Baro

Kısaca: BARO Alm. Rechtsanwaltskammer (f), Fr. Barreau (m), İng. Bar. Avukatlık mesleğine mensub olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu n ...devamı ☟

Alm. Rechtsanwaltskammer (f), Fr. Barreau (m), İng. Bar. Avukatlık mesleğine mensub olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu.

Türkiye’de Tanzimattan önce avukatlık bir meslek olarak gelişmemiştir. Dava vekili adı verilen kişiler devlet tarafından hiçbir denetime tabi tutulmayıp, serbestçe mahkemelerde iş gördüklerinden bir baro da söz konusu değildi.

Tanzimat sonrası baro kurulmasına doğru bir gelişme olmuştur. İlk Osmanlı barosu l6 Zilhicce l292 (l876) tarihli “Mehakim-i Nizamiye ve Dava Vekilleri Hakkındaki Nizamname"ye dayanılarak l878 yılında kurulmuştur. Bu tarihlerdeki dava vekilleri bir hukuk mektebi mezunu değillerdi. Basit bir imtihanla başarı gösterenlere dava vekilliği ruhsatnamesi veriliyordu. Baro tarihçesinde önemli bir merhale 3 Nisan l924 tarihli ve 460 sayılı Muhakemat Kanunu’dur. Bu kanunla avukatlığın bağımsız bir kamu hizmeti ve avukatın, hakimin yardımcısı olduğu kesin olarak kabul edilmiştir. Bu kanunda avukatlara; himaye ve yardım eden, kendisine başvuranlara sığınak olan kişi manasında “muhami” denildi. Bu kanuna göre Tefrik Encümenince düzenlenen levhada, İstanbul barosuna kayıtlı mehamilerin sayısı 43l’dir. Bu kanunun adı, l926 yılında çıkan bir kanunla Avukatlık Kanunu, Muhami ismi de “Avukat” olarak değiştirilmiştir. Avukatlık ve barolar hakkında şu anda yürürlükte bulunan kanun, l969 tarihli ve ll36 sayılı Avukatlık Kanunu’dur. Bu kanunda yapılan değişiklikler ve 2652 sayılı kanunla “Baroların siyasi parti, sendika ve derneklerle her türlü ilişkisi yasaktır. Barolar mali ve idari açıdan denetime tabidir. Görevi dışında siyaset ve benzeri işlerle uğraşan baro sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının isteği uyarınca, bulundukları İl Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine, o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir.

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, milli bütünlüğünü tehlikeye sokucu faaliyette bulunan baro organlarının görevde kalmalarında mahzur (sakınca) bulunan hallerde valiler bunları görevden uzaklaştırabilir. Bu karar en geç üç gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesine gerekçeli olarak bildirilir. Görevli mahkeme en geç l0 gün içinde karar verir.

Barolar, ll36 Sayılı Avukatlık Kanunu'nda 76-l33. maddelerinde belirtildiği şekilde düzenlenmiştir. Bölgesi içinde en az l5 avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro kurulmasına ve merkezlerinin bildirilmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirirler. Birlik de keyfiyeti Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile tüzel kişilik kazanır.

Baro organları şunlardır:

1. Baro Genel Kurulu: Baroların en yüksek organı olup, baroya yazılı bütün avukatlardan meydana gelir. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Boralar Birliği delegelerini seçmek, baro bütçesini onaylamak gibi görevleri vardır. Aralık ayının ilk haftası içinde olağan ve yönetim kurulu gibi yetkili organların gerekli görmesiyle de olağanüstü olarak toplanır. Denetleme kurulu, baro başkanı ve Türkiye Barolar Birliği de Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmaya yetkilidir.

2. Baro Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen Baro Başkanı ile en az dört üyeden kurulur. Yönetim Kurulu üyeleri beş yılını doldurmuş avukatlardan seçilir. Üye sayısı baroya kayıtlı avukat sayısına göre değişir. Üyelerin görev süresi iki yıldır. YönetimKurulu baro başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Avukatlık mesleğinin şerefinin korunması, stajyer avukatların baroya kabul edilmesi, baro mallarının idare edilmesi, Genel Kurul gündeminin düzenlenmesi gibi, baroya ait bütün idare işlerinin görülmesiyle görevlidir.

3. Baro Başkanı: İki yıllık bir görev süresi için genel kurul tarafından seçilir. Baro Başkanı, levhada yazılı ve avukatlıkta en az l5 yıl kıdemli olan avukatlar arasından gizli oyla seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık etmek, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek ve günlük işleri yürütmek gibi kanunda belirtilen çeşitli görevleri vardır.

