Strence

Kısaca: (Strence:ÅœtÅ•ensk) ...devamı ☟

(Strence:Ŝtŕensk)

Dünya üzerinde gerçekten konuşulup konuşulmadığı bile tartışma konusu olan dil. Dünya üzerinde konuşulan her dili az çok etkilediği rivayet edilir. Latin alfabesine birkaç harf daha eklenerek elde edilmiş bir alfabe kullanılır; fakat masalsı bir dil olma özelliğini asla kaybedememiştir.

Alfabe (Alęfbęt)

A || width=15|B || width=15|β || width=15|C || width=15|D || width=15|E || width=15|Ə || width=15|F G || width=15|H || width=15|I || width=15|J || width=15|K || width=15|L || width=15|M || width=15|N O || width=15|P || width=15|Q || width=15|R || width=15|S || width=15|T || width=15|U || width=15|V W || width=15|X || width=15|Y || width=15|Я || width=15|Z || width=15|íŸ
|b ||в ||c ||d ||e||Ó™ ||f |h ||i ||j ||k ||l ||m ||n |p ||q ||r ||s ||t ||u ||v |x ||y ||я ||z ||íŸ


Diyakritik işaretler alan harfler

a : í¤ í  á í£ a ǎ ǽ í¦ í¥ Ä…

e : í© í¨ ê Ä— Ä™ Ä› ë

i : i í¯ í¬ Ç í­

o : íµ í´ í² Ç’ Å“ ö ó í¸

u : Å© Å« Å­ ů ų í¹ ú ü

c : ç Ä‹ č ć ĉ

l : Å‚

n : Å„ í±

r : Å• Å™

s : Å¡ ş ŝ

t : ţ

w : ŵ

z : ź ż ž

Telaffuz (Prónönsí¯aÇ’Å„)

Strence`de sözcükler yazıldıkları gibi okunurlar. Harflerin Türkçe okunuşları ise aşağıdaki gibidir:

A-a : Türkçe`deki A gibi okunur.

í„-í¤ : Çok ince, "i"ye yakın bir E sesi şeklindedir.

íƒ-í£ : Çok kalın, "o"ya yakın bir A sesi gibi okunur.

í-á : Vurguyu bir sonrasındaki heceye çeken A harfidir.

í€-í  : Vurguyu bir öncesindeki heceye çeken A harfidir.

í‚-a : Türkçe`de olduğu gibi ince A sesi verir.

Ǎ-ǎ : Uzun okunan bir A harfidir.

Ǽ-ǽ : Vurguyu bir sonraki heceye çeken AE harf bileşiğidir.

í†-í¦ : Danca gibi dillerde de bulunan bu harf AE sesine eşdeğerdir.

í…-í¥ : Çok kısa okunan bir A harfidir.

Ä„-Ä… : ĤA harf bileşiğidir.

E-e : Türkçe`deki E gibi okunur.

í‰-í© : İnce E sesidir. (Türkçe`de kesik sözcüğündeki gibi) Vurguyu bir sonraki heceye çeker

íˆ-í¨ : Vurguyu bir önceki heceye çeken E sesidir.

íŠ-ê : Uzun bir E sesidir.

Ä–-Ä— : Yunanca`daki έ sesine eşdeğer harftir.

Äš-Ä› : Kısa okunan E sesidir.

í‹-ë : Rusça`daki э sesine eşdeğer harftir.

Ę-Ä™ : ĤE harf bileşiğidir.

I-i : Türkçe`deki İ sesi gibi okunur.

íŽ-i : Arapça ve Farsça`dan Türkçe`ye girmiş sözcüklerdeki gibi okunur.

í-í¯ : Yunanca`daki ή sesi gibi okunur.

íŒ-í¬ : Vurguyu bir önceki heceye çeken İ harfidir.

Ǐ-ǐ : Kısa okunan İ sesidir.

í-í­ : Vurguyu bir sonraki heceye çeken İ sesidir.

O-o : Türkçe`deki O sesi gibi okunur.

í•-íµ : Portekizce`deki íµ sesi gibi okunur.

í”-í´ : İnce bir O sesidir. (Molekül gibi)

í’-í² : Vurguyu bir önceki heceye çeken O sesidir.

