Sovyet düşünür ve eylem adamı V.İ.Lenin’in diyalektik materyalizm­le, tarihsel materyalizmden meydana gelen Marksizme yaptığı katkıları ifade eden deyim.

Leninizm

Sovyet düşünür ve eylem adamı V.İ.Lenin’in diyalektik materyalizm­le, tarihsel materyalizmden meydana gelen Marksizme yaptığı katkıları ifade eden deyim.

Lenin’in Marksizme yaptığı en önemli katkı, emperyalizme ilişkin analizden mey­dana gelir. Buna göre, ileri ve sanayileşmiş ülkelerin, Marx’ın söylediği gibi, devrim kri­zine yaklaştığı, devrimin kapitalist bir top­lumda gerçekleşeceği doğru değildir. Prole­tarya, ileri sürüldüğü üzere, giderek yoksullaşmakta değildir. Lenin işte bu duru­mu emperyalizmle, büyük kapitalist toplum­ların bazı toprakları sömürgeleştirmesi, ken­disine ucuz hammadde yaratması, yeni pazar meydana getirmesiyle açıklamıştır.

Leninizm

Lenincilik.

Leninizm

lenincilik.

Leninizm

Türkçe Leninizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
see Lenincilik.

İlgili konuları ara

Yanıtlar