Nazizm, faşizm ve Sovyet komünizminde örneklenen, tek bir partinin egemenliği altında, her tür siyasi, ekonomik ve toplumsal faaliyetin devlet tarafından düzenlendiği ve muhalefetin baskı altında tutulduğu ve ezildiği, özgürlüğe yer bırakmayan siyasi yönetim tarzı.

TOTALITARIZM (türkçe) anlamı
1. Totaliter rejim ve kuram.
TOTALITARIZM (türkçe) anlamı
2. totaliter rejim ve kuram
3. bütünselcilik.
TOTALITARIZM (türkçe) ingilizcesi
1. totalitarianism,
TOTALITARIZM (türkçe) almancası
1. n. Totalitarismus

Totalitarizm hakkında detaylı bilgi

Nazizm, faşizm ve Sovyet komünizminde örneklenen, tek bir partinin egemenliği altında, her tür siyasi, ekonomik ve toplumsal faaliyetin devlet tarafından düzenlendiği ve muhalefetin baskı altında tutulduğu ve ezildiği, özgürlüğe yer bırakmayan siyasi yönetim tarzı.

Çoğu zaman otoritaryanizm veya diktatörlükle birleştirilmek ya da karıştırılmakla birlikte aralarında zorunlu bir bağlantının bulunmadığı politik kavram olarak totalitarizm söz konusu olduğunda, yöneticilerin, iktidar sistemi dışında kalan birey ya da grupların karar alma sürecinde hiçbir katkı ya da özerklikleri olmayacak şekilde iktidar sahibi oldukları, özel ve siyasi yaşamın her yönünü kontrol altında bulundurdukları bir politik sistem anlatılmak istenir.

İlk kez İtalyan faşistleri tarafından, bizzat kendi politik hedeflerini tanımlamak için kullanılan ve günümüz siyaset felsefesinde, Nazizmi olduğu kadar Sovyet komünizmini de yani iktidarın tek bir merkezde toplandığı kapalı toplum biçimlerini, baskıcı yönetimleri, örneğin ‘Şeytan İmparatorluğu adı altında Stalin’in Sovyetler Birliği’ni karakterize etmede kendisine başvurulan totalitarizm terimi hayatın potansiyel ya da aktüel olarak politik bir önemi olan tüm boyutlarını denetim altında tutan yönetim biçimini ifade eder. Terim sırasıyla 1- Ütopik bir gelecek vaadiyle güçlendirilmiş bütünsel bir ideolojiyi; 2- Tek bir kişi tarafından yönetilen bir kitle partisini; 3- Fiziki veya psişik mahiyeti olan sistemli terör uygulamasını; 4- İletişim araçlarında tekelciliği; 5- Güçlü bir ordu ve silahlanma mantığını; 6- Ekonominin tek bir merkezden yönetimi ve denetimini ihtiva eder.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Totaliter

Totalitarizm; tüm yetkilerin merkezîleştirildiği, devlete mutlak itaat beklenen, diktatörlükvari yönetim. Sözcük sıfat hâlinde totaliter olarak kullanılır.

Diktatörlük

Bir devletin idaresinin, kayıtsız şartsız bir kişinin elinde bulunduğu yönetim şekli. Yöneten kimseye de diktatör adı verilir. Kelimenin...

Totaliterlik

Totalitarizm; tüm yetkilerin merkezîleştirildiği, devlete mutlak itaat beklenen, diktatörlükvari yönetim. Sözcük sıfat hâlinde totaliter olarak kullanılır.

Raymond Aron

Raymond Aron. 1905-1983 yılları arasında yaşmış olan ünlü Fransız sosyolog ve filozofu.

Slavoj Zizek

Slavoj Zizek 1949'da Slovenya'da doğdu. Felsefe alanında doktorasını yaptı, özellikle Alman idealist felsefesi üzerinde durdu ve daha sonra psikanaliz çalıştı. 1970 yıllarda Paris'te Jacques Alain-Miller ile tanıştığı ve onunla psikanaliz alanında çalıştığı bilinmektedir.

Banyabaşı Camii

Banyabaşı Camii, Osmanlı Devleti zamanında, bugünkü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da inşa edilen cami. Avrupa'nın en eski camilerinden biridir.Kuruluş tarihi hakkında çeşitli tarihler varsada 1566 yılını kabul etmek daha uygundur.

Totaliterizm

Totalitarizm; tüm yetkilerin merkezîleştirildiği, devlete mutlak itaat beklenen, diktatörlükvari yönetim. Sözcük sıfat hâlinde totaliter olarak kullanılır.

Yönetim Biçimleri

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir.

Gündüz Vassaf

Gündüz Vassaf (d. 1946, ABD), Türk yazar ve psikolog.

Tarihi Yargılıyorum (kitap)

Tarihi Yargılıyorum, psikolog olmasından çok tarihe farklı bakış açısıyla yaklaştığı çalışmalarıyla tanınan Gündüz Vassaf'ın ilgi gören kitaplarından biridir. Resmi tarihin çeşitli zeminlerde ve çeşitli zaman dilimlerinde sorgulanmasını içeren eser, benzeri kitaplara ...

Giorgio Agamben

Giorgio Agamben (d. 22 Nisan 1942) günümüzde yaşayan bir İtalyan siyaset felsefesi düşünürü ve eğitimcisi. En önemli katkıları "Homo sacer (kutsal insan)" ile "istisna hali ("state of exception ", "notstand ") kavramları üzerinde katkıları ile isim yapmıştır.

Dan Lungu

Dan Lungu (d. 15 Eylül 1969), Rumen romancı, şair, dramatist, sosyolog ve edebiyat teorisyenidir.