Osmanlı Devleti toprak rejiminde, yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan dirlikler için kullanılan tâbir. Bu tâbire, Harezmşahlar, Memlûkler ve Anadolu Selçuklu devletlerinde de rastlanır.

HAS (inglizce) türkçe anlamı
1. [have] f. sahip olmak
2. olmak
3. elde etmek
4. almak
5. yapmak
6. etmek
7. kabul etmek
8. göz yummak
9. aldatmak
10. dolandırmak
11. zorunda olmak
12. bulunmak
HAS (türkçe) anlamı
13. özgü
14. mahsus
15. hükümdara özgü olan.
16. katışıksız
17. en iyi cinsten
18. saf
19. iyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kişi).
osmanlı devletinde yüz bin akçayı aşan dirlik.
HAS (türkçe) anlamı
20. Özgü
21. mahsus:Anadolu'nun yüksek yaylalarına has
22. sessiz
23. pussuz
24. boz renkli gecelerden biriydi.- R. N. Güntekin. Katışıksız
25. en iyi cinsten
26. saf. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kişi). Osmanlı Devletinde yüz bin akçeyi aşan dirlik. Hükümdara özgü olan.
27. 2. anlamı (bak.) have .
28. have ol,.
29. 3. anlamı bkz. have.
30. 4. have.
1.

Has İngilizce anlamı ve tanımı

Has anlamları
    () 3d pers. sing. pres. of Have.() of Have
Has tanım:
Kelime: has
2. present third singular of HAVE
3. ,[have] v. possess
4. contain
5. receive
6. get
7. take
8. need
9. cause to occur
10. give birth to
11. bear
12. be required to
13. must
14. endure
15. n. shark
16. large predatory fish
17. v. have
18. possess
19. get
live,
HAS (türkçe) ingilizcesi
20. [have] v. possess
21. contain
22. receive
23. get
24. take
25. need
26. cause to occur
27. give birth to
28. bear
29. be required to
30. must
31. endure
32. n. shark
33. large predatory fish
34. v. have
35. possess
36. get
37. live
HAS (türkçe) fransızcası
1. propre
2. particulier/ière
HAS (türkçe) almancası
1. adj. eigentümlich
Has (ingilizce) italyancası
1. [have] v. avere
2. possedere
3. sentire
4. provare
5. ricevere
6. prendere
7. dovere
8. avere da
9. fare
10. mangiare
11. farsi
12. dare alla luce
13. partorire
14. mostrare
Has (ingilizce) ispanyolcası
1. [have] v. tener
2. contar con
3. disponer de
4. gozar de
5. poseer
6. quedar
7. sufrir de
8. estar con
9. estar enfermo de
10. haber
11. contener
12. comprender
Has (ingilizce) portekizcesi
1. [have] v. ter
2. possuir
3. receber
4. pegar
5. necessitar
6. causar
Has (ingilizce) flemenkcesi
1. [have] ww. hebben
2. bezitten
3. verkrijgen
4. nodig hebben
5. veroorzaken

Has hakkında bilgiler

Osmanlı Devleti toprak rejiminde, yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan dirlikler için kullanılan tabir. Bu tabire, Harezmşahlar, Memlukler ve Anadolu Selçuklu devletlerinde de rastlanır.

Osmanlılarda yeni fethedilen yerlerin tahriri yapılırken arazi; timar, zeamet ve has olarak üç kısma ayrılırdı. Fatih Kanunnamesi’ne göre yıllık vergi geliri 100.000 akçeyi geçen miri topraklar has statüsündeydi. Bu arazilerden padişaha ayrılanlar için “Hass-ı Hümayun” tabiri kullanılırdı. Hass-ı Hümayun gelirinin bir kısmı devlet hazinesine girerken bir kısmı ise padişaha ait olurdu. Valide ve hanım sultanlar ile padişahların kızlarına ve kızkardeşlerine ait olan haslara “paşmaklık” denilirdi. Beylerbeyi, sancakbeyleri ve vezirlere tahsis olunan haslara ise “havass-ı vüzera” adı verilirdi. Bu hasların yıllık gelirleri bir milyonla bir buçuk milyon akçe arasında değişirdi. Has sahiplerinin vergilerini toplamak üzere “voyvoda” denilen görevliler tayin edilir, bunlar haraççılar ve cizyedarlarla birlikte has gelirlerini tahsil ederlerdi. Has sahibi, arazisini kullanan köylü iyi işleyemezse elinden alıp başkasına verebilirdi.

Sefer vukuunda bütün has sahibi paşalar ve sancak beyleri, hassının miktarına göre, Anadolu’da her 3000 akçesi için, Rumeli’nde 5000 akçesi için tam teçhizatlı ve savaşmaya kadir bir atlı askeri savaşa götürmeye mecburdular. Sulh zamanında bu paşaların ve sancak beylerinin maiyetinde “daire halkı” denilen bir kısım kuvvet bulunurdu. Bunlar çevrelerinde asayişi temin ederlerdi. Kısaca jandarma ve polis görevini yerine getirirlerdi.

Has, zeamet ve timar arasındaki tek fark; has memuriyetin bitmesiyle sahibinin elinden alınır, fakat zeamet ve timar evlada intikal edebilirdi. Diğer hukuki menfaatler bakımından haslarla; zeamet ve timarın bir farklılığı yoktur. (Bkz. Timar)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Has Kefal

Has kefal (``Mugil cephalus``), dünyada tüm tropik ve ılıman denizlerde yaygın olan, Mugilidae familyasından bir kefal türü.

Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib Karahanlı edip, şâir ve devlet adamı. Doğu Türkistan’daki Balasagun şehrinde, muhtemelen 1017 yılında doğdu. Asil bir Türk ve Müslüman âileye mensup olduğu tahmin edilmektedir.

Kadir Has Üniversitesi

T.C. RESMİ GAZETESayı : 23004Tarih : 30 Mayıs 1997 CumaKanun no : 4263Kabul tarihi : 28.

Yusuf Has Hâcib

11. yüzyılın başlarında Balasagun'da doğmuş olan Yusuf Has Hâcib asil bir aileye mensuptur. Balasagun'da yazmaya başladığı Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi) adlı yapıtını 1069 yılında Kaşgar'da tamamlayarak Karahanlı hakanlarından Ebû Ali Hasan ibn Süleyman Arslan Hakan'a ...

Kadir Has

1921 yılında Nuri-Zekiye Hasoğlu'nun çocukları olarak Kayseri'de doğdu. 1942 yılında Boğaziçi Lisesi'nden mezun oldu. Kayseri'nin tanınmış ailesi ve eşrafından olan Mehmet-Şehime Germirli'nin kızı Rezan Hasoğlu ile

Yusuf Has Hacip

Yusuf Has HacibKarahanlı edip, şâir ve devlet adamı. Doğu Türkistan`daki Balasagun şehrinde, muhtemelen 1017 yılında doğdu. Asil bir Türk ve Müslüman âileye mensup olduğu tahmin edilmektedir.