--}}

Siyasal Partiler

AKP - Adalet ve Kalkınma PartisiANAP - Anavatan PartisiATP - Aydınlık Türkiye PartisiBBP - Büyük Birlik PartisiBCP - Bağımsız Cumhuriyet PartisiBTP - Bağımsız Türkiye PartisiCHP - Cumhuriyet Halk PartisiDEHAP - Demokratik Halk PartisiDSP - Demokratik Sol PartiDYP - Doğru Yol PartisiEMEP - Emeğin PartisiGP - Genç PartiİP - İşçi PartisiLDP - Liberal Demokrat PartiMHP - Milliyetçi Hareket PartisiMP - Millet PartisiÖDP - Özgürlük Dayanışma PartisiSağduyu PartisiSHP - Sosyal Demokrat Halk PartisiSP -

1859'dan günümüze diğer siyasi partiler

* YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ* - 1865, İstanbul
 • ALİ SUAVİ (ÜSKÜDAR) KOMİTESİ* - 1878, İstanbul
 • KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ* - 1878, İstanbul
 • OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ - 1889, İstanbul -1918 İstanbul.
 • TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ* - 1902, Paris
 • OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ* - 1904, Cenevre
 • CEMİYET-İ İNKILABİYE*
 • OSMANLI HÜRRİYET CEMİYETİ* - 1906, Selanik
 • VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ* - 1906, Şam
 • SELAMET-İ UMUMİYE KULÜBÜ* - 1907, İstanbul
 • FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ* - 1908, İstanbul
 • NESL-İ CEDİT KULÜBÜ* - 1908, İstanbul
 • TÜRK DERNEĞİ* - 1908, İstanbul
 • OSMANLI AHRAR FIKRASI -1908, İstanbul
 • OSMANLI DEMOKRAT FIRKASI (Fırka-i İbad) -1908, İstanbul
 • İTTİHAD-I MUHAMMEDİ FIRKASI (Fırka-i Muhammediye) -1909, İstanbul
 • HEYET-İ MÜTTEFİKA-İ OSMANİYE -1909, İstanbul
 • İSLAHAT-I ESASİYE-İ OSMANİYE FIRKASI -1909, Paris
 • OSMANLI SOSYALİST FIRKASI -1910, İstanbul
 • TÜRK YURDU CEMİYETİ* -1911, İstanbul
 • CENEVRE TÜRK YURDU* -1911, Cenevre
 • HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASI -1911, İstanbul
 • TÜRK OCAĞI* -1911, İstanbul
 • HALASKAR ZABİTAN GRUBU -1912, İstanbul
 • MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI -1912, İstanbul
 • İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ* -1912, İstanbul
 • LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU* -1912, Neuchatel, Lozan
 • PARİS TÜRK YURDU* -1913, Paris
 • MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ* -1916, İstanbul
 • HALKA DOĞRU CEMİYETİ* -1917, İzmir
 • RADİKAL AVAM FIRKASI -1918, İstanbul
 • OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI -1918, İstanbul
 • İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ* -1918, Manisa
 • KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ* -1918, Kars
 • KARAKOL CEMİYETİ* -1918, İstanbul
 • SELAMET-İ AMME HEYETİ* -1918, İstanbul
 • TECEDDÜT FIRKASI -1918, İstanbul
 • OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ* -1918, İstanbul
 • MİLLİ KONGRE* -1918, İstanbul
 • AHALİ İKTİSAT FIRKASI -1918, İstanbul
 • TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ* -1918, Edirne
 • İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ* -1918, İzmir
 • SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI -1918, İstanbul
 • KİLİKYALILAR CEMİYETİ* -1918, İstanbul
 • SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI -1918, İstanbul
 • SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI* -1918, İstanbul
 • VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ* -1919, İstanbul
 • KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 • MİLLİ AHRAR FIKRASI -1919, İstanbul
 • İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 • ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ* -1919, Erzurum
 • VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 • HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI -1919, Ege Mıntıkası
 • TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI -1919, İstanbul (1924'de fesh)
 • OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 • MİLLİ TÜRK FIRKASI -1919, İstanbul
 • İLHAK-I RED HEY'ET-İ MİLLİYESİ (Müdafaa-i Vatan Hey'eti) -1919, İzmir
 • TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ -1919, İstanbul
 • AYDIN HEY'ET-İ MİLLİYESİ -1919, Aydın
 • DENİZLİ HEY'ET-İ MİLLİYESİ -1919, Menderes
 • VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ -1919, İstanbul
 • HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI -1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçiş)
 • NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ* -1919, İstanbul
 • OSMANLI MESAİ FIRKASI -1919, İstanbul
 • OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI -1919, İstanbul
 • MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 • TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 • TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI -1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçti)
 • TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ -1919, Trabzon
 • ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ -1919, Sivas -Ankara
 • İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ -1919, İstanbul
 • YEŞİL ORDU* -1920, Ankara
 • AMELE FIRKASI -1920, İstanbul -1920, Ankara
 • TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI -1920, Ankara
 • HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI -1920, Ankara
 • MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı)* -1920, İstanbul
 • TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI -1920, İstanbul
 • TARİK-İ SALAH CEMİYETİ* -1921, İstanbul
 • BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) -1921, Ankara
 • ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ -1921, İzmir
 • MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI -1922, İstanbul .
 • İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) -1922, Ankara
 • MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ* -1922, Erzurum
 • HALK FIRKASI -9.9.1923 -10.10.1924 adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirdi.
 • CUMHURİYET HALK FIRKASI -10.10.1924 - 9.5.1935 adını Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirdi.
 • CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1923 Ankara
 • TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI -1924, Ankara
 • SERBEST CUMHURİYET FIRKASI -1930,
 • AHALİ CUMHURİYET FIRKASI -1930, Adana
 • TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ -1930, Edirne
 • LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI -1931, İstanbul
 • DEMOKRAT PARTİ (DP) -7.1.1946, Ankara - 29.9.1960'da Mahkemece kapatıldı
 • SOSYAL ADALET PARTİSİ -1946, İstanbul
 • LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ -1946, İstanbul
 • ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ -1946, Bursa
 • TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ -1946, İstanbul
 • TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ -1946, İstanbul
 • TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ -1946, İstanbul
 • TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ -1946, İstanbul
 • TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ -1946, İstanbul
 • YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ -1946, İstanbul
 • ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ -1946, İstanbul
 • ARITMA KORUMA PARTİSİ -1946, İstanbul
 • İSLAM KORUMA PARTİSİ -1946, İstanbul
 • YURT GÖREV PARTİSİ -1946, İstanbul
 • İDEALİST PARTİSİ -1947, İstanbul
 • TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ -1947, İstanbul
 • TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ -1948, İstanbul
 • MİLLET PARTİSİ ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ
 • -1948, Afyonkarahisar
 • SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ -1948, İzmir
 • MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ -1948, İstanbul
 • TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ -1949, İstanbul
 • MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ -1950, İstanbul
 • ÇALIŞMA PARTİSİ -1950, Ankara
 • LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ -1950, İstanbul
 • DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ -1950, İstanbul
 • BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ -1950, İstanbul
 • İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ -1951, İstanbul
 • TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ -1952, Ankara, 1958'de CMP ile birleşti
 • HÜRRİYET PARTİSİ -1955, Ankara, 1958'de kendini fesh etti
 • CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ -1954, Ankara, 1958'de CKMP oldu
 • UFAK PARTİ -23.5.1957 -1957'mahkeme kararıyla kapatıldı
 • BİRLİK PARTİSİ -15.2.1957 -1957 yılında münfesih sayıldı
 • VATAN PARTİSİ -1954, İstanbul-24.6.1957 -1959'da münfesih sayıldı
 • MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ -1961, Ankara -1963'te inhisar etti
 • MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ -1961, Ankara
 • CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ -1961, Ankara
 • ÇALIŞMA PARTİSİ -1961, Ankara
 • MUTEDİL LİBERAL PARTİ -1961
 • DÜSTUR PARTİSİ -1961
 • ADALET PARTİSİ (AP) -1961, Ankara
 • YENİ TÜRKİYE PARTİSİ -1961, Ankara
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ -1961, İstanbul -.
 • MİLLET PARTİSİ -1962, Ankara
 • CKMP-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ -1965, Ankara
 • BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ -1966, Ankara
 • GÜVEN PARTİSİ -12.5.1967, Ankara
 • İŞÇİ-ÇİFTÇİ PARTİSİ
 • MİLLİ GÜVEN PARTİSİ
 • BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ
 • CUMHURİYETÇİ PARTİ -1972, Ankara
 • CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ -1973, Ankara
 • MİLLİ NİZAM PARTİSİ -26.1.1970, Ankara
 • DEMOKRATİK PARTİ -1970, Ankara
 • TÜRKİYE İŞÇİ ÇİFTÇİ PARTİSİ -30.3.1961 - 15.10.1968 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmıştır.
 • TÜRKİYE İLERİ ÜLKÜ PARTİSİ -6.5.1969
 • MİLLİ SELAMET PARTİSİ -11.10.1972, Ankara
 • NİZAM PARTİSİ -14.1.1977, Ankara
 • DEMOKRAT PARTİ -1962, Ankara -1964
 • SOSYAL DEMOKRAT PARTİ -1961, Ankara -1963
 • TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ -17.111972, İstanbul
 • SOSYALİST VATAN PARTİSİ -28.08.1979
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) -30.4.1975, İstanbul
 • TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ -26.6.1974, İstanbul
 • VATAN PARTİSİ -21.1.1975, İstanbul
 • TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ -12.2.1975, İstanbul
 • SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ -30.5.1975, İstanbul
 • TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ -30.1.1978, Ankara
 • MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP) -16.5.1983, Ankara
 • ANAVATAN PARTİSİ (ANAP) -20.5.1983, Ankara
 • SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) - 6.6.1983, Ankara
 • BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ -20.5.1983, Ankara
 • YENİ DOĞUŞ PARTİSİ -9.8.1989, Ankara
 • YÜCE GÖREV PARTİSİ
 • REFAH PARTİSİ (RP) - 19.7.1983 - 16.1.1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi kapatılmasına karar verdi.
 • YENİ DÜZEN PARTİSİ (YDP) -1.7.1983 - 31.10.1983 Ankara (SODEP ile birleşti)
 • BİZİM PARTİ -8.7.1983, Ankara
 • CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ -1983, Ankara
 • BAYRAK PARTİSİ -29.7.1983, Ankara
 • TÜRKİYE HUZUR PARTİSİ -1983, Ankara
 • BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ - 15.1.1991
 • ANAVATAN İÇİN BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (HÜLLE) - 3.11.1994-
 • TÜRKİYE SULTAN PARTİSİ
 • BÜYÜK ADALET PARTİSİ
 • DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ
 • ANAYOL PARTİSİ - 5.5.1994-
 • ATILIM PARTİSİ - Mayıs 1983-
 • BARIŞ PARTİSİ - 11.12.1996
 • BİRLİĞE ÇAĞRI PARTİSİ (Hülle) - 3.10.1994
 • BİRLİK ve BARIŞ PARTİSİ (BBP) - 5.6.1992
 • BİRLEŞİK SOSYALİST PARTİ (BSP) - 8.6.1994
 • BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (Hülle) - 24.9.1992.
 • BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ - 14.3.1986
 • BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) - 29.1.1993-
 • BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP) - 21.5.1993
 • BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ - 15.6.1996-
 • BÜYÜK VATAN PARTİSİ - 21.7.1986-
 • CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 20.12.1989
 • CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP) - 9.6.1989
 • CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ
 • DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP) - 7.5.1993
 • DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ
 • DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ - 11.3.1996-
 • DEMOKRASİ ve DEĞİŞİM PARTİSİ - 3.4.1995
 • DEMOKRAT PARTİ (DP)
 • DEMOKRAT PARTİ 12.12.1992
 • DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP) - 17.5.1990-14.9.1991 DYP'ye katıldı.
 • DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP) - 7.1.1997
 • DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ (DBH) - 2.10.1996
 • DEMOKRATİK HAREKET PARTİSİ (Hülle) - 25.12.1991
 • DEMOKRATİK HEDEF PARTİSİ (Hülle) - 13.6.1994
 • DEMOKRATİK KATILIM PARTİSİ (Hülle) - 5.3.1993
 • DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİ - 3.1.1997
 • DEMOKRATİK MÜCADELE PARTİSİ (DEMP) (Hülle) - 14.11.1990
 • DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) - 14.11.1985-
 • DİRİLİŞ PARTİSİ - 20.6.1990
 • DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP) - 23.6.1983-
 • EMEĞİN PARTİSİ - 26.11.1996
 • EMEK PARTİSİ - 27.3.1996
 • FAZİLET PARTİSİ - 4.7.1983
 • GENÇ DEMOKRAT PARTİ (Hülle) - 4.10.1994
 • HALK PARTİSİ (Hülle) -26.12.1986
 • HALK PARTİSİ - 20.12.1989
 • HALKÇI PARTİ -25.5.1983
 • HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP) - 7.6.1990
 • HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP) - 11.5.1994
 • HUZUR PARTİSİ - 22.7.1983
 • HÜR DEMOKRAT PARTİ (HDP) - 9.5.1986
 • ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP) - 21.3.1984
 • İKİNCİ DEĞİŞİM PARTİSİ (Hülle) - 5.1.1995
 • İŞÇİ PARTİSİ (İP) - 2.3.1992
 • LİBERAL DEMOKRAT PARTİ - 26.7.1994
 • MEDENİYET ve HAYVANSEVER EKONOMİ ve TARIM PARTİSİ - 14.10.1988
 • MİLLET PARTİSİ 12.10.1992
 • MİLLET PARTİSİ (MP) - 23.11.1992
 • MİLLİ İRADE PARTİSİ (MİP) (Hülle) - 7.10.1994
 • MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP) - 30.11.1985
 • MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) - 1969
 • MUHAFAZAKAR PARTİ - 7.7.1983
 • ÖZ ADALET PARTİSİ (Hülle) - 5.1.1995
 • ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP) - 22.1.1996-
 • ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ PARTİSİ (ÖZDEP) - 19.10.1992
 • ÖZGÜRLÜK ve EŞİTLİK PARTİSİ (ÖZEP) (Hülle) 25.6.1992
 • SOLDA BİRLİK ve BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (Hülle) - 29.11.1994
 • SOSYAL DEMOKRAT PARTİ (Hülle) - 18.3.1994
 • SOLDA KATILIM PARTİSİ (Hülle) - 26.9.1994
 • SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP) - 3.11.1985
 • DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP) - 8.8.1998
 • SOSYALİST PARTİ - 1.2.1988
 • SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP) - 15.1.1991
 • SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ
 • SOSYALİST İKTİDAR PARTİSİ - 6.11.1992
 • SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ - 6.11.1992
 • SÖZ MİLLETİNDİR PARTİSİ (Hülle) - 15.11.1994
 • TÜRKİYE BİRLEŞİK KOMÜNİST PARTİSİ (TBKP) - 4.6.1990
 • TÜRKİYE İÇİN BİRLİK PARTİSİ (Hülle) - 5.1.1994
 • TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ (TİKP)
 • TÜRKİYE KOMÜNİST EMEK PARTİSİ (TKEP) - 21.9.1993
 • TÜRKİYE ÖZÜRLÜSÜYLE MUTLUDUR PARTİSİ - 26.9.1996-
 • TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP) - 16.6.1974
 • TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ 3.1.1993, Ankara-
 • VATANDAŞ PARTİSİ (VAP) - 18.3.1986-
 • ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) - 24.10.1998
 • YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ - 22.12.1994.
 • YENİ DOĞUŞ PARTİSİ - 26.6.1983 .
 • YENİ PARTİ (YP) - 7.10.1993
 • YENİ UFUK PARTİSİ (Hülle) - 27.8.1993
 • YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ - 23.11.1992-
 • YEŞİL TÜRKİYE PARTİSİ - 19.7.1991
 • YEŞİLLER PARTİSİ - 6.6.1988
 • YÜKSELEN ÜLKÜ PARTİSİ (Hülle) - 4.1.1995
 • FAZİLET PARTİSİ (FP) - 17.12.1997
 • DEĞİŞEN TÜRKİYE PARTİSİ (DEPAR) - 24.2.1998
 • TÜRKİYEM PARTİSİ (TP) - 11.05.1998
 • AYDINLIK TÜRKİYE PARTİSİ (ATP)
 • KURTULUŞ HUZUR PARTİSİ (KHP)
 • DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP)

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.