Guyana

Kısaca: Güney Amerika kıtasının kuzey kıyısında, yer alan bir devlet. Eskiden İngiliz Guyanası olarak bilinen ülkenin sınır komşuları doğuda Surinam (Hollanda Guyanası), Güneydoğu, Güney ve Güneybatıda Brezilya, doğuda ise Venezuella’dır. ...devamı ☟

Guyana
Guyana

Guyana HaritasıGuyana konumu
Guyana konumu
Guyana, Güney Amerika kıtasının kuzey kıyısında, yer alan bir devlet. Eskiden İngiliz Guyanası olarak bilinen ülkenin sınır komşuları doğuda Surinam (Hollanda Guyanası), Güneydoğu, Güney ve Güneybatıda Brezilya, doğuda ise Venezuella’dır.

Güney Amerika'nın Kuzeyinde, Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında, Surinam ile Venezuela arasında yer almaktadır. Coğrafi konumu: 5 00 Kuzey enlemi, 59 00 Batı boylamı Haritadaki konumu: Güney Amerika Yüzölçümü: 214,970 km² Sınırları: Toplam:: 2,462 km sınır komşuları: Brezilya 1,119 km, Surinam 600 km, Venezuela 743 km Sahil şeridi: 459 km Yer: Kuzey Güney Amerika, kuzey Atlantik okyanusunu sınırlamak, Suriname ve Venezuela'nın arasında coğrafi denkler: 5 00 N, 59 00 W haritası, referans gösterir: Güney Amerika alanı: Toplam: 214,970 sq km karası: 196,850 sq km suyu: 18,120 sq km alanı — üst derece: Idaho kara sınırlarının olduğundan ufakça daha küçük: Toplam: 2,949 km sınır ülkesi: 1,606 kmin olduğu Brezilya, Suriname-600 km, Venezuela, 743 km sahil şerididir: 459 km, denize ait taleplerdir: Karaya ait deniz: Özel ekonomik 12 nm, ayırır: 200 nm, kıta sahanlığıdır: 200 nm, veya anakarasal kenar ikliminin dış kenarına: Tropikal; Sıcak, nemli, kuzeydoğu alize rüzgarları ile yumuşattı; (Ağustos'a yapabilir, Ocak'a Kasım) iki yağmurlu mevsim, arazidir: Çoğunlukla İskoçya'nın dağlık bölgesini yuvarlarken; Aşağı kıyıyla ilgili ova; Güney yükselme uçlarında savana: En alçak nokta: En yüksek 0 m'in, işaret ettiği Atlantik okyanusu: Roraima-2,835 m'e doğal kaynakları bin: Alüminyum cevheri, altın, elmaslar, sert tahtalı ağaç kerestesi, karides, balık kara kullanımı: Tarımsal kara: 2.23%, sürekli ekinlerdir: 0.14% diğeri: 97.63% (2005), karayı suladı: 1,500 sq km (2003), yenilenebilir su kaynaklarını toplar: (2000) (Evcil endüstriyel tarımsal) tatlısu çekmesinin olduğu 241 cu km : toplar: 1.64 cu km yr (2% 1% 98%) kişi başına: 2,187 cu m yr, (2000) doğal tehlikelerdir: Parıltı selleri, yağmurlu mevsimler çevresi esnasında sabit bir tehdittir — güncel çıkışlar: Lağım suyu ve tarımsal ve endüstriyel kimyasallardan kirliliği sula; Ağaç kesimi çevresi — uluslararası anlaşmalar: Yapması için parti: Biodiversity, iklim değişikliği, Desertification olan iklim değişiklik Kyoto protokolü, türü tehlikeye attı, tehlikeli artıklar, ozon tabaka koruması olan denizin yasası, kirliliği yollar, tropikal kereste 83, tropikal kereste 94, işaret etti, ama imzalamadı. Suriname ve Uruguay'dan sonra Güney Amerika'da üçüncü en küçük ülke; Onun kovboy filminin önemli kısımları ve doğu bölgeleri, Venezuela ve Suriname resp tarafından talep edilir

TarihiGuyana bayrağı
Guyana bayrağı
Okyanus kıyısındaki bu Güney Amerika ülkesinin Amerika kıtası tarihi üzerinde yeri büyük ölçüde tesirli olmuştur. Deniz aşırı seferlerde üs olarak kulanılabilmesi ve birçok yere uygun bağlantı şartlarına sahib olması sebebiyle, tarih boyunca çeşitli istilalara maruz kalmış, değişik zamanlarda İspanyol, Hollanda ve İngiliz işgali altına girmiştir. Ancak bir devlet olarak tarihi, 1831’de Demerara, Essoquibo ve Berbice bölgelerinin birleşerek Guyana’yı teşkil etmeleriyle başlar. 1834’e kadar nüfusunu sadece İngiliz ve yerlilerin teşkil ettiği bir devlet olan Guyana’ya, bu tarihte getirilen 240.000 kadar tarım işçisi de, ülke nüfusuna dahil olmuştur.

