Etiket: Thales

Miletli thales

Miletli Thales (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, d. MÖ 624 – ö.

Miletli Tales

Miletli Thales (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, d. MÖ 624 – ö.

M.Ö. 624

Olaylar

M.Ö. 585

Olaylar

M.Ö. 546

Olaylar

Apeiron

Eski Yunanca’da olumsuzluk bildiren a- önekiyle “sonlu”, “sınır(lı)” anlamındaki peras’tan türetilmiş sözcük. ilkçağ Yunan felsefesinde evrenin sonsuzluğunu, sınırsızlığını savunan Anaksimandros’un tüm şeylerin kaynağı, arkhe’si, diye betimleyerek felsefe...

İyonya

İyonya Alm. Ionien (n) und ionische zivilisation (f), Fr. Ionie (f) et civilisation (f) ionienne, İng. Ionia and Ionian civilisation. İzmir ile Büyük Menderes Irmağı arasında kalan kıyı bölgeye eskiden verilen isim. Buranın en eski sakinlerine; İyonlar ve...

tümdengelim

Tümdengelim; genelden özele ya da yasalardan olaylara geçiş şeklindeki akıl yürütmedir. Örn: “Bütün balıklar denizde yaşar.”, “Kefal balıktır.

İon Uygarlığı

* Akalar tarafından M.Ö.1200`de Batı Anadolu`da oluşturulan bir medeniyettir.

Tales

Miletli Thales (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, d. MÖ 624 – ö.