İhtira, Arapça kökenli ``yeni bir şey bulma, türetme`` manalarına gelen sözcük. Edebi bir terimdir. ...

IHTIRA (türkçe) anlamı
Türetme.
IHTIRA (türkçe) anlamı
1. yeni bir şey bulma
2. türetme
IHTIRA (türkçe) ingilizcesi
1. 1. invention. 2. phil. heuristic
2. heuretic. –– beraty patent
3. patent right.,
IHTIRA (türkçe) fransızcası
1. invention [la]
IHTIRA (türkçe) almancası
1. Erfindung

Ihtira hakkında detaylı bilgi

İhtira, Arapça kökenli ``yeni bir şey bulma, türetme`` manalarına gelen sözcük. Edebi bir terimdir.

Edebiyatta daha önce hiçbir şairin (veya yazarın) kullanmadığı (yeni) sözcük, deyim ve üslupları tanımlar.

Ayrıca bakınız

  • İhtira beratı - ``Hukuki terim``; Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge; Patent.


}İlgili Konu Başlıkları Tümü

Patent

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan [patent hakkı], özellikle teknoloji ...

Icad

Buluş ya da icat, daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilmesidir. İcatların çoğu daha önce var olan teknolojilerin yeni ve benzersiz biçimde bir araya getirilmesinin sonucudur.

Mal

Mal Mülkiyete konu olabilecek şeyler. İnsanın arzuladığı ve lazım olunca kullanmak için saklanabilen madde, cisim, meta. Bir kimsenin, kurum veya kuruluşun mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkul varlık, mülk, eşya. Büyük ve küçük baş hayvanlar. Mal, para ile değeri ...

Telgraf

Telgraf, iki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzenidir. Çeşitli kodlar kullanılmak sûretiyle mesafeler arasında elektrik sinyalleriyle yazılı bilgi gönderilmesini sağlayan bir ...

Paranoya

Paranoya Büyüklük, aleyhte olunma, eziyet edilme gibi hezeyanlarla kendini belli eden akıl hastalığı. Bu psikozlarda zeka korunmuştur, hissi cevaplar mantıklıdır, yanlış idrakler (halüsinasyonlar) nadiren görülür. Paranoya durumları (paranoid psikozlar) üç grup altında ...

Akordiyon

Akordiyon(Akordeon,Akordion), bir körüğü harekete geçirmekle yaratılan hava akımının etkilediği serbest metal dillerinin titreşmesiyle ses çıkaran havalı çalgıdır.

Hak Ve Hukuk

Hak kavramı, hukukun temel kavramlarından birisidir. Hak, adalete ve doğruluğa saygıyı temel alan bir ahlak ilkesidir. "Kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmış yetki, özgürlük, olanak" şeklinde de tanımlanabilir. Adalet: Kısaca, haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda ...

Gayrimenkul Sermaye Iradı Nedir

Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin düzenlemelere Gelir Vergisi Kanunu nun 70 nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde ...

Lozan Barış Antlaşması Maddeleri

Lozan Barış Antlaşmasının tüm maddeleri

İmamîlik

İmâmet ya da İmâmîlik (Arapça: إمامة‎ Imāmah) İslâm'ın bir kolu olan Şiîliğin temel ilkelerinden birisidir.

Yezdânizm

YezdânizmCitation