Bundan sonraki iki yüz yılda da sosyo-ekonomik bakımdan zayıf bir İngiliz sömürgesi olan Guyana, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından fiili olarak etkilenmemiş, ancak gelişmesi daha da yavaşlamıştır. 1953’te İngiltere’nin yardımı ile hızlı bir gelişme dönemine girilmesine rağmen, sosyalist temayüllü (meyilli) başbakan Cheddi Jagan bu faaliyetlere mani oldu. Bu hadise yaklaşan seçimlerde Jagan için bir dezavantaj olabilirdi. Ancak Jagan sürdürdüğü çalışmalar sonucu 1961’de Guyana’nın içişlerinde bağımsız olmasını sağladığından, halkın büyük sevgi ve desteğini kazandı. Bütün bunlara rağmen bu tarihten sonra gelişen siyasi durum, Forbes Burnham’ın lideri olduğu Milli Kongre Partisinin iktidarı ele geçirmesine, Jagan’ın da muhalefet durumuna düşmesine sebeb oldu. İki parti arasındaki rekabet İngilizlerin Guyana’ya tam bağımsızlık vermesini geciktirdi. İki senelik bir aradan sonra İngilizlerin bağımsızlık konusunu tekrar gündeme getirmeleriyle başlayan çalışmalar sonuçlandırılarak, Guyana 26 Mayıs 1966’da İngiliz Milletler Topluluğu üyesi bir devlet olarak bağımsızlığına kavuştu.

1970’den itibaren Venezuella’nın ülkenin batı kısmı üzerinde hak iddia etmesi üzerine yine gergin bir hava içine giren ülke, 1982’de anlaşmaya varılması ile rahatlamıştır. Guyana bugün Commorwealth (İngiliz Milletler Topluluğu) ve Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir devlettir.

Fiziki Yapı

Fiziki bakımdan kıyı, orman ve savan olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Kıyı bölgeleri, denizden itibaren 10-60 km genişliğinde bir şerit olup, denizden birkaç yüz metrelik irtifada olan alçak bir bölgedir. Kıyı kısımları bu özelliğinden dolayı özel bant ve bariyerlerle korunur. Bu bölgeden iç kısımlara doğru gidildikçe ormanlar başlar. Bol yağış alan bu bölge, ülkenin toplam yüzölçümünün % 85’ini kaplar. Güneybatıda yeralan Rupunini bölgesi ise 200-250 km genişliğinde bir savan alanıdır. Ülkenin dağlık kesimi güney ve doğu bölgeleri olup, bu bölge ve Guyana’nın en yüksek noktası 2772 m irtifadaki Roraima Dağıdır.

Guyana’da yaygın olarak görülen akarsuların tamamı iç bölgelerden doğarak, Atlas Okyanusuna dökülürler. Bunların kayda değer büyüklükte olanları, Brezilya sınırından doğan Essequibo, ormanlık bölgeden doğan Demerera ve Berbice ile Brezilya-Guyana-Surinam sınırlarının keşistiği yerden doğarak Surinam sınırını teşkil eden Corantay ırmaklarıdır. Ülkenin topoğrafik durumu sebebiyle bu ırmaklar aynı zamanda birçok çağlayan meydana getirirler. Bunların en önemlileri, Demerera üzerindeki Büyük Şelale, Corantay üzerindeki Tiger ve Potaro üzerinde 225 m yüksekliğindeki Kaietaur Şelaleleridir.

İklim

Ülkenin okyanus kıyısında ve ekvatora çok yakın bir yerde olması sebebiyle iklim, herhangi bir türe tam uygunluk göstermemektedir. Ancak hakim iklim türünün tropikal tip olduğu söylenilebilir. Kıyı bölgeleri devamlı yağış alır ve Alize rüzgarlarının tesiri altındadır. Bu bölgede olan başşehir Georgetown’da yıllık sıcaklık ortalamaları 28°C dolayındadır. Bu bölgedeki senelik yağış ortalaması ise, 2500 mm kadardır. İç bölgelerde ise sıcaklık gittikçe düşer. Ormanlık bölgede yağış ortalaması 3000 mm’ye çıkmakla birlikte, sıcaklık 25°C civarındadır. Savan bölgeleri her iki bölgeden de ayrı bir iklime sahib olup, daha kurakçadır. İç bölgelere uzanan nehirler de savan bölgelerin iklimi üzerine müsbet yönde tesir edip, buraları ılımanlaştırmaktadır.

Tabii Kaynakları

Ülkenin büyük bir kısmını kaplayan ormanlar, genel bitki örtüsüdür. Okyanus kıyısında ve savan bölgelerinde de buralara has bitkiler yetişir. Mangrov bitkisi de denize yakın bölgelerin en önemli bitki örtüsüdür. Ülkenin ormanlık kesiminde rastlanan yabani hayvanlar da G.Amerika’ya uygunluk gösterir.

Guyana’nın önemli madenleri, Demerara ve Berbice nehirleri bölgesinde çıkarılan, boksit ve diğer bölgelerde çıkarılan manganez, altın ve elmastır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

770.000 nüfusun yaşadığı ülkenin halkını yerliler, İngiliz asıllılar, zenciler ve Hint asıllılar meydana getirir. Bunların içerisinde en kalabalık olanı % 55 oranıyla Hint asıllılardır. En büyük şehir başkent Georgetown’dur. Burada nüfusun dörtte biri yaşar. Resmi lisanın İngilizce olduğu Guyana’da, yerliler kendi lisanlarını kullanırlar. Avrupalılarla birlikte ülkeye gelen Hıristiyanlık günümüzde % 57 oranıyla en yaygın dindir. Hinduizmden sonra üçüncü sırayı alan İslamiyet ise zenci, Hint ve İngiliz asıllılar arasında büyük bir hızla yayılmaktadır. Nüfusun % 85’i okuryazar ve okul çağındaki çocukların % 62’si okula gitmektedir. 1000 kişiye 24 öğretmenin düştüğü Guyana’da yüksek öğrenim imkanı bulunmasına rağmen bu çağdaki öğrenciler eğitimlerini genellikle Kanada ve İngiltere’de devam ettirmektedir.

Siyasi Hayat

Ülkede Cumhurbaşkanı ve başbakan, seçimle beş yıllık bir süre için iş başına getirilirler. Ancak İngiltere kraliçesi selahiyet bakımından her ikisinden de üstündür. Yürütme vazifesini yapan başbakan ve bakanlar kurulunun kraliçenin onayını alması icab etmektedir. Yasama görevini yapan 53 üyeli meclis de 5 sene için seçilir. Adadaki İngiliz valisi de meclise etkileyici nitelikte tavsiyelerde bulunur.

Guyana’yı meydana getiren üç devlet, bugün de ülke yönetiminde ayrı eyaletler statüsündedir. Ancak bunlar iç işlerinde de hükümete bağlıdır. En büyük iki şehir, Georgetown ve New Amsterdam’dır. Bu iki şehir, büyük şehir ve merkez ilçe sistemiyle yönetilir.

Guyana’da siyasi faaliyet serbest olmakla birlikte, bugün sadece iki parti vardır. Bunlar iktidardaki Milli Kongre ve muhalefetteki Terakki Partisidir.

Ekonomi

Toplam arazinin ancak % 4’ünün kültür arazisi olduğu Guyana’da, halkın geçim kaynağının büyük bölümü ve ekonominin hammadde kaynağının yarısından fazlası tarıma dayanır. Tarım için en elverişli bölgeler, kıyıdaki alüvyon ovaları ve nehir kenarlarındaki sulak ovalardır. Guyana’da üretim sezonu nisan-ağustos ve ekim-ocak ayları arasıdır. Zirai üretimin büyük bölümünü şeker ve pirinç meydana getirir. Ülke arazisinin % 8,7’si orman olmasına rağmen, ahşap işleri gelişmemiştir.

Madencilik bakımından yabancı teknolojiye bağlıdır. Bu sektörde ülke ekonomisinde en büyük payı üretimde dünyada 5. sırayı alan boksit, alüminyum, manganez, altın ve elmastır. Ülkede sanayinin iki önemli hammadde kaynağı, tarım ve madenciliktir. Guyana’da sanayinin en önemli ürünleri nebati yağ, şeker, sigara, ilaç imali ve ağaç işleridir.

Eski bir İngiliz sömürgesi olması ve hala da İngiliz Milletler Topluluğu üyesi bulunması dolayısıyla, dış ticaret alanı kısıtlıdır. Hemen hemen sadece Kanada ve İngiltere ile ticari münasebetleri vardır. En önemli ihraç maddesi olan şekeri, boksit madeni izlemektedir. Pirinç, kereste, elmas ve altın da ihraç maddeleri arasındadır. Makina, işlenmiş gıda maddesi, petrol ürünleri ise ülke ithalatında en büyük yeri tutmaktadır. Guyana’nın ihracat ve ithalatı umumiyetle deniz yoluyla Georgetown’dan yapılmaktadır.

