Mülkiyet Hakkı

Kısaca: Mülkiyet hakkı, taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve ayni bir haktır. Mülkiyet hakkı Türk hukukunda Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde ve devamında düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkı çağdaş hukuk sistemlerinde pek çok sınırlamalara uğramıştır ve bu nedenle dokunulamaz değil sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilir. ...devamı ☟

Mülkiyet hakkı, taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve ayni bir haktır. Mülkiyet hakkı Türk hukukunda Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde ve devamında düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkı çağdaş hukuk sistemlerinde pek çok sınırlamalara uğramıştır ve bu nedenle dokunulamaz değil sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilir. Mülkiyet hakkına sahip kişi (malik) mülkiyetinde olan nesneyi kullanma, başkalarına devretme, tahrip etme, nesnenin ürünlerinden yararlanma yetkisine sahiptir. Bu hak mutlak nitelikte olduğundan herkese karşı ileri sürülebilir. Mülkiyet hakkını, hukuksal olarak korunan eylemli durum olan zilyetlik ile karıştırmamak gerekir. Türk Medeni Kanunu'nun 973. maddesine göre "Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir". Söz edilen fiili hakimiyetin hukuk düzeni sınırları içerisinde olması gerekmediği gibi (örn. bir hırsız eşya üzerinde fiili hakimiyeti bulunduğu sürece çalmış olduğu malın zilyetliğine sahiptir) nesnenin maliki de fiili hakimiyetten yoksun bırakıldığı sürece zilyetliği kaybeder (örn. hırsızın çaldığı eşyanın maliki). Mülkiyet, hak sahiplerinin sayısına göre tek başına mülkiyeti ve birlikte mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Birlikte mülkiyet de kendi içinde paylı mülkiyet (Türk Medeni Kanunu madde 688) ve elbirliği mülkiyeti olarak (Türk Medeni Kanunu madde 701) ikiye ayrılmaktadır. Mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanunu'na göre ancak maddi varlıklar üzerinde kurulabilmekte olup taşınır ve taşınmaz mülkiyeti olarak ikiye ayrılır. Bu ayrımın önemi özellikle mülkiyet hakkının devrinde, rehninde kendini gösterir. Taşınmaz mülkiyetinin devri geçerli bir borçlandırıcı işlem ve tapu sicilinde tescil istemi ile tescilden oluşan tasarruf işleminin yapılması ile gerçekleşirken taşınır mülkiyeti geçerli bir borçlandırıcı işlem ve zilyetliğin devri ile gerçekleşir. Taşınmaz rehninin kurulması tapu sicilinde tescile bağlı iken taşınır rehni taşınır malın teslimine bağlıdır. Mülkiyet hakkı, mutlak bir hak olduğundan, Türk Medeni Kanunu malikin mülkiyeti altındaki nesneyi başkalarının haksız saldırılarından koruyabilmesi için malike bazı yetkiler tanımıştır. Türk Medeni Kanunu madde 683'e göre malik, "malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı" istihkak davası veya haksız el atmanın önlenmesi davası açabilir. Geçerli bir kamulaştırma yapılmaksızın mülkiyet konusu taşınmaz mala el atılması mülkiyet hakkının ihlali olmakla birlikte Türk hukukunda kamulaştırmasız el atmaya karşı etkili hukuksal yollar olmadığından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konuda sıklıkla başvuru yapılmaktadır. حقوق مالکیت

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mülkiyet hakkı
4 hafta önce

Mülkiyet hakkı, kapitalist ekonomik kurallarının hakim olduğu bölge, sistem veya devletlerde; taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde...

özel mülkiyet
3 hafta önce

Ortak mülkiyet Çitleme İdeoloji Kişisel mülkiyet Kamu mülkiyeti Mülkiyet hakkı Mülkiyet geliri Mülkiyet hakları (ekonomi) Hukukun üstünlüğü ^ McConnell, Campbell;...

í–zel mülkiyet, Ekonomi, Finans, Taslak
Sivil haklar
4 hafta önce

yasal temellere dayanır. Sivil haklar arasında yaşama hakkı, ifade ve düşünce özgürlüğü, mülkiyet hakkı, sözleşmelere dahil olma, yasal davalar açma, eğitim...

Sivil haklar, Bireysel haklar, Doğal haklar, Düşünce özgürlüğü, Erkek hakları, Eğitim, Hak, Haklar, Hayvan hakları, Hukuk, Kadın hakları
Kamu malı
2 hafta önce

Eğer kamu malı mülkiyet avukatlarından herhangi bir ilgi görürse, telif hakkı, patentler ve ticari marka tescili gibi fikri mülkiyet haklarının süresinin...

Kamu malı, Açık kaynak, Bilgisayar programı, Creative Commons, Federal Alman Cumhuriyeti, Fotoğraf, Freeware, GPL, Haber, Müzik, Resim
Eşya Hukuku
2 hafta önce

maddi bir varlıktır. Mülkiyet hakkı eşya üzerinde en geniş ve sınırsız ayni haktır. Sınırlı ayni haklar ise irtifak hakkı, rehin hakkı, taşınmaz yükünden...

Eşya hukuku, Eşya, Hukuk, Kadastro, Medeni Hukuk, Medeni Kanun, Rehin, Taslak, İpotek, Tapu kütüğü, Zilyetlik
Res extra commercium divini iuris
3 yıl önce

alışveriş dışında tutulan mallardır. Bu mallar üzerinde özel kişilerin mülkiyet hakkı yoktu. Üç çeşittir: Putperestlik döneminde İlâhlara adanan mallardır...

Telif hakkı ihlali
3 hafta önce

12. maddesinde o dönemde telif hakkı ihlali ile ilgili olarak "korsan" tabiri kullanılmıştır. 1994 tarihli Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri...

Telif hakları, VP:Telif, Albert Einstein, Copyleft, GNU Free Documentation License, GNU í–zgür Belgeleme Lisansı, IMDB, Kamusal alan, Telif hakkı, VP:T, VP:TH
Kadın hakları
3 hafta önce

özgürlüğü/mülkiyet hakkı Yasa yoluyla kadın oranları özel kuruluşlar için de geçerli olması halinde, akit yapma özgürlüğü ve özel mülkiyet kanununa bir...

Türkiye`de kadın hakları, 10 Haziran, 13 Kasım, 13 Mart, 14 Nisan, 17 Ocak, 17 Şubat, 1843, 1847, 1856, 1858