Tenasüh

Kısaca: Tenasüh dünyada, ölen kimsenin ruhunun başka bir bedene (insan veya hayvana) geçerek ona hayat verdiğine dair asılsız inanış. Reenkarnasyon (Ruh göçü) adı da verilen tenasüh inancı. Bu inanç sisteminin M.Ö. firavunlar devrinde görüldğü gibi, Hind dinlerinden Budizm başta olmak üzere geçmiş milletlerdeki çok tanrılı dinlerde görülür. Ruhun insandan insana, insandan hayvana veya hayvandan insana, yahut bir cisimden başka bir cisme geçtiğine inanılır. Hind ve İran'daki sihirbazlar Brahman ...devamı ☟

tenasüh
Tenasüh

Tenasüh dünyada, ölen kimsenin ruhunun başka bir bedene (insan veya hayvana) geçerek ona hayat verdiğine dair asılsız inanış. Reenkarnasyon (Ruh göçü) adı da verilen tenasüh inancı.

Bu inanç sisteminin M.Ö. firavunlar devrinde görüldğü gibi, Hind dinlerinden Budizm başta olmak üzere geçmiş milletlerdeki çok tanrılı dinlerde görülür. Ruhun insandan insana, insandan hayvana veya hayvandan insana, yahut bir cisimden başka bir cisme geçtiğine inanılır. Hind ve İran'daki sihirbazlar Brahmanlar bazı filozoflar, Derezilerle Karmati ve İsmaili denilen bazı sapık fırkalarda da tenasüh inancı yaygındır.

Hak dinler ve bunların sonuncusu olan İslamiyet tenasüh inancını reddeder. Ruhun, dünyada bir bedenden başka bir bedene geçtiğine ve olgunlaştığına inanmak imanı giderir. Yani tenasühe inanmak kişiyi imandan çıkarır.

İslam dinine göre, ruhların dünyada bazan cisim şeklini alarak iş görmeleri tenasüh değildir. Burada ruhlar başka birisinin bedenine girmemiştir. Cisim şekline getirilmişlerdir.

Şeytan ve cin denilen varlıklar bazan diri insanın içine girerek his ve hareket sinirlerine tesir ederler. Hareket ve ses meydana getirirler. İnsanın bundan hiç haberi olmaz. Roma'da, Peşte'de ve son zamanlarda Adana'da konuşan çocuk ve hastalar bu kabil vakıalar olup, uzak memleketlerdeki veya eski zamanlardaki şeyleri söylediklerinden bazı kimseler bunların iki ruhlu veya başka kimsenin ruhunu taşıdığını, yani tenasüh sanmışlardır. Halbuki bu gibi halleri şeytan ve cin tesiriyle ortaya çıkan şeylerdir. Tenasüh değildir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

tenasüh

Ruh göçü.

tenasüh

ruh göçü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Reenkarnasyon
3 yıl önce

spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde...

Reenkarnasyon, Ankh, Antik çağ, Brezilya, Budist, Budizm, Ekminezi, Gnostik, Hindu, Kabbala, Katharlar
Bektaşîlik
6 yıl önce

Anadolu'da yaygınlaşan Hurûfilik akımının etkisiyle ibahilik, teslis (üçleme), tenasüh ve hulul anlayışlarının da bünyesine katılmasıyla 16. yüzyılın başlarında...

Balım Sultan
3 yıl önce

evlenmemiş(“mücerret”) babalık kurumu ve “mengüç”tür. Ayrıca İbahilik, teslis (üçleme), tenasüh ve hülul anlayışları da Balım Sultan'la birlikte Alevî-Bektaşîliğe girmiştir...

Balım Sultan, Alevi, Bektaşi, Bektaşilik, Dedebabalık, Din, Hulul anlayışları, Mengüç, Pir, Taslak, Türkmen
Keysanilik
3 yıl önce

Tenasüh'e inanan, Cenâb-ı Hakk'ın imâmlarda tecelli eden bir nûr olduğunu kabul eden ve "Cenâh’îyye" ismiyle de anılan bu grup, ilâhi ruhun tenasüh yoluyla...

Hacı Bektaş-ı Veli
3 yıl önce

akımının etkisi altında kalınmak suretiyle ibahilik, teslis (üçleme), tenasüh ve hülul anlayışlarını da bünyesine alarak kurumsallaşan Bektaşîlik tarikâtının...

Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli
Barak Baba
3 yıl önce

adlandırmalardan bulunarak Barak Baba’yı “şiî” olarak nitelendirirler. Oysa tenasüh, Ali ruhunun başkalarından ortaya çıkması gibi inançlara hem Şiîlik, hem...

Barak Baba, 1257, 1307, Azerbaycan, Babailik, Bayat boyu, Caferilik, Cahit í–ztelli, Eski Yunan, Farsça, Gaziantep
Olcaytu
3 yıl önce

Orta Asya’dan batıya doğru durmadan akın eden İbâh’îyye, Hulûl’îyye ve Tenasüh akideleri taşıyan bazı garip kıyafetli Bâtınî dervişlerinin fa’aliyetlerinin...

Nusayrilik
3 yıl önce

İblis'in sembolleridir ve lânetlidirler. Sadece erkekler için söz konusu olan tenasüh inancı dinin temel inancını oluşturur. Önceki hayatta sevap kazananların...

Nusayri, Adana, Alevilik, Hatay, Irk, Mersin, Suriye, Taslak, Türkiye, İslam, Esad