Ulaşım ise demiryoluna dayanır. Kıyı şehirleri arasında ve büyük nehirlerde gemi taşımacılığından yaygın olarak istifade edilmektedir. Ülkenin dış bağlantıları umumiyetle hava yoluyla temin edilmektedir.

Linkler

http://bayrak.turkcebilgi.com/Guyana Guyana ülke bayrağı

Guyana

İngilizce Guyana kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[Guyana] s. Guyana, Guayana (ciudad en América del Sur)

Guyana

İngilizce Guyana kelimesinin Fransızca karşılığı.
npr. guyane (f)

Guyana

İngilizce Guyana kelimesinin Almanca karşılığı.
[Guyana] n. Guyana, Staat in Südamerika

Guyana

İngilizce Guyana kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[Guyana] s. (Geog) Guyana

Guyana

İngilizce Guyana kelimesinin Portekizce karşılığı.
[Guyana] s. Guiana (país da América do Sul)

Guyana

Fransızca Guyana kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Guyana, country on the northeastern coast of South America

Guyana

Almanca Guyana kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. country on the northeastern coast of South America

Guyana

İtalyanca Guyana kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Guyana, country on the northeastern coast of South America

Guyana

Türkçe Guyana kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Guyana] n. country on the northeastern coast of South America n. Guyana, country on the northeastern coast of South America n. Guyana, country on the northeastern coast of South America

Guyana

Almanca Guyana kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. guyane (f)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Guyana Haritaları

dunya uzerinde Guyana nerede.png
dunya uzerinde Guyana nerede.png
Guyana bayrak harita.png
Guyana bayrak harita.png
guyana cia wfb harita.png
guyana cia wfb harita.png
guyana harita.jpg
guyana harita.jpg
konum guyana.png
konum guyana.png

Guyana Kızılderilileri
6 yıl önce

Guyana Kızılderilileri (İngilizce Guyana Indians, Guyana Amerindians), Surinam'da yaşayan Guyanalar kültür grubundan Kızılderili halkları. Ana Kızılderili...

Guyana pasaportu
6 yıl önce

Guyana pasaportu Guyana vatandaşlarına uluslararası seyahat için verilir. Temmuz 2007 itibarıyla, Guyana pasaportunun kapağında Karayipler Topluluğu'nun...

Guyana Üniversitesi
6 yıl önce

81225°N 58.1171°W / 6.81225; -58.1171 Guyana Üniversitesi Georgetown, Guyana'da bulunan 1963 yılında Guyana hükûmeti tarafından kurulmuş yükseköğretim...

Guyana Doları
6 yıl önce

Guyana doları, (İngilizce: Guyanese dollar) 1839'dan bu yana Guyana'nın para birimidir. Normal olarak $ işaretiyle gösterilse de, diğer dolar isimli para...

Guyana Futbol Federasyonu
2 yıl önce

Guyana Futbol Federasyonu, Guyana futbolunun yönetim organıdır. Guyana millî futbol takımı ve diğer ulusal organizasyonlardan sorumludur. ^ "CONCACAF sitesinde...

Guyana Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Guyana millî futbol takımı, Guyana'yı uluslararası organizasyonlarda temsil eden futbol takımıdır. İlk CONCACAF Altın Kupa katılımını 2019'daki turnuvaya...

Guyana Millí® Futbol Takımı, Trinidad ve Tobago ülke bayrağı, Trinidad ve Tobago, Guyana ülke bayrağı, Guyana, Anguilla ülke bayrağı, Anguilla, Jamaika ülke bayrağı, Jamaika, Grenada ülke bayrağı, Grenada
Georgetown, Guyana
2 yıl önce

Koordinatlar: 6°48′K 58°10′B / 6.8°K 58.167°B / 6.8; -58.167 Georgetown, Guyana'nın başkenti, en büyük şehri ve en önemli limanı. Atlas Okyanusu kıyısında...

Georgetown, Guyana, 1781, 1784, 1812, 1945, 2002, Atlas Okyanusu, Felemenk, Georgetown, Guyana, Sıtma
Guyana bayrağı
6 yıl önce

Guyana bayrağı 26 Mayıs 1966 tarihinde göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bayrağın göndere çekildiği taraftan başlayarak diğer tarafa kadar uzanan...