Empresyonizm

Kısaca: Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. ...devamı ☟

empresyonizm
Empresyonizm

Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atarak, kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebi eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır.

Empresyonistlere göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma İntibacılık adı da verilir.

İntibalar, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendi intibalarını anlatacağı için, meydana getirilen sanat eseri, onu meydana getirenin tam kişiliğini ortaya koyacaktır. Bu özellikleri dolayısıyla empresyonistler, kendilerini çevreleyen dış dünyaya karşı ilgisizdirler. Onların dile getirmek istedikleri, kendi iç dünyalarıdır. Empresyonizm'de objenin kendisi değil, uyandırdığı intibalar önemlidir. Bu bakımdan realizmin karşıtıdır.

Empresyonizm (izlenimcilik), 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir bir akımdır. Özellikle doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde birtakım izlenim, duygusal iz bırakmasını savunan sanat ve edebiyat akımıdır. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden, kendi izlenimleri yardımıyla olmasını tasarladıkları bir biçimde yansıtmaya çalışmışlardır.

Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlerin tanımlanmasına adanmış olduğu söylenebilir. Bu akımı takip edenler tarafından, resmedilen nesne veya olaydan çok günün belirli bir zamanı, belirli bir ışıkta sanatçı üzerindeki izlenimlere önem verildi. Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro olarak kabul edilir.

Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Varlığın gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atılarak, kişisel yorum ön plana çıkarılmıştır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebi eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşıyacaktır.

Bu akım Sembolizmin bir aşaması olarak kabul edilebilir. Zira temsilcileri arasında sembolizmin önemli temsilcileri de yer almış ve bu akımın etkilerini taşıyan eserler vermişlerdir.

İzlenimciliğin özellikleri

*Akımın en önemli özelliği bir izlenimin uyardığı duy *Bu akımın yazarı, doğrudan doğruya gördüğü gerçeği değil de, gördüklerinin ve izlediklerinin kendisi üzerinde bıraktığı izlenimi ve duyumu esas alır.

  • Daha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir.
  • Dış aleme, ondaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.
  • Edebiyatta, resimde, müzikte okuyucunun, seyircinin, dinleyicinin eserle karşı karşıya gelir gelmez edineceği izlenim bu akımın tatlı, yumuşak, kucaklayıcı, canlı teması olmuştur.
  • Empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.
  • Empresyonistler, etkici ve duygucudurlar. Zaten empresyon, etki - duygu anlamındadır.
  • Empresyonizm, esas olarak ve her şeyden önce özgürlüğün simgesidir, sembolüdür.
  • Hayale ve soyut betimlemelere yer verilmiştir.
  • Her şey sanatçının duyumuna bağlı olarak anlatılır.
  • Objenin kişi üzerindeki izlenimleri önemli olduğu için realizmin karşıtıdır.


Müzikte Temsilcileri: M.Ravel, C.Debussy, J.A.Carpenter, O.Respighi, C.T.Griffes, I.Albéniz, P.Dukas

Edebiyatta Temsilcileri: Rilke, Arthur Rimbauld, James Jayce

Türk Edebiyatındaki temsilcileri: Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin

Kaynaklar

empresyonizm

Türkçe empresyonizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. impressionism

empresyonizm

İntibaları belirtmeye dayanan sanat akımı, intibacılık, izlenimcilik, Daha çok resim sahasında etkili olmuş akım olmuştur.

empresyonizm

Türkçe empresyonizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
impressionnisme [le]

empresyonizm

Türkçe empresyonizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Impressionismus

empresyonizm

İzlenimcilik.

misafir - 8 yıl önce
doğru bir akım olduğuna inaniyorum çünkü doğanın insanda bıraktığı etkiler herzaman için farklıdır.doğa geniş bir sanat alanıdır ve doğayı konu edinen sanatçıların üzerinde farklı,derin duygular bırakmaması imkansızdır.ne kadar aynı çiçeğe bakılsa da hergün değişik duygular uyandırması gibi.bence bu akım sanatçılara değişik aynı zamanda daha çok yaratma imkanı vermiştir.