Ç‘-Ç’ : Kısa okunan bir O sesidir.

Å’-Å“ : OE harf bileşiğidir.

Ö-ö : Türkçe ve Almanca`daki Ö sesi gibi okunur.

í“-ó : Vurguyu bir sonraki harfe çeken O sesidir.

í˜-í¸ : Yunanca`daki ώ sesi gibi okunur.

Ũ-Å© : Boğazdan okunan U sesidir.

Ū-Å« : Litvanyaca`da olduğu gibi, İngilizce`deki iki "o" OO şeklinde okunur.

Ŭ-Å­ : Kısa okunan bir U harfidir.

Å®-ů : Çok kısa okunan bir U harfidir.

Ų-ų : ĤU harf bileşiğidir.

í™-í¹ : Vurguyu bir önceki heceye çeken U harfidir.

íš-ú : Vurguyu bir sonraki heceye çeken U harfidir.

Ü-ü : Türkçe ve Almanca`daki Ü gibi okunur.

Ç-ç : Fransızca`daki ç sesi gibi okunur.

ÄŠ-Ä‹ : JĤ harf bileşiğidir.

ÄŒ-č : Türkçe`deki Ç sesidir.

Ć-ć : Türkçe`deki C sesidir.

Ĉ-ĉ : ʤ harfine eşdeğerdir.

Ł-Å‚ : İki L sesidir. (LL)

Ń-ń : Polonyaca`daki gibi okunur.

í‘-í± : İspanyolca`daki gibi okunur. (NY) (İspanya : İspaí±a gibi)

Å”-Å• : İki R sesidir. (RR)

Ř-Å™ : Fransızcadaki R gibi okunur. (Ya da Ğ gibi)

Å -Å¡ : Türkçe`deki Ş gibi okunur.

Ş-ş : Peltek Ş harfidir.

Ŝ-ŝ : Peltek S harfidir.

Å¢-Å£ : İki T sesidir. (TT)

Å´-ŵ : İki W sesidir. (WW)

Ź-ź : Vurguyu bir sonraki heceye çeken Z harfidir.

Å»-ż : Rusça`daki ц sesi gibi okunur.

Ž-ž : Türkçe`deki J harfi gibi okunur.

SS-íŸ : Büyük harfinden de anlaşılacağı gibi iki S sesidir.

β-в : Sert ve keskin bir V sesidir.

Ə-É™ : Ağız iyice açılarak söylenen, yayık bir E sesidir.

Я-я : Kiril Alfabesi kökenli bu harf, YA harf bileşiğidir.

Bazı genel bilgiler

Strence`de de sözcükler eril, dişil ve nötr (yansız) olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu ayrım, sözcüğün barındırdığı sesli harflere göre yapılır. İçinde a(í¤í áí£aǎǽí¦í¥Ä…),o(íµí´í²Ç’Å“öóí¸),u(ũūŭůųí¹úü)harflerinden biri ya da birkaçı bulunan sözcükler eril (maÅ¡culůna), içinde e(í©í¨êėęěë), i(ií¯í¬Çí­) harflerinden biri ya da birkaçı bulunan sözcükler dişil (fÄ—minenÄ™), içinde í¦(ǽ) harfi bulunan, ya da eril-dişil sesli harfleri bir arada bulundran sözcükler de yansız (nÅ“trí¯al) olarak gruplandırılır. MaÅ¡culůna özcükler "ųž", FÄ—minenÄ™ sözcükler "Ä›n" ve NÅ“trí¯al sözcükler "í¸n" artikellerini alırlar. Artikeller her zaman ilk harfleri küçük olarak yazılırlar. Niteledikleri isimlerse her zaman büyük harfle yazılır. Örneğin;

Ä›n Pêpellë : Kelebek (Dişil)

ųž Ųxí¥s : Öküz (Eril)

í¸n Nipí¸latí¯mmÅ­ : Su aygırı (Yansız)

Selam sözcükleri, söyleyenin erkek ya da kadın olmasına bağlı olarak değişir.

