Musevilik

Kısaca: Allah'ın İsrailoğulları'na Musa Peygamber aracılığıyla bildirdiği din kurallarının bütünü. Tektanrıcı büyük dinlerin en eskisi Musevîliktir. Bu dine inanlara Yahudi denir. İsrailoğulları Milattan 2 bin yıl önce Filistin'e yerleşmişlerdi. Birkaç kabileye ayrıldılar. Bunlardan Yahuda kabilesi sonradan ülkenin bütününü egemenliği altına aldı. Bu kabilenin adından türeyen Yahudilik ve Yahudi sözcükleri, sonradan Musevîlik ve Musevi sözcükleriyle karşılandı. ...devamı ☟

Musevilik
Musevilik

Musevilik Allah'ın İsrailoğulları'na Hz. Musa aracılığıyla bildirdiği din kurallarının bütünü. Tektanrıcı büyük dinlerin en eskisi Museviliktir. Bu dine inanlara Yahudi denir.

İsrailoğulları Milattan 2 bin yıl önce Filistin'e yerleşmişlerdi. Birkaç kabileye ayrıldılar. Bunlardan Yahuda kabilesi sonradan ülkenin bütününü egemenliği altına aldı. Bu kabilenin adından türeyen Yahudilik ve Yahudi sözcükleri, sonradan Musevilik ve Musevi sözcükleriyle karşılandı.

Museviliğin kuralları Musa'nın ilkelerinden doğdu, ama İsrail halkıyla birlikte gelişti. Bu imanın temeli tek Tanrı'dır. Bu Tanrı (Yahova olan) gözle görülmez, elle tutulmaz, her şeyden üstün, doğru ve güçlüdür. Yeri ve göğü yaratan odur. Musevilik ahlakı ve kuralları «On Emir»de özetlenmiştir.

Museviliğin bütün ilkeleri iki eserde yer alır: Tora ve Talmud. Tora, Kutsal Kitap'ın ilk beş kitabını (Pentatök) ve Sina Dağı'nda Musa'ya açıklanan «On Emir»i (Dekalogos) içerir; bunların tamamı, Tanrı'nın kullarıyla anlaşmasını içeren ve kutlayan bir dinsel yasa meydana getirir. Her sinagog'da, yani Musevi tapınağında, Tora'nın iki sırığa sarılmış bir parşömen üzerine el ile kopya edilmiş bir nüshası bulunur; her ayinde haham (Musevi din adamı), sinagogdakilere bundan bölümler okur.

Miladın III. ve IV. yy.larında kaleme alınan Talmud, Tora'nın, Musevi topluluklarının hayat koşullarını belirlemeyi amaçlayan yorumlarının ve açıklamalarının derlemesidir. Sözgelimi şabbat ilkesi Talmud'da geçer: madem ki Tanrı dünyayı yarattıktan sonraki yedinci gün dinlenmiştir, o halde İsrailliler de cumartesi günü hiç bir iş yapmamalıdır. Bunun gibi, bazı beslenme kurallarına uymaları da gerekir: et, kaşer olmalı, yani dinsel törelere göre hazırlanmalıdır (hayvanlar hahamın huzurunda kesilir). Ve ekmek hamursuz olmalıdır, yani maya katılmadan yapılmalıdır; domuz eti ve pulsuz balıkların eti yasaktır.

Hıristiyanlığın kökeni

Musevilik, Hıristiyanlığın doğmasına yol açmış ve Hıristiyanlık, kutsal kitaplarının büyük bölümünü (Eski Ahit) Musevilikten almıştır. Ancak, Hıristiyanların tersine, Museviler, İsa'yı Mesih (kurtarıcı) olarak tanımazlar.