4. Baro Başkanlık Divanı: Baro Başkanı, baro başkan yardımcısı, baro genel sekreteri ve baro saymanından teşekkül eder. Başkanlık Divanı, 50’den fazla üyesi bulunan barolar için mecburdur. Başkan dışındaki üyeleri, yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Divan baro mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve aynı konuda yönetim kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı ve sözlü bilgi verir. Baro başkan yardımcısı, başkan bulunmadığı zaman başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

5. Baro Disiplin Kurulu: Avukat sayısı 250’ye kadar olan barolarda üç; 250’den fazla olan barolarda beş üyeden kurulur ve üyeleri genel kurulca seçilir. Görevi, Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine, avukatlar hakkında disiplin kovuşturması yaparak, disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

6. Baro Denetleme Kurulu: Genel Kurul, baronun mali işlerini denetlemek üzere en çok üç kişiyi denetleyici olarak seçer.

Türkiye Barolar Birliği: Türkiye’deki bütün baroların katıldığı, tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşu. Birliğin merkezi Ankara’dadır. Baroların çalışmalarını ortak gayeye ulaşacak şekilde tasarlayıp, mesleğin gelişmesini sağlamak, uyulması mecburi meslek kurallarını tesbit ve tavsiye etmek gibi avukatlık mesleğinin menfaatine olan ve kanunda belirtilen görevleri vardır.

Birliğin organları şunlardır: l. Genel Kurul, 2. Yönetim Kurulu, 3. Başkanlık, 4. Başkanlık Divanı, 5. Disiplin Kurulu, 6. Denetleme Kurulu.

6 Eylül l983 tarihli ve 79 sayılı kanun hükmünde kararname ile ll36 sayılı Avukatlık Kanunu'na şu madde eklenmiştir: “Ek Madde-4: Adalet Bakanlığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre denetlemeğe yetkilidir. Bu idari ve mali denetim mahalli Cumhuriyet Savcıları ve Adalet Müfettişlerince yapılır.”

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

baro

Türkçe baro kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Baro] v. cheat, swindle, deceive
n. cardsharper, dishonest cardplayer
n. bar, bench, organization which authorizes lawyers and oversees the law profession

baro

bir kent ya da bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.

baro

Türkçe baro kelimesinin Fransızca karşılığı.
barreau [le], ordre des avocats

baro

İtalyanca baro kelimesinin Almanca karşılığı.
n. falschspieler, schwindler

baro

İtalyanca baro kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cardsharper

baro

İtalyanca baro kelimesinin Fransızca karşılığı.
(gioco d'azzardo - uomo) tricheur (m)

baro

Türkçe baro kelimesinin Almanca karşılığı.
die Anwaltskammer

baro

Baro kelimesini anlamı 'demir parmaklık' demektir. Avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşuna denir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Baro
3 yıl önce

Baro, avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Barolar, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendilerine yüklediği...

Baro, Hukuk, Taslak, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu
Türkiye Barolar Birliği
3 yıl önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye'de bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur...

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği
Baron de Tott
3 yıl önce

François Baron de Tott (Macarca: Báró Tóth Ferenc)(d. 17 Ağustos 1733, Chamigny, Fransa - ö. 24 Eylül 1793, Macaristan) Macar kökenli aristokrat bir Fransız...

Baron Otel
6 yıl önce

Koordinatlar: 36°12′18″K 37°9′00″D / 36.205°K 37.15°D / 36.205; 37.15 Baron Otel, Suriye'nin ve Orta Doğu bölgesinin en eski otelidir. Otel Suriye'nin...

Baron Davis
6 yıl önce

Baron Davis bir Amerikan profesyonel basketbol oyuncusudur. 13 Nisan 1979'da Los Angeles'ta doğmuştur. Boyu 1.91,kilosu 102'dir. Davis, küçük yaşta iken...

Baron Davis, 13 Eylül, 1979, NBA, Baron Davis
Baron
3 yıl önce

İngiliz literatüründe baronlara "Lord" denilmektedir. Baron eşine barones denir. Baronet (küçük baron) payesi yalnız İngiliz literatüründe vardır ve 1611'de...

Harry Baron
6 yıl önce

Harry Baron, 21 Ocak 1944 Tel Aviv, İsrail doğumlu heykeltıraş ve sanat profesörüdür. Almanya, Berlin'de, Berlin Sanat Akademisi'nde eğitim görmüştür...

Sacha Baron Cohen
3 yıl önce

Sacha Noam Baron Cohen (13 Ekim 1971, Hammersmith, Londra), Yahudi kökenli Britanyalı komedyen ve oyuncu. Başarılı ve tepki çeken karakterleri ile ünlüdür:...

Sacha Baron Cohen, 13 Ekim, 1971, Aktör, Avusturya, BAFTA, Borat, Emmy, Homoseksüel, Kazakistan, Kişi