Marksist Demokrasi

Kısaca: Marksist demokrasi, insanların arasındaki maddi ve manevi (düşünce, çıkar gibi) her tür ayrılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırma amacıyla ortaya atılan yönetim şeklidir. Ancak bütün bu ayrılıklar ortadan kalktığı zaman insanlar için topluluk halinde doğru karar almak mümkün olabilecektir der. ...devamı ☟

düzenle|Ağustos 2007

Marksist demokrasi için özgürlük araç değil sadece bir amaçtır. Marksist demokrasi bu amaca varmak için özgürlüğü araç olarak kullanmaktan kaçınır; çünkü özgürlük, tam komünist bir bilinçlenme içinde olmayan bir topluluk için sakıncalı ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Marksist demokraside bütün sorun, öncelikle insanların arasındaki maddi ve manevi (düşünce, çıkar, v.s.) her tür ayrılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırmaktır. Çünkü ancak bütün bu ayrılıklar ortadan kalktığı zaman insanlar için topluluk halinde karar almak mümkün olabilecektir. Pür komünist topluma geçiş yolu toplum içinde bireye özgürlük tanımak değil, diyalektik ve tarihsel materyalizmin gereğine uygun olarak işçi sınıfının diktateryasını sağlamaktır.Marksist Demokrasi`de de rejimin temelinin özgürlük olduğu ve bireyin birtakım hak ve özgürlüklere sahip olduğu kabul edilir. Ama buradaki özgürlük toplumun birliğinin, dayanışmasını ve bütünlüğünü anlatır; bu birlik ve dayanışma varolduğu sürece özgürlük de var demektir; birey de bu ortam içinde hak ve özgürlüklerini geliştirme imkanı bulmuş olur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyal demokrasi
2 yıl önce

savundular. Sosyal demokrasi düşüncesi, tek kabul edilebilir hükûmet biçiminin hukukun üstünlüğü ilkesi altında temsili demokrasi olduğunu öne sürmektedir...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
Demokrasi
2 yıl önce

başına kullanılması (Anayasal demokrasi, sosyal demokrasi, liberal demokrasi vb.) gibi sebepler gösterilebilir. Demokrasiye farklı atıflar: Çoğunluğun yönetimi...

Türkiye Cumhuriyeti, Kominizm, Nazizm, Hukuk Devleti, Polis Devleti, Anayasa, Meclis, Parlemanto, Roma Devleti, Siyaset
Doğrudan Demokrasi
2 yıl önce

Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini...

Doğrudan demokrasi, Atina demokrasisi, Demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Politika, Siyaset, Sosyal demokrasi, Taslak, Temsili demokrasi
Temsilî demokrasi
2 yıl önce

sosyal sınıflandırmaya bağlı  temsili demokrasiye yakın yapılanmalara rastlanır. Yine tam olarak temsili demokrasi sayılmamakla birlikte İskandinav ülkelerinde...

Marksizm
2 yıl önce

yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx'ın ve Friedrich...

Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Diyalektik materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
çoğulcu demokrasi
2 yıl önce

Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini...

Çoğulcu demokrasi, Atina demokrasisi, Demokrasi, Doğrudan demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Sosyal demokrasi, Temsili demokrasi, Genel oy demokrasisi, Parlamenter demokrasi
Çoğunlukçu demokrasi
2 yıl önce

Çoğunlukçu demokrasi veya mutlak demokrasi (démoc-ratie absolue) çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak olduğu demokrasi çeşididir...

Radikal demokrasi
2 yıl önce

onlara meydan okunabilir. Farklı durumlarda, radikal demokrasi İtalyan radikalizminin post-Marksist bakış açılarını - özellikle Paolo Virno - tanımlamak...