp Akademisi, 2016 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde...

Harp Akademileri, Askeriye, Milli Güvenlik Akademisi, Taslak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, Kara Harp Akademisi, Deniz Harp Akademisi, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Kurmay subay
Yalçın Ataman
6 yıl önce

2005 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı, Millî Savunma Bakanlığı müsteşarlığı, 3. Kolordu...

Aslan güner
6 yıl önce

görevine atandı. 2009 yılında Genelkurmay II. Başkanlığı görevine, 2011 yılında da Harp Akademileri Komutanlığı görevine atandı. 2012 yılında emekli oldu....

Harp Akademisi
3 yıl önce

Harp akademisi veya subay akademisi, bir ülkenin kara, deniz, hava kuvvetleri ve sahil güvenliği için kurmay subay yetiştiren üniversite düzeyinde eğitim-öğretim...

Hüseyin Ataman
6 yıl önce

Şubat 1975), Türk asker ve siyasetçi. Kara Harp Okulu'nu bitirdi. 5. Kolordu Komutanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu...

Hüseyin Ataman, 10 Şubat, 1900, 1960, 1961, 1965, 1975, 20 Şubat, 22 Ekim, 27 Ekim, 27 Mayıs
Atilla Ateş
3 yıl önce

Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral rütbesinde Harp Akademileri Komutanlığı, 3. Ordu Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı yaptı. 27 Ağustos...

Atilla Ateş, Atilla Ateş
Vural Bayazıt
6 yıl önce

bulundu. 30 Ağustos 1989 tarihinde Oramiral rütbesine terfi etti ve Harp Akademileri Komutanlığına atandı. 1990 yılında Donanma Komutanlığı'na atandı. 20...

Faruk Cömert
6 yıl önce

itibaren Orgeneral rütbesine terfi etti. 2003-2005 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı'nı sürdürdü. 2005 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine...

Faruk Cömert, 1946, 1960, 1965, 1985, 1988, 1991, 1994, 1995, 1997, 1999