íƒllo! : Selam!(Söyleyen erkek)

í‹llo! : Selam!(Söyleyen kadın)

Sözcük dağarcığı (Wí¥cabluirií£)

Aile (í¸n Fámilijí¥)

Anne : Mí©mmê

Baba : Pappí¹

Erkek Kardeş : Xánaí²r

Kız Kardeş : WiÅ‚eir

Hala : Zí±e

Teyze : Zí±í¯

Amca : Xaní 

Dayı : Xaní¬

Büyükbaba : GruíŸpappí¹s

Büyükanne : GrêíŸêmemmí¨is

Kuzen : Kuż`aní¹

Kuzin : Küziní¬

Kız Yeğen : Neerí¬

Erkek Yeğen : Xaaru

Bayan Eş (Karı) : HêrÅ‚e

Erkek Eş (Koca) : Hí£rÅ‚a

Doğa (ųž Ní£tura)

Ağaç : í¸n Og`onekí¯

Çiçek : í¸n Floridê , ųž Blum

Böcek : í¸n ínsactųm

Hayvan : í¸n í„ní­maligų

Bitki : í¸n Hí©rbalių , í¸n Plí¤ntí¬Å³

Kedi : í¸n Katí¦

Köpek : Ä›n Ideí­mi

Kuş : ųž Brandí ur

Yılan : í¸n Sí©rpenisių

Balık : í¸n Pisserių

Ahtapot : í¸n Htápí´dių

Deniz anası : í¸n Mí©dusių

Midye, deniz kabuğu : í¸n Córtexių

Balina : Ä›n Pí­strisis

Yunus : í¸n Ioanní²as

Köpek Balığı : í¸n Schmí¥rkí¨

Deniz Yıldızı : í¸n Pistrí¬sis-Stêlla

Deniz : í¸n Mí©rių

Deniz Canlısı : í¸n Mí©rių-Viteźerí¯s

Kaplumbağa : Ä›n SedreknÄ—l

Kurbağa : ųž RÄ…nhí 

Aslan : í¸n Leí²

Kaplan : Ä›n Tí¯gí¬ris

Ceylan : í¸n Gažellių

Fare : Ä›n Mí¯strjių

Karınca : í¸n LÓ™bí¦do

Örümcek : í¸n Sjrdriвdolių

Ejder, Ejderha : í¸n Ignisųserpenisių

Dağ : í¸n Dovorí¯t

Mağara : ųž Kí¤r

Ova : Ä›n Gëcë

Göl : Ä›n TrÄ™k

Irmak : í¸n AquiÅ£, Ä›n Hí¯drêÅ£

Orman : Ä›n Impí¨re

Tepe : ųž Fanal

Su : í¸n Aqui, Ä›n Hí¯drê

Diğer Sözcükler (í¸n íƒdoÅ•Ä™ Å atz)

Ben : í‹

Benim : í‹í±i

Sen : U

Senin : Uí±i

O (Eril) : I

Onun : Ií±i

O (Dişil) : In

Onun : In`nei

O (Nötr) : Iz

Onun: Iz`nei

Biz : í„

Bizim : í„í±i

Siz : Io

Sizin : Ioí±i

Onlar (E) : Is

Onların : Iseí±i

Onlar (D) : Il

Onların : Il`nei

Onlar (N) : Iží¥

Onların : Iží¥í±i

Ülkeler (Lí¹zë)