misafir - 8 yıl önce
Empresyonizm (İzlenimcilik), 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını- içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir.

misafir - 8 yıl önce
izlenimcilik bence doğaya duyulan hayranlık neticesinde ortaya çıkmış insanlar gördükleri dünyayı değil gördükleri dünyanın üzerlerinde oluşturduğu muhteşem duyguyu resmetmek istemişlerdir

misafir - 8 yıl önce
bence bu empresyonizm ve diğer akımlar çoooooook saçma sırf ödevim için yapıyorum ne o ya yığınla akım

Mustafa Sandal - 5 yıl önce

ne olduğunu hiç anlamadım ama bu empresyonizm güzel göründü gözüme. Başarılarının devamını diliyorum gerçekten.


Kerem - 5 yıl önce

Gerçekten güzel olmuş 5 sayfalık bir ödevim vadi tam 5 sayfa oldu


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

empresyonizm Resimleri

Sami Yetik
3 yıl önce

hocası ise İtalyan sanatçı Valeri’dir. Paris’te doğa gözlemine dayanan Empresyonizm’i devam ettiren Sami Yetik, 1908-1912 yıllarında Sanayi-i Nefise Mektebi’nden...

Görsel sanat akımları listesi
3 yıl önce

Fütürizm Fotorealizm (Hiperrealizm) Florans Harlem Rönesansı İzlenimcilik (Empresyonizm) Kavramsal sanat Konstrüktivizm Kübizm Klasizm Letterism Mannerizm Massurrealism...

Raoul Dufy
3 yıl önce

mobilya ve kamuya açık alan tasarımcısıdır. Sérullaz, Maurice (2004) Empresyonizm: Sanat Ansiklopedisi Istanbul:Remzi Kitabevi. s. 73. ISBN 975-14-0251-4...

Claude Debussy
3 yıl önce

1918), 20. yüzyılın en önemli Fransız bestecilerinden birisidir. Müzikte empresyonizm (izlenimcilik) akımının en önemli temsilcidir. Paris yakınlarında doğan...

Claude Debussy, 1862, 1872, 1878, 1879, 1882, 1884, 1887, 1888, 1889, 1890
Modern sanat
3 yıl önce

1920 Sembolizm - 1880 - 1900'ların başı Post-empresyonizm (Geç İzlenimcilik) - 1886 - 1905 Neo-empresyonizm (Yeni İzlenimcilik)- 1886 - 1906 Ekspresyonizm...

Modern sanat, Aksiyon resmi, Arazi sanatı, Art brut, Art deco, Art nouveau, Bauhaus, Cezanne, Clement Greenberg, Dada, De Stijl
Paul Cézanne
3 yıl önce

etkisi nedeniyle çoğu zaman modern sanatın babası olarak anılmıştır. Empresyonizm ile kübizm arasında bir köprü oluşturmuştur. Cézanne Aix-en-Provence'da...

Paul Cİ©zanne, 1839, 1906, 22 Ekim, 9 Ocak, Aix-en-Provence, Emile Zola, Empresyonizm, Fransız, Kübizm, Modern sanat
Frédéric Bazille
3 yıl önce

Empresyonizm: Sanat Ansiklopedisi. Remzi Kitabevi. s. 64. ISBN 975-14-0251-4.  ^ Rosenblum, 1989, p. 225 ^ a b Sérullaz, Maurice (2004). Empresyonizm:...

Paris Okulu
3 yıl önce

Pierre Bonnard ve Henri Matisse gibi sanatçılar, ortaya çıkardkları Post-Empresyonizm, Kübizm, Fauvizm gibi akımlarla Paris Okulu'nun öncüleridir. Bu sanatçılar...

Paris Okulu, Birinci Dünya Savaşı, Dada, Henri Matisse, Jean Arp, Joan Miró, Kübizm, Marc Chagall, Pablo Picasso, Paris, Sanat