--}}

Portekizce

Portekizce ikiyüz milyon üzerinde insan tarafından anadil olarak konuşulmaktadır.Dünya üzerinde en yaygın altıncı dildir, Latin Amerika'da ise 186 milyon (nüfusun %51 i) konuşan kişi sayısı ile en yaygın dildir.Hint-Avrupa dil ailesinin Romans alt koluna bağldır. İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dilleriyle oldukça benzerlik taşır.

Portekizce ikiyüz milyon üzerinde insan tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Dünya üzerinde en yaygın altıncı dildir, Latin Amerika'da ise 186 milyon (nüfusun %51 i) konuşan kişi sayısı ile en yaygın dildir.Hint-Avrupa dil ailesinin Romans alt koluna bağldır. İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dilleriyle oldukça benzerlik taşır. Dünya üzerinde yayılımı 15. ve 16. yüzyılda Portekizin sömürgeleştirme sürecinde hız kazanmıştır.

Porte­kizce coğrafya ve dil açısından galicia leh­çesine dayanır. Tarihi şartlar yarımadanın bütün batı kıyılarına yayılan bu dil öbeği­nin ikiye bölünerek iki ayrı ülkede konuşulmasına yol açtı. Doğu -batı yönünde gelişen hıristiyan fetihlerinin çeşitli evreleri galicia lehçesi ile Portekizceyi içine alan dil bölgesinin lehçelere ayrıl­masına sebep oldu. Genellikle üç öbek ayırt edilir: kuzeyde Galicia ve Entre-Douro-e-Minho ile TrasosMontes; ortada Beira; güneyde Estremadura, Alentejo ve Algarve ağızları. Ayrıca İspanya-Portekiz sınırı bo­yunca bazı bölgelerde de, belli bir lehçe öbeğine sokulması çok güç olan karma ağız­lar konuşulur.

Avrupa Portekizcesi

a) Fonetik, ünlü sistemi, şiddet vurgusunun yerine bağlıdır. Aynı fonem vurgulu olduğu zaman başka (açık, kuvvetli tipte), vurgusuz olduğu za­man başka söylenir (daha kapalı, zayıf tip­te). Mesela dorme (dorm okunur) dormir (durmir okunur) ile, falo (konuşuyorum, falu okunur) ise falar (follar okunur) ile karşıtlaşır. Bundan başka, birçok genizsi ünlüden meydana gelen bir diziyle genizsi [1] (port. fim) ve genizsi [2] (port. um) var­dır. Castilla dilinde meydana gelenden fark­lı olarak, Portekizce açık veya kapalı ün­lü tınılarına dayanan ses karşıtlıklarına yer verir; mesela avo "büyük baba", avo "büyük anne" ile karşıtlaşır v.b. Ünsüz sistemi de çok zengindir (castilla dilinde bulunmayan ş, j, z, v sesleri Portekizce’de vardır). Tarihsel gelişme sonucu iki ünlü arasındaki [3] ve [4]‘nin düşmesi dilde önemli evrimlerin oluşmasına yol açtı (la = castilla dilinde lana; ceu = castilla di­linde cielo).

b) Morfoloji ve sözdizimi. Diminütif iç-ekler (sevgi belirten) ve geliştirme ekleri (kö­tü anlam getirenler) çok kullanılır (amigodan amig-alh-aç-o, casa’dan, cas-inh-ot-a v.b.). İyelik zamiri genellikle tanım edatıy-le birlikte kullanılır (a sua pena, onun kale­mi). Şahıs zamirleri ve bazı fiil biçimleri bireşimlere girdikleri zaman bozuşur (nos + os = no — los; falar + o = fala-lo) İki olmak fiili vardır: ser (ayrılmazlık nite­liği için) ve estar; birleşik zamanların yar­dımcı fiili ise ter’dir. Gelecek zaman ve şart kipi eski castilla dilinde olduğu gibi yardımcı zamiri iç-ek olarak alır (dir Iho — emos = dir [5] + Ihe + o + e-mos, «biz onu ona söyleyeceğiz»). Latince bildirme kipinin plusquoperfectum’u mu­hafaza edilmiştir (tivera, onun vardı). Mas­tarın çok kullanılan şahıslı bir çekimi var­dır (dizerem — "söylemek, onlara", "onların söyleme eylemi", sem o sabermos — "biz, o-nu bilmeden"). c) Sözlük. Portekizce kelime hazinesinin büyük kısmı Latince’den gelir; ama bunun yanı sıra Arapça (alferes, «süvari sancakta­rı»; alcachöfra, «dikenli demir engel»), germen dilleri (orgulho, «gurur»; albergar, «konuk etmek»; roubar, «aşırmak»), İtal­yanca (embaixada, «elçilik»; pilöto, «pilot»), Fransızca (pajem «hizmetkar»; detalhar, «parçalara ayırmak»), Amerikanca (tapio-ca; tocaio, «adaş») ve Asya’daki sömürge­lerden gelme kelimelere de (charuto, «pu­ro» [6], leaue «yelpaze» [7]) rastlanır. d) İmla. Portekizce’de bir imla meselesi or­taya çıkar. İmlayı birleştirmek (diftonglar, yazı vurgulan; çift ünsüzler v.b.) için Portekiz ile Brezilya arasında birçok an­laşma yapıldı ve imla sözlükleri yayımlan­dı.