Almanya : Dotžlí¹z }

İngiltere : Anglolí¹z }

Fransa : Franklí¹z }

İspanya : Spí¤í±alí¹z }

İtalya : Piíµmontí©lí¹z }

İsviçre : SwiíŸlí¹z }

İsveç : SveÅ¡klí¹z }

Finlandiya : Finlí¹z }

Hollanda : Nethriliandlí¹z }

Rusya : RuíŸí¯alí¹z }

Ukrayna : Kraunilí¹z }

Litvanya : LiÄ—tivlí¹z }

Estonya : Stonilí¹z }

Letonya : Latonlí¹z }

Macaristan : OngÄ…rnlí¹z }

Avusturya : Svattsrí¯alí¹z }

Avustralya : SwatÅ¡tralikiulí¹z }

Yeni Zelanda : Å»í£llandí¯lí¹z-Nëv }

Japonya : Yhaponilí¹z, Žaponialí¹z }

Çin : Ç`iní¯lí¹z, ÄŒí¯nna }

Kore : Korulí¹z }

Yunanistan : Hëlenijkilí¹z }

Bulgaristan : Bolgarikilí¹z }

Türkiye : Törkií¹z }

Azerbaycan : Zrbajçanilí¹z }

Arnavutluk : Albanikí¹z }

Portekiz : Pí¸rtsugulí¹z }

Brezilya : Brasilí¹z }

Amerika Birleşik Devletleri : Prí¤ëÅ¡idens Rí©`rumpí¹blicarí¹m Unitarustikij Amêriki }

Kanada : Q`í£nadanilí¹z }

İzlanda : Slandiklí¹z }

İrlanda : Rlandikilí¹z }

İskoçya : Å koÅ£lí¹z }

Belçika : Beligikulí¹z }

İran : Yrani }

Irak : H`raki }

Suriye : Syritzlí¹z }

Polonya : Polsklí¹z }

Hindistan : Indiëlí¹z }

Belarus : RoíŸia-Qrim }

Kazakistan : Kazkŝlí¹z }

Özbekistan : Zbrewkstlí¹z }

Ermenistan : í„rmenill }

Norveç : NoÅ•lí¹z }

Danimarka : Dánisklí¹z }

Dünya : í¸n Clêmentiní¯a

Ulus : í¸n Nazionalitat

Dil : í¸n Lyngví¥

Bayrak : í¸n Vexilių

İnsan : í¸n Pha`ziër

Renkler (Kí²lorë)

Sarı : Mëlindine

Kırmızı : Rotsk

Mavi : Rí¨l

Yeşil : Grodsk

Siyah : Orgo

Gri : Orgůllim

Beyaz : Ůllime

Pembe : RÅ“zár

Mor : Purpureal

Turuncu : Phortokaliū

Meyve & Sebze (FruktÅ­më & VetztellÅ­mí¯)

Meyve : ųž Fruktŭm

Sebze : í¸n VetztellÅ­m

Elma : í¸n Milí²

Armut : í¸n Mí¦ren

Üzüm : Ä›n Svelli

Muz : í¸n Fruktdeor

Kavun : í¸n MÇ’lí´ni

Karpuz : í¸n RotskmÇ’lí´ni

Portakal : í¸n Pí²Å•tokalis

Domates : í¸n Tí²montës

Patates : í¸n Ptántes

Biber : Ä›n Pepersk, í¸n Papriká

Patlıcan : í¸n Orgopepsk

Lahana : í¸n Hlanuja

Eşyalar, Diğer Sözcükler (Ynstrųmeí±tí¯, í¸n íƒdoÅ•Ä™ Å atz)

Bilgisayar : í¸n Komputrija

Televizyon : ěn Televizijė

Radyo : í¸n Radija

Telefon : í¸n Tí©lefonÄ…

Yemek : ųž Doríµsk

Çatal : í¸n Ví©loj

Kaşık : ųž FlaíŸ

Bıçak : Ä›n Ní©der

Futbol : ųž Futboll

Basketbol : í¸n Baskêtboll

Voleybol : í¸n βoÅ‚ejboll

Tenis : Ä›n Tení¯js

Sıfatlar (Adjektiwí¯)

Zayıf : Ví¦s

Şişman : Xí¦s

Uzun : Dí¬m

Kısa : De-dí¬m

Genç : Rën

Yaşlı : De-rën, noslk

Açık : Patensi

Kapalı : Griphsi

Ağır : Dí¦r

Hafif : De-dí¦r, nindí¦r

Tembel : Wëzí²tskÅ«m

Çalışkan : HemjÅ¡thul

Kalın : Wüer

İnce : De-wüer, ninwüer, nemoir

Ucuz : Críµkaot

Pahalı : TeÅ‚jsk

Dar : Nujs

Geniş : Ninnujs

Yüksek : HÇ’n

Alçak : Má

Büyük : Mí©gas

Küçük : Mikrí²s

Soru Sözleri (Cónžultat Loqúíµrí¯)

Belli başlı soru sözleri şunlardır:

Ne? : Q`í¥Å‚í©?