İbrani takvimi

Hıristiyan takviminin 1975 yılı İbrani takviminde 5735 yılıdır. Musevilikte büyük bayramların tarihi İsrail takvimine göre hesaplanır. En önemli bayram Yılbaşı Bayramı'dır (Roş Aşana), ardından on günlük oruç gelir, Büyük Bağışlanma (Yom Kipur) günüyle son bulur. Paskalya, Mısır'dan ayrılan ve Musa'nın yönetiminde Filistin'e ulaşan İbranilerin kurtuluşunu kutlar.

Sinagog: Genellikle Kudüs'e doğru yön verilmiş sinagog, ibadet için kurulmuş bir yapıdır. Adı Yunanca «toplantı» anlamına gelen bir sözcükten alınmıştır. Başlıca öğeleri Tora'nın saklandığı Kudas dolabı ve Bima denen bir düzlükte bulunan masa veya kürsüdür. Haham, ayini bu masadan yönetir.

İlgili başlıklar

Museviler

Musevilik

Yahudilik. Musevilik veya Yahudilik (İbranice: יַהֲדוּת, Yehudah), Musevilerin dinidir. Tahminlere göre 2007'de dünyanın toplam Musevi nüfusu yaklaşık 13,2 milyon kişi idi, ve bunların %41'i İsrail'de yaşamakta idi.

Musevilik

Türkçe Musevilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Judaism

Musevilik

musa peygamberin dini.
yahudilik.

Musevilik

Türkçe Musevilik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Judaismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Musevilik Resimleri

Yahudilik
3 yıl önce

Şlamoh gibi din büyükleri tarafından genişletilmiştir. ^ Türkçede bazen Musevilik, Avrupa dillerinde ise Yahudizm olarak isimlendilir. Alıntılar ^ "What...

Musevilik, 1135, 1204, 1727, 1786, 1791, 1849, 1948, 90, ABD, Abraham ibn Ezra
Yeniden yapılanmacı Yahudilik
3 yıl önce

Yapılanmacılar ya da (Reconstructionist) adı verilir. Ortodoks Musevilik, Tutucu Musevilik ve Reformist Musevilik dışında Mordechai Kaplan'ın kurduğu (Yeniden Yapılanmacı)...

Hümanistik Yahudilik
6 yıl önce

Yahudilik'in bir alt kolu olan Hümanist Musevilik Tanrı'dan çok Yahudi kimliğinin bir parçası olan Yahudi kültürü ve tarihine önem verir. Felsefesi hümanizm...

Ketuvim
3 yıl önce

Ketuvim (İbranice: כתובים; "Yazılar") Musevilik kutsal metni. Tanah'ın (İbrani İncili) üçüncü ve son bölümünü oluşturur. İlk bölüm Tora (Tevrat) ve Nevi'im'den...

Ketuvim, Musevilik, Nevi`im, Tanah, Tora, Yahudilik, İbranice
Musa ibn Nahman
6 yıl önce

(רבי משה בן נחמן), isminin kısaltılmış şekli olan Ramban olarak da bilinir. ^ Bar Ilan CD-ROM İbn Rüşd Mişna Tora Musevilik Rambam Yahudilik portali...

Bulan (Hazar)
6 yıl önce

süren Hazar kağanı. Adı, Göktürkçe'de sığın geyiği anlamına gelmektedir. Musevilik'e geçişinin tam tarihi tartışmalıdır. "Sabriel" adı Musevi olduktan sonra...

Rashi
3 yıl önce

versiyonlarında yorumlarına rastlanır ve gerek göz atanlara, gerekse ciddi anlamda Musevilik hakkında çalışma yapanlara yol gösterici olur. 2006 yılında Musevi Üniversitesi'nin...

Rashi, 1040, 1105, 13 Temmuz, 2006, 22 Şubat, Eski Ahit, Hıristiyanlık, Musevi, Musevilik, Talmud
Sunak
3 yıl önce

kurban kesilen dini yapı. Özellikle antik dinlerde yaygın olan Sunaklar, Musevilik ve Hristiyanlıkta da önemli bir yere sahiptir. Sunaklar, mimari açıdan...

Altar, Adak, Din, Hristiyanlık, Kurban, Musevilik, Taslak