Avrupa dışında konuşulan Portekizce,
a) Portekizce Avrupa dışında en yaygın ola­rak Brezilya’da konuşulur. Portekizce, Bre­zilya’da anavatanda olduğundan daha açık seçik olarak telaffuz edilir ve brezilya te­laffuzu daha çok castilla lehçesininkine benzer (ünlüler vurgusuz oldukları zaman çok hafif bir tını değişikliğine uğrar); dif­tongların telaffuzunda bazı farklar, keli­me sonundaki .s’lerde değişme eğilimi (bu durum tek biçimde birleşme yolunda olan fiil çekim eklerini büyük ölçüde etkiler) ve kelime sonundaki r’lerde yumuşama gö­ze çarpar. Kelime sırasında (mesela, para eu ver, para mim ver olur). Kelime ha­zinesinde birçok özellik görülür. Portekiz­ce comboio, «tren»e karşılık brezilya dili trem verir; Portekiz’de «tereyağı» anlamı­na gelen manteriga Brezilya’da «sıvı yağ»ı belirtir. Birçok kelimeye ise yalnız Bre­zilya’da rastlanır: o cangaceiro, «haydut»; defuntear, «öldürmek» v.b. b) Madere, Açores ve Afrika kıtasının başka bölgelerinde konuşulan Portekizce, güney portekiz ağızlarına bağlanır, ama güney portekiz ağızlarıyle Afrika Portekiz­cesi arasında özellikle telaffuz alanında bazı farklar vardır. Hindistan Portekizcesi (Seylan, Goa, Diu v.b.) diftongların sayı­sını azaltma, Ih’ı y’ye dönüştürme eğilimi gösterir ve morfosentaks bakımından alt tabaka dillerinin etkisinde kalır; bu durum Macao ve Malezya’da da görülür.

Temel söz dağarcığı

 • Merhaba - Oi (Her zaman kullanılabilir)
 • Günaydın - Bom dia ( Saat 12’ye kadar)
 • İyi günler - Boa tarde (Öğlen 12’den hava kararana kadar )
 • İyi akşamlar - Boa noite
 • İyi geceler - Boa noite
 • Nasılsınız? - Como vai?
 • Teşekkür ederim, iyiyim - Bem, obrigado
 • Siz nasılsınız? - E você?
 • Lütfen - Por favor
 • Teşekkür ederim - Obrigada (Kadınlar teşekkür ederken kullanırlar)
 • Teşekkür ederim - Obrigado (Erkekler teşekkür ederken kullanırlar)
 • Bir şey değil -De nada
 • Şerefe - Saúde (Aynı zamanda "Çok yaşa!" anlamında da kullanılır. )
 • Evet- Sim
 • Hayır - Não
 • Var mı? - Tem? (Soru sormak için ek yok ancak soru vurgusuyla okumak gerekiyor.)
 • Var - Tem
 • Yok - Não tem


Dış bağlantılar • http://www.dicionarios-online.com Dicionários-Online.com A directory of reference works in Portuguese.
 • http://www.cplp.org/ Uluslararası Portekizce Dili Enstitüsü; CPLP
 • http://www.ielanguages.com/portuguese.html Ielanguages - Portekizce temel bilgiler (İngilizce)
 • http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/portuguese.shtml BBC Portekizce Kursu (İngilizce)

Diğer anlamları

Portekizce

Türkçe Portekizce kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Portuguese

Portekizce

hint-avrupa dillerinden, portekiz'de ve portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde konuşulan bir dil.

Portekizce

Türkçe Portekizce kelimesinin Fransızca karşılığı.
portugais [le]

Portekizce

Türkçe Portekizce kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. portugiesisch

Portekizce

Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz'de, Brezilya'da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.


İlgili konuları ara


Görüşler

 • İsmail hakkı aytaç Avatar
  İsmail hakkı aytaç - 1 yıl önce
  Bir bayanla tanıştım bazi kelimelerinden anladim hint avrupa dil gurubu dedim evet baktım doğruymuş avrupa dil gurubunun tamamını cozebiliyorum

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Portekizce
Portekizce