Neden? : ŵoÅ„ q`í¥Å‚í©?

Ne zaman? : Q`í¥Å‚í©Å¾kí©?

Nerede? : YÅ•q`í¥Å‚tí©?

Nasıl? : Å»dra?

Kim? : Ńǽ?

Ne kadar? : Q`Å•ewžkí¸m?

Cümle Örnekleri:

Bu nedir? : Q`í¥Å‚í© Åí¹ ?

Nasılsın? : Å»dra`í±e u?

Neden üzgünsün? : Å´oÅ„ q`í¥Å‚í© u ninní Å¾Å•dí¯e?

Ne zaman gidiyoruz? : Q`í¥Å‚í©Å¾kí© í¤ h`allěżí¤Å¼?

Nerede yaşıyorsunuz? : YÅ•q`í¥Å‚tí© io vitěżiż?

Kim benimle gelecek? : Ńǽ`í¹jm vežŕdzas ŵ`ë?

Ne kadar ekmeğimiz var? : Q`Å•ewžkí¸m jí¥gertí¸ í¤ haaíŸ?

Zamanlar (Tánsen)

žkê kəńžudÅ•í¨të : şimdiki zaman } |-bgcolor=`#COFOFO` Olumlu Olumsuz |- !Strence !Türkçe !Strence !Türkçe

|- | í‹`jn vežŕdzÄ›x || geliyorum || í‹`jn vežŕdzÄ›x nin || gelmiyorum |- | U`rn vežŕdzÄ›z || geliyorsun || U`rn vežŕdzÄ›z nin || gelmiyorsun |- | I`ejm vežŕdzí£r || geliyor (Eril) || I`ejm vežŕdzí£r nin || gelmiyor |- | In`ejm vežŕdzÄ›m || geliyor (Dişil) || In`ejm vežŕdzÄ›m nin || gelmiyor |- | Iz`ejm vežŕdzí¦r || geliyor (Nötr) || Iz`ejm vežŕdzí¦r nin || gelmiyor |- | í„`Å£ejn vežŕdzÄ›mí¤ || geliyoruz || í„`Å£ejn vežŕdzÄ›mí¤nin || gelmiyoruz |- | Io`Å£ern vežŕdzÄ›zi || geliyorsunuz || Io`Å£ern vežŕdzÄ›zinin || gelmiyorsunuz |- | Is Å£ejm vežŕdzÄ›í£ram || geliyorlar (Eril) || Is Å£ejm vežŕdzÄ›í£ram nin || gelmiyorlar |- | Il Å£ejm vežŕdzÄ›ll || geliyorlar (Dişil) || Il Å£ejm vežŕdzÄ›ll nin || gelmiyorlar |- | Iží¥`Å£ejm vežŕdzÄ›í¥ || geliyorlar (Nötr) || Iží¥`Å£ejm vežŕdzÄ›í¥nin || gelmiyorlar |-žkê fíµÅ£jurÉ™ : gelecek zaman } |-bgcolor=`#COFOFO` Olumlu Olumsuz |- !Strence !Türkçe !Strence !Türkçe

|- | í‹ wÄ—r í¥morí¯ || seveceğim || í‹ wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyeceğim |- | U wÄ—r í¥morí¯ || seveceksin || U wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyeceksin |- | I wÄ—r í¥morí¯ || sevecek (Eril) || I wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyecek |- | In wÄ—r í¥morí¯ || sevecek (Dişil) || In wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyecek |- | Iz wÄ—r í¥morí¯ || sevecek (Nötr) || Iz wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyecek |- | í„ wÄ—r í¥morí¯ || seveceğiz || í„ wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyeceğiz |- | Io wÄ—r í¥morí¯ || seveceksiniz || Io wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyeceksiniz |- | Is wÄ—r í¥morí¯ || sevecekler (Eril) || Is wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyecekler |- | Il wÄ—r í¥morí¯ || sevecekler (Dişil) || Il wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyecekler |- | IÅ¾í¥ wÄ—r í¥morí¯ || sevecekler (Nötr) || IÅ¾í¥ wÄ—r í¥morí¯nin || sevmeyecekler |-

žkê syjêzt : geniş zaman } |-bgcolor=`#COFOFO` Olumlu Olumsuz |- !Strence !Türkçe !Strence !Türkçe

|- | í‹ vitÄ›x || yaşarım ||í‹ vitÄ›x nin || yaşamam |- | U vitÄ›z || yaşarsın ||U vitÄ›z nin || yaşamazsın |- | I vití£r || yaşar (Eril) || I vití£r nin || yaşamaz |- | In vitÄ›m || yaşar (Dişil) || In vitÄ›m nin || yaşamaz |- | Iz vití¦r || yaşar (Nötr) || Iz vití¦r nin || yaşamaz |- | í„ vitÄ›mí¤ || yaşarız || í„ vitÄ›mí¤nin || yaşamayız |- | Io vitÄ›zi || yaşarsınız || Io vitÄ›zinin || yaşamazsınız |- | Is vití£ram || yaşarlar (Eril) || Is vití£ram nin || yaşamazlar |- | Il vitÄ›ll || yaşarlar (Dişil) || Il vitÄ›ll nin || yaşamazlar |- | IÅ¾í¥ vití¥ || yaşarlar (Nötr) || IÅ¾í¥ vití¥nin || yaşamazlar |-Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Avcıova, Çubuk
3 yıl önce

yer alan "Bey Pınarı" çok güzel bir mesire alanıdır. Şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenler için hafta sonları vakit geçirmek için bulunmaz bir...

Avcıova, Çubuk, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abadan, Çubuk, Akbayır, Çubuk
N.Karaağaç, Suşehri
3 yıl önce

oluşturmaktadır. Tatil için köylerini seçen halk, yaz boyunca köylerinde şehir stresini üzerlerinden atarlar ve dinlenme ortamı bulurlar. Türkiye portali Naipli...

N.Karaağaç, Suşehri, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akkoyunlu, Aksu, Suşehri
Buzul Yarığı
3 ay önce

farklı hareket oranları olduğunda oluşacak kesilme stresiyle bağlantılı hareket ve ortaya çıkan stresin bir sonucu olarak kıvrımlar oluşur. Kayma gerginliğinin...

Kısa süreli tepkisel psikoz
3 yıl önce

süreli tepkisel psikoz veya daha yaygın ismiyle kısa reaktif psikoz, aşırı stresin tetiklediği, kısa dönemli psikoz için kullanılan bir psikiyatri terimidir...

Kısa süreli tepkisel psikoz, Psikiyatri, Psikoz, Stres (tıp), Tıp
Sauna
3 ay önce

bugün birçok sağlık uzmanı tarafından kabul görmektedir. Sauna,günün stresinden ve sorunlarından sıyrılıp sıcak, nemli ve ahşap bir oda içerisinde hem...

Sauna, Astım, Dakika, Finlandiya, Hamam, Otel, Su, Taslak şablonları, Duş, Soğuk, Taslak madde
Vocaloid
4 ay önce

kullanılır ve her notaya sözler girilebilmektedir. Yazılım telaffuzların stresini değiştirebilir, vibrato gibi efektler katabilir veya sesin dinamiklerini...

Tzipi Livni
3 ay önce

Avrupa'da, İsrail gizli servisi Mossad'ın ajanı olarak görev yapan Livni, işin stresini gerekçe göstererek Mossad'dan yine 80'lerde istifa etmiş ve hukuk öğrenimine...

Tzipi Livni, 1958, 5 Temmuz, Gerilla, Mossad, Politikacı, Polonya, Taslak, İsrail, ETZEL, Telaviv
Proton pompa inhibitörü
3 ay önce

ülser Zollinger-Ellison sendromu gastroözöfajiyel reflü Barrett's özofagus Stresin önlenmesi gastrit gastrinomalar ve asit sekresyonunu artıran diğer durumlar...

Proton pompa inhibitörü, Proton pompa inhibitörleri, ATC, Bulantı, Dispepsi, Diyare, Enzim, Esomeprazol, Famotidin, Farmakokinetik, Gastrit