İl, merkezî yönetimin taşra birimlerinin en büyüğüne verilen isim. Merkezî yönetimin kendi taşra temsilcilerine yetki devretmesi anlamına gelen "yetki genişliği" ilkesi uyarınca kurulan illerin bağımsız hukuksal varlıkları ve tüzel kişilikleri yoktur, ama tüzel kişiliğe sahip il özel idaresi aracılığıyla, yerinden yönetim birimi özellikleri taşırlar.

IL (fransızca) türkçe anlamı
1. o
IL (türkçe) anlamı
2. 1 . Ülkenin vali yönetimindeki bölümü
3. vilayet
4. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.- Anayasa.
5. 2 . Şehrin niteliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri.
6. 3 . Ülke
7. yurt
8. 4 . tarihEski Türklerde devlet.
9. merkezi yönetimin
10. coğrafya durumuna
11. ekonomik koşullara
12. kamu hizmetlerinin gereklerine göre ayrılmış bir vali yönetimindeki en önemli bölümü
13. vilayetülke
14. yurt
el.
IL (türkçe) anlamı
15. İl
16. Türkiye'de taşra teşkilatlanmasında en büyük mülki yönetim birimi. İl
17. merkezi idarenin taşra birimlerinin en büyüğüdür
18. bir memleketin
19. bir vali tarafından idare edilen bölümlerinden her birine verilen addır. Merkezi idarede kanunların uygulanması
20. kamu düzeninin korunması ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerinden yönetim ilkesinin uygulanmasıdır. Kuruluş esasları kanunla belirtilen kamu tüzel kişisi. 1982 Anayasası'na göre Türkiye
21. merkezi idare kuruluşu bakımından
22. coğrafya durumuna
23. ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere
24. iller de kademe kademe bölümlere ayrılır. Türkiye'de 81 il vardır.
il (fransızca) ingilizcesi
1. pron. he
it,
IL (türkçe) ingilizcesi
2. [Il]n. (Chemistry) illinium (former name of the metallic element promethium)
3. extension for an Internet address of a person or site located in Israel (Computers)pron. he
4. itart. the,
IL (türkçe) fransızcası
1. o
IL (türkçe) almancası
1. n. Gau
2. Provinz
il (fransızca) italyancası
1. (pron. pers. - sujet) egli
2. lui
3. esso
4. essa
il (fransızca) ispanyolcası
1. (pron. pers. - sujet) él
2. eso
il (fransızca) portekizcesi
1. (pron. pers. - sujet) ele
2. ela
3. isto
il (fransızca) flemenkcesi
1. (pron. pers. - sujet) hij
2. het

Il hakkında detaylı bilgi

İl, merkezi yönetimin taşra birimlerinin en büyüğüne verilen isim. Merkezi yönetimin kendi taşra temsilcilerine yetki devretmesi anlamına gelen "yetki genişliği" ilkesi uyarınca kurulan illerin bağımsız hukuksal varlıkları ve tüzel kişilikleri yoktur, ama tüzel kişiliğe sahip il özel idaresi aracılığıyla, yerinden yönetim birimi özellikleri taşırlar.

İl örgütlenmesinin Türkiye'deki temeli, Osmanlı Devleti dönemindeki eyalet düzeniydi. Alt birimleri sancak ve kaza olan eyalet düzeni II. Mahmud'un 1831'deki taşra örgütlenmesi düzenlemesinde de korundu. Bu dönemde eyaletin alt birimleri liva ve kaza idi. Bu yapı içinde 1846'da Osmanlı Devleti'nde 39 eyalet, 76 liva vardı. 1864'teki Vilayat Nizamnamesi ile ülke genel yönetim bakımından vilayetlere, vilayetler sancaklara (liva), sancaklar kazalara, kazalar da köy ve mahallelere bölündü. 1870 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi "vilayet-liva-kaza-nahiye-köy" birimlerinden oluşan yeni bir yönetsel yapı getirdi. 1876 Kanun-ı Esasisi "vilayet-liva-kaza" biçiminde üç kademeli bir taşra örgütü öngördüyse de önceki yapı değiştirilemedi. 1921 anayasası ve 1924 anayasası "vilayet, kaza ve nahiye" olarak saptanan yönetsel örgütlenme 1929 ve 1949'daki il yönetimine ilişkin özel yasalarda "il-ilçe-bucak" adlarıyla korundu.

1949'da çıkartılan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre, günümüzde il genel yönetiminin başı validir. Bu yönetimin öteki öğeleri, merkezden atanmış vali yardımcılarıyla, il düzeyindeki bakanlık kuruluşlannın başında bulunan il idare şube başkanlan ve il idare kuruludur.

İçişleri bakanının sunuşu, Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayıyla atanan vali devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanın temsilcisi ve bunlann yönetsel ve siyasal yürütme organıdır. Devlet ve hükümet temsilcisi olarak doğrudan buyruğu altında bulunan kolluk güçleriyle il içinde kamu düzenini ve güvenliği korumaktan sorumludur. İldeki devlet daire ve kuruluş-lannı ve yerinden yönetim organlarını denetleme yetkisine sahiptir. Yasa, tüzük, yönetmelik, bakanlar kurulu kararlan ve bakanlık buyruk ve yönergelerini yürütmekle yükümlü olduğu gibi kendisi de buyruk yayımlamaya yetkilidir.

İl idare başkanları, genel yönetimin il düzeyindeki kuruluşlannın başında bulunan ve yönetimi altında çalıştıkları valiye karşı sorumlu olan yüksek düzeyde görevlilerdir. Bunlar il idare kurulu üyelerinin yanı sıra jandarma komutanı, emniyet ve nüfus müdürleridir. İlgili bakanlık ya da genel müdürlükçe atanırlar; aralanndaki işbirliği ve eşgüdümü vali sağlar.

İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında ve ona yardımcı olmak üzere hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tanm ve veteriner müdürlerinden oluşur. Günümüzdeki yapısıyla daha çok yönetim ve danışma işlevi üstlenmiştir. Yönetsel işlerde valiye yardımcı olur; il ve ilçe yönetimiyle yerel yönetimlere ilişkin konularda görüş ve kararına başvurulur.

Türkiye'de 1925'te 74 olan il sayısı 1933'te 57'ye düşmüş, 1957'den sonra 67'ye, 1992'de 76'ya yükselmiştir. 2002 yılına gelindiğinde il sayısı 81'e yükselmiştir. Nüfus, yüzölçümü, ekonomik ve toplumsal gelişmişlik düzeyi bakımından, iller arasında büyük farklılıklar vardır.

5442 sayılı yasa uyarınca illerin kurulup kaldırılması yasayla ve cumhurbaşkanının onayıyla gerçekleşir. Bu konuda coğrafya durumu, ekonomik koşullar ve kamu hizmetlerinin gereklerinin göz önünde tutulması 1982 Anayasası'nın 126. maddesinin öngördüğü bir zorunluluktur.

Öte yandan gerek İl İdaresi Kanunu'nda, gerekse anayasada "Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir" denmektedir. Bu örgütün görev ve yetkilerinin yasayla düzenlenmesi öngörülmüştür. Türkiye'de 1987'de, "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği" adı altında, güneydoğu illerini kapsayan bir bölge yönetimi oluşturulmuştur.

Mülki idare amirleri ile ilgilendirilen fonların sayısı 1980'lerde önemli ölçüde artarak 12'ye varmış, bunların 10'u 1984 sonrasında kurulmuştur. Bunlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın il ve ilçelerdeki şubeleri aracılığıyla "yoksul ve yardıma gereksinim duyanlara kaynak aktarır, İllerde valiler bu vakıf şubelerinin doğal başkanıdır.

Ayrıca bakınız

İlgili Konu Başlıkları Tümü

İl Özel İdaresi

İl özel idaresi, tüzel kişiliği olan yerinden yönetim birimi. İl sınırlan içinde yaşayan halkın yerel nitelikteki kamu hizmeti isteklerini yerine getirmekle görevli, taşınır ve taşınmaz malları, ayn gelir kaynakları ve kendi özel bütçesi olan bir kuruluştur.

İl Özel İdareleri

İl Özel İdareleri, 13 Mart 1913 tarihli İdarei Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakatı’nın adını ve bazı maddelerini değiştiren ve bu Kanuna bazı maddeler ekleyen 16 Mayıs l987 tarih, 3360 Sayılı Kanunla değişik “İl Özel İdaresi Kanunu” hükümlerine göre görev yapmakta olan ...

Mîzân-ül-Hak Fî İhtiyâr-il-Ehak

Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak , Avrupalıların Hacı Kalfa, Osmanlı'nın Hacı Halife dediği Katip Çelebi'nin (1608-56)1656'da yazdığı eser. İçinde Hızır, Taganni, Raks, Salavat, Tütün, Kahve, Keyif Verici Maddeler, Firavun imanı, İbni Arabi, Regaib, Berat, Kadir, Millet, ...

İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanununlarda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından, ilgili ildeki ilçeler adına seçilen üyelerden oluşur.

Fianna Fáil

Fianna Fáil (irlanda: Kaderin Askerleri), İrlanda Cumhuriyet'nin en büyük partilerinden birisidir. 1926 yiılında kuruldu. Eamon de Valera partibaşkanı altında 1932 yılında Irlanda hükümetini kurdular ve 1948 yılına kadar iktidar patisi olarak Irlanda Cumhuriyetini yönetiler.

İlâhî İrade Yasaları

Spiritüalizm’e Dr. Bedri Ruhselman tarafından getirilmiş yeni bir kavramdır. Bu terim daha önce birçok kimse tarafından kullanılmışsa da, Ruhselman’ın açıkladığı kadar kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.

Aachen (İl)

Aachen İli, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı idari bölge.

Adana (il)

Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2013 itibarıyla 2.149.260 nüfusa sahiptir.

Aksaray (il)

Aksaray, 15.06.1989 gün ve 3578 sayılı kanun gereği Niğde'den ayrılarak il statüsü kazandırılmıştır. İç Anadolu Bölgesi'nde Niğde'nin kuzeybatısında, Konya'nın doğusunda, Ankara'nın güneydoğusunda yer almaktadır.

Amasya (il)

Amasya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Merkezi Amasya'dır.

Ankara (il)

Ankara, Türkiye'nin bir ili, başkenti ve en kalabalık ikinci şehri. 2013 itibarıyla 5.045.083 nüfusa sahiptir.

Antalya (il)

Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehri. 2013 itibarıyla 2.158.265 nüfusa sahiptir.

Ardahan (il)

Ardahan İli, Türkiye`nin en çok göç veren illerinden biridir.İlin başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İki tane sınır kapısı vardır: Gürcistan`ın Samshe-Javaketi Distriktine, Posof-Türkgözü (açık) ve de Çıldır-Aktaş (kapalı).

Artvin (il)

Artvin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan, Karadeniz'e kıyısı bulunan bir ildir. İl, Türkiye'nin Gürcistan'la olan sınırında yer alan kuzeydoğu köşesidir. Doğusunda Ardahan ili, güneyinde Erzurum ili ve batısında Rize ili vardır. ...