Matematiksel Model

Kısaca: Matematiksel model ya da dinamik model, bir sistemin matematik diliyle ifade edilmesi. Bir matematiksel model oluşturma süreci matematiksel modelleme olarak adlandırılmaktadır. Fizik, biyoloji, yer bilimleri, meteoroloji gibi doğal bilimlerin yanı sıra farklı mühendislik dallarında da sıkça kullanılan matematiksel modele ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilim dallarında da rastlanmaktadır. ...devamı ☟

Matematiksel model, bir süreci ya da sistemin davranışını matematiksel olarak temsil eden denklemler takımı. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin yanı sıra sosyolojik ve ekonomik süreçler de matematiksel modeller aracılığıyla incelenebilir. Matematiksel model, genellikle, süreci ya da sistemin davranışını betimleyen denklemlerden oluşur. Modelin çözümlenmesi yoluyla gerçek sistemin davranışı incelenebilir ya da sistemden istenen sonuçlann alınabilmesi için gereken koşullar belirlenebilir. Doğada karşılaşılan olayların yanı sıra sanayi süreçleri ve insan müdahalesi içeren süreçler de matematiksel olarak modellene-bilir. Örneğin optimizasyondan ve denetim kuramından yararlanılarak sanayi süreçleri, trafik düzenleri, akarsularda çökelme olgusu ve tortulların taşınması modellenebilir; bilişim ve iletişim kuramlarından yararlanılarak bilgi iletimi, dilbilimsel özellikler ve benzerleri; bilgisayar benzetim yöntemleri kullanılarak atmosferdeki dolaşım düzenleri, yapılarda ya da makine parçalarındaki gerilim dağılımları, yüzey şekillerinin oluşumu gibi çok değişik süreç ve olgular modellenebilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Model (Soyut)
4 yıl önce

tanımlananlar gibi varsayımlar. Matematiksel modeller Temel makale: Matematiksel model Potansiyel bir alanda bir parçacığın modeli. Bir zamanın bir fonksiyonu...

Model (Soyut), Matematiksel model
Model Teorisi
1 yıl önce

Modeller kuramı, matematiksel konseptleri küme kuramı temelinde inceleyen ya da başka bir deyişle matematiksel sistemlerin dayandığı modelleri araştıran...

Model Teorisi, Kompleks Sayılar, Kurt Gödel, Matematik, Matematiksel sistem, Reel Sayılar, Taslak, Tersine Matematik, Aksiyomatik küme kuramı, Tanıtlama kuramı, Zermelo-Fraenkel aksiyomlarıyla
Kavramsal Model
1 yıl önce

bir problem alanının matematiksel, mantıksal veya sözel gösterimi” olarak tanımlamaktadır [2]. Bu tanıma göre de kavramsal modeller geçerleme için gerekli...

Matematiksel mantık
1 yıl önce

ispat sistemlerinin tümdengelim gücünün belirlenmesidir. Matematiksel mantık kümeler kuramı, model kuramı, hesaplanabilirlik kuramı ve tanıtlama kuramı alanlarına...

Matematik, Felsefe, Fizik, mantık, Zeka, Problem
Matematiksel morfoloji
4 yıl önce

Matematiksel biçimbilim (İngilizce - Mathematical morphology) kafes kuramına dayalı, sayısal görüntülerin işlenmesi için geliştirilmiş kuramsal bir modeldir...

Matematiksel biçimbilim, 1960, Matematik, Taslak, Görüntü kesimleme, Sayısal görüntü işleme, Gri ölçekli, İkili görüntü, Georges Matheron, Jean Serra, Kafes kuramı
Matematiksel ispat
4 yıl önce

eksiklik kuramı). Tanıtlama teorisi Modeller kuramı Otomatik teorem tanıtlama Geçersiz tanıt Oluşturmacı olmayan tanıt Matematiksel tanıtlar listesi...

Standart model
1 yıl önce

Standart Model, gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan üç temel kuvveti açıklayan...

Standart model, Atom, Fizik, Isı, Işık, Radyo, Mikrodalga, X-ışınları, Gamma ışınları
Matematiksel yazılım
1 yıl önce

Matematiksel yazılım yazılım; model, sayısal, sembolik veya geometrik veri analizi veya sayısal hesaplamalar için kullanılır. Matematiksel yazılımlar,...