Sivil Toplum

Kısaca: Siyasi otoritenin baskısından nispeten uzak olan toplum modeli; toplumda va­rolan ve kuruluşu birtakım haklar elde etme çabasına bağlı olan demokratik yapı; toplu­mun kendi kendisini, devletin kurumların­dan bağımsız olarak, yönlendirmesi duru­mu. ...devamı ☟

Siyasi otoritenin baskısından nispeten uzak olan toplum modeli; toplumda va­rolan ve kuruluşu birtakım haklar elde etme çabasına bağlı olan demokratik yapı; toplu­mun kendi kendisini, devletin kurumların­dan bağımsız olarak, yönlendirmesi duru­mu.

Başlangıçta uygarlığın sonucu olan bir nezaket ve uygarlaşma halini tanımlayan sivil toplum terimi, 18. yüzyılda Batı yöne­tim tarzı Doğu despotizmiyle karşı karşıya getirilirken, onun ayrımını belirtmek üzere politik bir terim olarak kullanılmıştır. Bu­nunla birlikte, sivil toplum terimi esas Hobbes ve Locke tarafından kullanılmış ve söz konusu toplum sözleşmesi teorisyen­lerinde önem kazanmıştır. Hobbes ve Locke gibi düşünürler politik otoritenin en azından varsayımsal olarak onsuz olunabilir bir kav­ram ya da şey olduğunu belirtirken, devlet olmadan da yaşamak mümkünmüş gibi akıl yürütmelerine bağlı olarak, devlet olmadı­ğında geride kalan kurumları betimlemek için bir kavrama ihtiyaç duymuşlardır. Bu kavram da sivil toplum kavramıdır. Buna göre, sivil toplum, ekonomik ilişkilerin, ailesel yapıların, dini kurumların, vb, politik otorite olmadan varlığını sürdürdükleri genel çerçeveyi tanımlar. Bununla birlikte, sivil toplum kavramının, sivil toplum politik otorite olmadan varolmadığı için, analitik bir kavram olduğu unutulmamalıdır.

Sivil toplum kavramının anlamına katkı­da bulunan düşünürler arasında, her şeyden önce Hegel ve Marx bulunmaktadır. Buna göre, Hegel ‘de, sivil toplum, aile ile devletin siyasi ilişkileri arasında yer alan bir ara kurum olarak tanımlanır. Karl Marx’ta ise, sivil toplum sosyo-ekonomik ilişkilerle üretim güçlerinin bütününü gösterir. Onun gözünde temel karşıtlık bu şekilde tanımla­nan sivil toplumla sivil toplum içindeki sınıf ilişkilerinin üstyapısal tezahürü olan devlet arasındadır. Alman ideolojisi adlı eserinde, sivil toplumun bütün bir tarihin kaynağı ve oynandığı tiyatro olduğunu savunan Marx’a göre, siyasi olaylara, hukuki değişimlere ve kültürel değişmeye ilişkin açıklamanın sivil toplumun yapısındaki gelişmelerde aranma­sı gerekmektedir.

Bu Marksist sivil toplum anlayışını aynen benimseyen çağdaş düşünür A. Gramscv’ye göre, sivil toplum devletin cebri hareket ve müdahaleleriyle üretimden meydana gelen ekonomik alan arasında bulunur. Buna göre, sivil toplum, özel yurttaş ve bireysel tasdik alanı olarak ortaya çıkan toplumsal yaşam alanıdır.

sivil toplum

Devletin denetimi altında olmayan, kararlarını bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerde bulunan bireyler topluluğu.

İlgili konular

ansiklopedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sivil toplum
3 yıl önce

devleti üçüncü şahıs gibi algıladı, sivil toplum-politik toplum ikiliği doğdu. Hegel, Marx, Gramsci'de sivil toplum devlete göre tanımlandı. 20. yüzyılın...

Sivil toplum, Ansiklopedi, ,
Sivil toplum kuruluşu
3 yıl önce

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel...

Sivil toplum, Hukuki, Kültürel, Lobi, Politik, Sosyal, Türkiye, TEMA
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
3 yıl önce

sivil toplumun gelişmesi, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yaygınlaşması amacıyla sivil toplum aktivistlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sivil bir...

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Bütçe, Demokrasi, Sivil Toplum Kuruluşları, Çevre, İnsan hakları
Sivil haklar
3 yıl önce

sisteme katılma, ölme hakkı gibi haklar yer alır. Sivil haklar hareketi Sivil direniş Sivil toplum Anayasal iktisat Kuvvetler ayrılığı Liberal demokrasi...

Sivil haklar, Bireysel haklar, Doğal haklar, Düşünce özgürlüğü, Erkek hakları, Eğitim, Hak, Haklar, Hayvan hakları, Hukuk, Kadın hakları
Sivil Toplum Endeksi Projesi
3 yıl önce

süreci kadar sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve işbirliklerinin arttırılması, sivil toplum bilincinin güçlendirilmesi ve sivil toplumun kapasitesinin...

Genç Siviller
6 yıl önce

Genç Siviller hareketi, Türkiye'de faaliyet gösteren antimilitarist, özgürlükçü ve demokrasi taraftarı bir sivil toplum hareketidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi...

Genç Siviller, 2007, Abdullah Gül, Demokrasi, Genelkurmay Başkanlığı, Muhtıra, ODTÜ, Sivil toplum, Anti-militarist, Kayda değerlik, Kayda değerlik (internet)
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
3 yıl önce

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (kısaca TOHAV'), merkezi İstanbul'da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. 1994 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir...

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, 1994, Sivil Toplum Kuruluşu, İstanbul
Hamburg ve çevresi türk toplumu gençlik kolu
6 yıl önce

aşağıdaki konularda gönüllü çalışması için bir araya geldikleri bir sivil toplum kuruluşudur: Ortak çalışmayı teşvik ederek, bilgi paylaşımını ve dağılımını...

Hamburg ve çevresi türk toplumu gençlik kolu, TGD, Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu