Kitle Toplumu

Batı tipi toplumları özellikle de ABD’yi tanımlamak için kullanılan terim. Kitle toplumu kavramı, öncelikle büyük ölçekli sanayileşmeyi, büyük kentleşme ha­reketlerini ve işbölümünde yüksek düzeyde uzmanlaşmayla yönetimi bir bütün olarak bürokratikleşmiş bir toplumsal ortamı ifade eder.

Batı tipi toplumları özellikle de ABD’yi tanımlamak için kullanılan terim.

Kitle toplumu kavramı, öncelikle büyük ölçekli sanayileşmeyi, büyük kentleşme ha­reketlerini ve işbölümünde yüksek düzeyde uzmanlaşmayla yönetimi bir bütün olarak bürokratikleşmiş bir toplumsal ortamı ifade eder.

Kitle toplumu terimini kullanan yazar ve düşünürler, çoğunluk bireyin toplumuyla olan ilişkisi üzerinde yoğunlaşırken, bireyin modern toplumda sahip olduğu özgürlük de­recesini, bireyin toplumsal çevresini nasıl algılayıp, ona ne şekilde değer biçtiğini in­celerler. Bu bağlamda, biri İnsandaki özgür­lük kaybına, artan vasatilik ve yanılsamayla birlikte yabancılaşmaya dikkat çeken, diğeri ise geleneksel bağların ortadan kalkışının İnsana yeni avantajlar sağladığını dile geti­ren iki ayrı ve karşıt görüş varolmakla bir­likte, genel kanaat kitle toplumunu eleştirel bir gözle değerlendirir. Sözgelimi, Gasset ve Heidegger gibi, terimi ilk kez olarak kullanan düşünürlere göre, kitle toplumu, özgürlüklerini çok büyük ölçüde yitirmiş, geleneksel kültürün uygarlaştırıcı etkisiyle aydınlanmamış, basmakalıp değerleri be­nimsemek zorunda kalan yabancılaşmış, ilkel, kültürsüz, alelade İnsanlardan oluşan bir yığındır. Frankfurt Okulu düşünürlerin­den Adorno ve Horkheimerin gözünde kitle toplumu, İnsanların edilgen, ilgisiz, atomize varlıklar haline geldikleri, gelenek­sel bağlarından, dinsel kimliklerinden kopa­rıldıkları, kitle iletişim araçlarının tek yönlü baskısı altında yalnızlaştıkları, tepeden ta­hakküme imkan veren bir toplum biçimidir.

Kitle toplumu, kapitalizmin bir ürünü olup, sanayileşme, kentleşme ve modernleş­me süreçleriyle ortaya çıkmıştır. Bütün bu süreçler, bireyler arasındaki farklılıkların ortadan kalkmasına, bireylerin özgürlüklerini yitirmelerine, onların birbirlerinden yalıt­lanmalarına, bireylerin birbirlerine daha benzer hale gelmelerine neden olmuştur. Kitle toplumunun kültürel alandaki ifadesi ise, kitle kültürüdür. Başka bir deyişle, kitle toplumunda kitleyi oluşturan bireylerin hemen hemen tamamı okuryazar olsa da, onlar klasik eğitimden yoksun kaldıkları için, sıradan veya düşük düzeyde, ve hiçbir zaman seçici olmayan beğenilere sahip olurlar. Kitle toplumunda, yüksek kültürle aşağı kültür arasındaki sınır çizgisi yok olur veya daha doğru bir deyişle, yüksek kültü­rün yerine, hem yüksek kültürü ve hem de geleneksel toplumların halk kültürünü yok eden ve aleladiliği, uyumluluğu, edilgenliği ve kaçışı teşvik eden bir kitle kültürü gelişir.


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Kitle toplumu, birbirine benzeyen, hemen hemen aynı fikir ve değerlere sahip insanlardan oluşan ve farklı seslerin çıkmadığı İNSAN SÜRÜSÜ'dür. Kitle toplumu kapitalist düzenin bir parçasıdır.

 • muhittin topalak Avatar
  muhittin topalak - 1 yıl önce

  nice


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kitle Toplumu ilgili konular

 • Refah toplumu

  Refah devleti (İngilizce: welfare state) minimum düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil sorumluluk kabul eden devlet kavramı olu
 • Endüstri Toplumu

  Endüstri toplumu sonrasında ortaya çıkan endüstrileşmenin yarattığı toplum modeli.
 • Enformasyon Toplumu

  Bilginin en temel ürün, en değerli kaynak olduğu, işgücünün önemli bir bölümünün enformasyon endüstrisinde çalışanlardan meydana geld
 • Kitle toplumu

  Batı tipi toplumları özellikle de ABD’yi tanımlamak için kullanılan terim. Kitle toplumu kavramı, öncelikle büyük ölçekli sanayileşm
 • Tüketim Toplumu

  Modern ya da çağdaş toplumlar için kullanılan ve bu toplumların giderek artan ölçüler içinde tüketim olgusu etrafında örgütlendiğini ya
 • Bilgi toplumu

  Enerji elde etme ve onu kullanılabilir hale getirme noktasından, insanlığı ve hayat tarzını, şekillendiren üç önemli yapı veya sistem vard
 • Gözetim Toplumu

  Bireylerin sürekli olarak izlendiği ve etkinliklerinin belgelendiği bir toplum. Yollar, cadde ve alışveriş merkezlerindeki kameraların yaygınl
 • ATATÜRK’ ÜN EĞİTİME ÖNEM VERMESİ SONUCUN DA TÜRK TOPLUMU NELER KAZANDI?

  ATATÜR ÖNEM VERDİ AMA TÜRK TOPLUMU NELER KAZANDI BUNDAN