Teoloji

Kısaca: Teoloji sözcük anlamı olarak tanrıbilim demektir. (Yunanca θεος, theos, "Tanrı", + λογος, logos, "bilim"), ilahiyat. Dine ilişkin olgu ve fenomenleri konu alan ve dinle ilgili olarak geniş kapsamlı bir senteze ulaşmayı amaçlayan disiplin. Tanrı’yı ve insan yaşamının anlamını, vahyin verilerine dayanarak inceleyen disiplin. ...devamı ☟

teoloji
Teoloji

Teoloji sözcük anlamı olarak tanrıbilim demektir. (Yunanca θεος, theos, "Tanrı", + λογος, logos, "bilim"), ilahiyat.

Bugün sıklıkla dini konular ile ilgilenen bilim anlamında kullanılmaktadır. Teoloji ile ilgilenen kişiye, teolog, ilahiyatçı veya tanrıbilimci denir. Dinsel yorumlama.

Modern öncesi dönemde kurulan pek çok üniversite kilise okulları manastır kurumlarından doğmuş olmalarından teoloji ortaçağlarda üniversitelerin temel araştırma alanlarının en ön sıralarında gelmekte ve teolojiye "Bilimlerin Kraliçesi" (The Queen of the Sciences) adı verilmekteydi. Bu önceliğinden ötürü bu okulların müfredatlarında kilise kanunları gibi dersler yer almakta ve bununla kiliseye hizmet edecek genç insanları yetiştirmeleri amaçlanmakta hatta bu üniversitelerin dua etme, vaaz verme veya ayinleri de içeren şapelleri (küçük kilise) de bulunmaktaydı.

Aydınlanmayla birlikte üniversiteler değişmeye ve ve hümanistik bir perspektifle farklı alanlardaki konuları öğretmeye başladılar. Teoloji artık ana konular arasında yer almıyordu ve üniversiteler, kurulu kiliselere din adamı yetirmenin dışında da amaçlar edinmeye başlamışlardı. Sonuç olarak teoloji, aynı konuyu ele alan diğer akademik disiplinlerden onun inancı içinden ele almasıyla ayrıldı. Çoğu Kilise Babası teologu "hakiki olarak dua eden" kişi olarak tanımlamaktadır, dindar olmayan teologlar bu görüşle uyuşmasa da teoloji aşağıdaki disiplinlerden ayırt edilmelidir;

 • Karşılaştırmalı din / Dini araştırmalar - Comparative religion / Religious studies
 • Din Felsefesi - Philosophy of Religion
 • Din Psikolojisi - Psychology of Religion
 • Dinler Tarihi - History of Religions
 • Din Sosyolojisi - Sociology of Religion


Tüm bu disiplinler dine hümanistik varsayımlarla yaklaşır ve teolojiden farklı olarak dini inanç ve deneyimin tek biçimliliğini (uniformity) öne sürerler.

Teolojinin DallarıHristiyan teolojisinin alt dalları

 • Angelology - Melek bilim
 • Bibliology - Vahyin doğası ve vasıtaları
 • Hermenötik - Kutsal metnin yorumu
 • Christology - İsa Mesih, Mesihin doğası, Mesihteki ilahi ve beşerilik arası ilişki
 • Misyoloji - İncil mesajının yayılmasının yolları, metodolojisi
 • Soteryoloji - Kurtuluşun yolları ve araçları
 • Patroloji - İlk dönem Kilise Babalarını inceler.


Hristiyan Teolojisi ve İslam İlahiyatıHristiyan teolojisi içinde toplumsal kurallar ve davranış biçimlerini, peygamberin sözlerini ve tarihi de barındıran İslam ilahiyatından bir yönüyle benzeşmekte bir yönüyle de ayrılmaktadır. Tanrı ve fizikötesi diğer konuları felsefe dilini özellikle Aristocu felsefe metotlarını kullanarak ispatlamaya çalışmasıyla Hristiyan teolojisi ve İslam kelamı birbirine çoğunlukla benzemektedir, ancak İslam ilahiyatı bu apolejetik (dini savunma) ihtiyacını kelamla savunurken bir yandan da fıkıh denilen ve bugünkü hukuk ve siyaset bilimi içine giren alanlarda da hem nassa (dogmaya) dayalı tasvir hem de nass ile bağlı akılla (fıkıh Arapça'da anlamaya çalışmak manasına gelmektedir) oluşan yeni durumlara dinden hüküm ortaya koymaya çalışmıştır. Her iki dinin karakteristik yapısı teolojileri arasında böyle bir farkın ortaya çıkmasına yol açmıştır. İslam kelamının Islamic Theology ile İslam hukukunun da Islamic Law olarak İngilizce'ye çevirilmesinin ardında da bu ayrımları belirtme ihtiyacı bulunmaktadır.

Göz AtKaynaklar

Vikipedi

teoloji

Tanrı bilimi.

teoloji

Türkçe teoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
theology Tanrybilim, ilahiyat

teoloji

tanrıbilim, ilahiyat.

teoloji

Türkçe teoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
théologie [la]

teoloji

Türkçe teoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Theologie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İlahiyat
2 yıl önce

dönüştürülmüştür. Bu sebeple, Orta Çağ'da teoloji, üniversitelerin temel araştırma alanlarının en ön sıralarında gelmekte ve teolojiye "bilimlerin kraliçesi" (The Queen...

Yusuf Çetin (din adamı)
6 yıl önce

tarafından Şam'a davet edildi ve burada Aziz Mor Efrem Teoloji Okulu'nda teoloji eğitimi aldı. Teoloji derslerinin yanında Süryanice ve Arapça dersleri de...

Yusuf Çetin (din adamı), 1954, Metropolit, Süryani Ortodoks Kilisesi, Çetin, İstanbul, Mor Filiksinos, ,
Albert Marth
6 yıl önce

çalışmalar yapmış bir Alman astronomdur. Marth, Berlin Üniversitesi'nde teoloji eğitimi almıştır. Matematik ve astronomiye olan ilgisi giderek arttı ve...

Julius Wellhausen
6 yıl önce

1862’de Göttingen Üniversitesi Teoloji Bölümü’ne kaydolan Wellhausen, Heinrich Ewald gibi hocalardan aldığı dinler tarihi, teoloji eğitiminin yanı sıra İbrânîce...

Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi
6 yıl önce

getiren kişi olan Johannes Gutenberg'den almıştır. Katolik Teoloji Fakültesi Protestan Teoloji Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi Medya Bilimleri Fakültesi...

Fakülte
2 yıl önce

oluşturmuş olan Orta Çağ'daki Paris Üniversitesinin 4 fakültesi vardı: Teoloji (İlahiyat), Hukuk, Tıp ve son olarak Sanat fakültesi. Diğer üçünden birine...

John Duns Scotus
6 yıl önce

filozof, İbn Rüşd'e de, Thomasçılığa da karşı çıkmıştır. O, metafizikle teoloji arasında bir ayrım yapmış ve bütün varolanlar arasında bir ayrım yapmış...

Patroloji
6 yıl önce

Kilise Babaları olarak bilinen erken dönem Hristiyan yazarları konu alan teoloji alt disiplinidir. İsmi Latince "baba" anlamına gelen pater sözcüğünden...

Patroloji, Din, Latince, Taslak, Teoloji, Yeni Ahit