Bakanlar Kurulu

Kısaca: Bakanlar Kurulu, demokratik devletlerde Başbakan'ın başkanlık ettiği ve tüm bakanların biraraya gelip kararlar aldığı kuruldur. ...devamı ☟

BAKANLAR KURULU idare ile yasama organı arasında bağlantıyı sağlayan, başbakan ve bakanlardan meydana gelen kurul. Bu heyete hükumet ve kabine de denir. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından veya parlamento dışından milletvekili seçilme yeterliliğine sahib olanlardan başbakanca seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Gerektiğinde başbakanın teklifi ile cumhurbaşkanınca görevine son verilir. Bakanlar Kurulu, çalışmalarını başbakanın veya gerekli gördüğü hallerde cumhurbaşkanının başkanlığında yürütür. Bakanlar Kurulunun cumhurbaşkanınca tasdik edilen listesi, tam olarak TBMM’ye sunulur. Meclis tatilde ise toplantıya çağrılır. Proğramı kuruluşundan en geç bir hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından TBMM’de okunur. Güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylamaya geçilir.

Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında Bakanlar Kurulu TBMM’ye karşı sorumludur. Ayrıca bütçe gelir giderlerini tesbit edip bütçeyi yapmak, mali yılbaşından en az üç ay önce parlamentoya sunmak önemli görevlerindendir.

Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü kanun tasarılarını hazırlayarak parlamentoya sunar. Kanunlarla ilgili tüzükler, kararnameler ve meclisin vereceği yetki üzerine kanun hükmünde kararnameler çıkarır.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Bakanlar Kurulu (hükumeti) 2.5.l920 tarihinde çıkarılan kanunla kurulmuştur. Bu hükumette yer alan bakanlıklar şunlardır: Umur-ı Şer’iyye, Dahiliyye, Adliyye, Nafia, Hariciyye, Sıhhiyye ve Muavenet-i İctimaiyye, İktisat, Müdafaa-i Milliyye, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye, Maliye ve Maarif.

l983 senesinin sonunda, seçimlerden sonra kurulan hükumette bazı bakanlıklar birleştirildi. Bunun neticesi olarak başbakan yardımcısı ve devlet bakanlıkları ile birlikte sayı yirmi bir oldu. 1991 Kasım ayında kurulan hükumette devlet bakanlarının sayısı arttırılarak Bakanlar Kurulunun üye sayısı başbakan, bir başbakan yardımcısı, 15 devlet bakanı ve 17 değişik isimde bakanlıklarla bakanlar kurulu sayısı 33'e çıkarılmıştır (Ekim-1992). Mevcut bakanlıkların isimleri şunlardır: Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı (1992).

Bakanlar Kurulu

Devletin görevlerini yerine getirmesini sağlayan, başbakan ve bakanlardan oluşan yetkili organ, hükûmet, kabine.

Bakanlar Kurulu

Türkçe Bakanlar Kurulu kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. council of ministers, cabinet, administration

Bakanlar Kurulu

başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükümet.

Bakanlar Kurulu

Türkçe Bakanlar Kurulu kelimelerinin Fransızca karşılığı.
conseil des ministres, conseil de cabinet

Bakanlar Kurulu

Türkçe Bakanlar Kurulu kelimelerinin Almanca karşılığı.
Kabinett

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bakanlar Kurulu
3 yıl önce

Bakanlar kurulu veya kabine, demokratik devletlerde hükûmet başkanının ve tüm bakanların bir araya gelerek hükûmetin siyasi anlamda hareket tarzına karar...

Bakanlar Kurulu, Başbakan, Politika, Siyaset, Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti, Bakan, Milletvekili, TBMM, Ankara, Başkent, Cumhurbaşkanı, AK Parti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
6 yıl önce

Bakanlar arasındaki işbirliğini sağlamak, Bakanlar Kurulu'nun genel amacını belirlemek ve ilgili kanunlar ile uyumunu sağlamak zorundadır. Bakanlar Kurulu...

Millî Güvenlik Kurulu (Türkiye)
3 yıl önce

Güvenlik Kurulu (MGK), 1933-1949 yılları arasında Yüksek Müdafaa Meclisi Umumî Kâtipliği, 1949-1962 yılları arasında Millî Savunma Yüksek Kurulu ve Genel...

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
3 yıl önce

tavsiyeler bütün ülkeler için bağlayıcıdır. AB Bakanlar Konseyi'ni Avrupa Konseyi ile karıştırmamak gerekir. AB Bakanlar Konseyi, AB'nin ana karar verme kuruluşudur...

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, AB, AB Komisyonu
Kurul
3 yıl önce

Heyet-i Temsiliye Bakanlar Kurulu Radyo Televizyon Üst Kurulu Sigorta Teftiş Kurulu Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu ^ "Kurul". kubbealtilugati...

Kurul, Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulu, Heyet-i Temsiliye, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Sigorta Teftiş Kurulu, Disiplin Kurulu
Rekabet Kurulu
3 yıl önce

girmesiyle kurulun alt yapısı oluşmuştur. Yasayı yürütmekle sorumlu olan Rekabet Kurulu üyeleri ise 22 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla atanarak...