sosyal demokrasi

Alman düşünürleri Bernstein ve Lasalle ile başlayıp, Fransız Jaures ve Blum, İngiliz Cole gibi düşünürle­rin katkılarıyla gelişen ve amacı sosyal ada­let, insanlar için daha iyi bir yaşam, özgür­lük ve barış olan akımı...

SOSYAL DEMOKRASI (türkçe) anlamı
1. klasik liberal demokrasinin 20. yy.da geçirdiği dönüşümlerle kazandığı sosyal adaletçi ve kitlelere refah götürücü kimliği anlatan terim.
SOSYAL DEMOKRASI (türkçe) ingilizcesi
1. social democracy,
SOSYAL DEMOKRASI (türkçe) almancası
1. n. Sozialdemokratie

Sosyal Demokrasi hakkında bilgiler

Alman düşünürleri Bernstein ve Lasalle ile başlayıp, Fransız Jaures ve Blum, İngiliz Cole gibi düşünürle­rin katkılarıyla gelişen ve amacı sosyal ada­let, insanlar için daha iyi bir yaşam, özgür­lük ve barış olan akımı

Kapitalizmin karşısında olan ve insanla­rın bir avuç kapitalistin egemenliğinden kurtarmayı amaçlayan görüş, sınıf savaşını kabul etmekle birlikte, ihtilalci değildir, to­taliterliği ve her tür dikta rejimini reddeder. Sosyalizmi bir araç değil de, kendi başına bir amaç olarak değerlendiren sosyal de­mokrasi, Marksizmi reddetmemekle birlik­te, onun sosyalizm üzerindeki tekelci etkisi-ne karşı çıkar. Demokratik bir anayasa ye toplum düzenine bağlı kalan ve bu düzene uygun bir faaliyet yöntemiyle, köklü sosyal ve ekonomik reformların yapılmasından yana olan sosyal demokrasi, günümüzde ol­dukça yumuşatılmıştır
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yön - Sosyal Demokrasi

Yön - Sosyal Demokrasi (Slovakça: ''SMER – sociálna demokracia''), kısaca Smer, Slovakya'da merkez sol siyasi parti.

Demokrasi

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca dimokratia (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar) ...

çoğulcu Demokrasi

Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini ve azınlığın da bir gün çoğunluk olabilme hakkının verilmesini savunan demokrasi anlayışıdır.

Sosyal Demokratlar

Sosyal demokrasi taraflarını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Marksist eğilimli parti mensupları için kullanılan bu kavram daha sonraları ılımlı sosyalistler için kullanılmıştır. Bugün ise sosyal demokrasi, kavramın taşıdığı ...

Sosyal Demokrat Halkçı Parti

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Cumhuriyet devri siyasi partilerinden. 12 Eylül 1980 harekatından sonra siyasi faaliyetlere son verilip partiler kapatıldı. Üç senelik bir aradan sonra siyasi faaliyetlere müsaade edilince, ortanın solunda yer alan Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ve Halkçı ...

Liberal Demokrasi

Liberal demokrasi, liberalizmin temel ilkelerini esas alan, temsili demokrasiye dayalı hükümet şeklidir. Bir liberal demokraside vatandaşların siyasal katılımı, sadece düzenli aralıklarla yapılan seçimler aracılığıyla temsilcilerini seçmekle sınırlı değildir.