Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmud Ekrem (d. 1 Mart 1847, İstanbul - ö. 31 Ocak 1914), Osmanlının son döneminde yaşamış ünlü şair ve yazar. 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatının önde gelen isimlerindendir.

R ecaizade Mahmut Ekrem 1 Mart 1847'de İstanbul'da doğdu.

<p>1847-1914 tılları arasında yaşamış olan; Recaizade Mahmut Ekrem

1847-1914 tılları arasında yaşamış olan; Recaizade Mahmut Ekrem

31 Nisan 1914'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Özel öğrenim gördü. Mekteb-i İrfan'ı bitirdi. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Öğretmenlik yaptı. Şurâ-yı Devlet ve Meclis-i Âyân üyeliği, Evkaf ve Maarif Nazırlığı yaptı. Tasvir-i Efkâr gazetesinin yönetiminde görev aldı. Hayattayken üç oğlunun ve özellikle de Nijad'ın ölümüyle yıkıldı. Sanat için sanat anlayışını savundu. Batı edebiyatının Türk edebiyatını etkilemesine karşı çıkan ve divan şiiri geleneğinin sürmesini savunan Muallim Naci ile giriştiği tartışmalar Edebiyat-ı Cedide'nin doğuşuna ortam hazırladı. Eski-yeni edebiyat tartışmalarının merkezinde yer aldı. Edebiyatımızın yenileşme ve gelişmesinde önemli katkıları oldu. Tek romanı
Şinasi tarafından İstanbul’da yayımlanan (27 haziran 1862 Temmuz 1867) gazete. Şinasi Avrupa'ya gidince gazetenin yönetimini Namık Kemal üstüne aldı (1865). Namık Kemal de Avrupa'ya gidince (1867) gazete Recaizade Ekrem tarafından yönetildi. 500 Sayı çıktıktan sonra kapandı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Araba Sevdası, Türk edebiyatında gerçekçi romanın ilk örneklerinden biridir.

Tanzimat devri yazar ve bilginlerinden Takvimhane nazırı ve Meclisi Vâlâ üyesi Recai Efendinin oğlu, Ercüment Ekrem Talu’nun babası. Beyazıt rüştiyesi ile Mektebi İrfaniye’yi bitirdi. Harbiye idadisine girdi (1858); sağlığı bozulduğu ve matematikten çok edebiyata ilgi duyduğu için bu okuldan ayrıldı. Hariciye Nezareti Mektubî kalemine girdi (1862).

KİŞİLER :

"Araba Sevdası" romanındaki kişiler, önem sıralarına göre Bihruz, Mösyö Piyer ve Keşfi'dir. Perişev ve Bihruz'un annesi de bu sıraya dahil edilebilir. Mösyö Kondoraki Kitapçı Vik, Terzi, berber, garsonlar,gazeteci çocuk, kayıkçılar, üçüncü-dördüncü derecede önem taşırlar.

BAŞ KAHRAMAN :

BİHRUZ : Bihrus Bey, "Araba Sevdası" romanının baş kişisidir. 23-25 yaşlarında, kısaca boylu, güzel giyimlidir. Kişilik ve sahip olduğu değerler bakımından oldukça zayıftır. Batılılara özenen
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

19. yüzyıl
19. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1801 ile 31 Aralık 1900 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir. 19. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlı edebiyatının önnde gelen isimlerindendir. Takvimhane Nazırı Recai Efendi'nin oğlu,
Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ercüment Ekrem Talu'nun babasıdır. Babasından
Ercüment Ekrem Talu romancı ve yazar. 1888 yılında İstanbul’da doğdu. Tanzimat devri sanatçılarından olan Recaizade Mahmud Ekrem’in oğludur. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra (1905), öğrenimini Paris’te sürdürdü. 1907’de Duyun-ı Umumiyede mütercimlikle başladığı memurluk hayatında değişik görevlerde çalıştı. 1927-1929 seneleri arasında Matbaa Müdürlüğü, 1931-1933 seneleri arasında Varşova Elçiliği Müsteşarlığı, 1936-1937 seneleri arasındaSiyasal Bilgiler Okulunda, 1937-1943 seneleri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arapça ve
Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Farsça öğrendi.
Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1858'de
Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 29 Temmuz - ABD ve Japonya Harris Antlaşması'nı imzaladı.
 • Minnesota 32. eyalet olarak ABD birliğine katıldı
 • İlk başarılı atlantik aşırı telgraf kablosunu döşeyen gemi olan Great Eastern suya indirildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • ilköğretimini tamamladı, özel öğrenim görerek yetişti.
  Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgiyi verme işidir. Öğretimin çeşitli basamakları vardır: İlköğretim, ...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'ı bitirdikten sonra ( 1858) girdiği
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 29 Temmuz - ABD ve Japonya Harris Antlaşması'nı imzaladı.
 • Minnesota 32. eyalet olarak ABD birliğine katıldı
 • İlk başarılı atlantik aşırı telgraf kablosunu döşeyen gemi olan Great Eastern suya indirildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 'ndeki öğrenimini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. 'nde memurluğa başladı ( 1862).
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Emily Dickinson Massachusetts eyaletindeki Amherst kentinde bulunan evine kapanarak, 24 yıl sonraki ölümüne değin bir daha dışarı çıkmadı ve ölümünden sonra kendisini üne kavuşturan 1.800 şiiri yazdı.
 • 1 Ocak – ABD’de Özgürlük Bildirisi yayınlandı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Tanzimat ve
  Tanzimat, (Osmanlıca: تنظيمات) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir. Batı dillerinde genellikle Osmanlı Reformu (İng: the Ottoman Reform) deyimi kullanılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Nafia dairelerinde başmuavinlik (

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1874),
  1874 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Şura-yı Devlet (danıştay) üyeliği (
  Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde yasa ve tüzük tasarılarını hazırlayan, idari yargı görevi gören danışma kurulu. Bugünkü Danıştay'ın temelini oluşturur.

  Bir tür ulusal meclis konumunda olan Şura-yı Devlet, resmi olarak 10 Mayıs 1869'da açılarak, 28'i müslüman, 13'ü diğer dinlerden olmak üzere 41 üyesi ve Mithat Paşa başkanlığında göreve başlamıştır.

  Şura-yı Devlet'in görevleri şunlardır :  1- Her türden yasa ve tüzük tasarılarınınhazırlanması ve incelenmesi

  2- Hüküme
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1877),
  1877 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mekteb-i Mülkiye ve
  Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.Mülkiye'nin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Galatasaray Sultanisi'nde edebiyat öğretmenliği (

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1880-
  1880 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  88), birkaç ay
  1988 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ( 1908),
  1908 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  üyeliği ( 1908-
  1908 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  14) yaptı.

  Vergi İdarei Umumiye kaleminde (1866), Esham Muhasebei Mühimine odasında çalıştı. Şurayı Devlet’te muavin (1868) oldu: Nafıa (1869) ve Tanzimat (1872) dairelerinde görev aldı. Tanzimat dairesi başmuavini oldu (1873). Şurayı Devlet üyeliğine getirildi (1877). Galatasaray sultanîsi ve Mülkiye mektebinde edebiyat öğretmenliği yaptı (1880-1887). Temyiz Mahkemesi üyeliği ve Tanzimat dairesi reisliğinde (1898) bulundu.

  1914 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Trablusgarp’a İtalyan saldırısını önlemek için inceleme yapmak üzere gönderilen kurula katıldı. Evkaf ve Maarif nazırlıkları yaptı (1908). Ayan üyeliğinde bulundu (1908-1914). Edebiyatla ilgili çalışmalarına divan edebiyatı yolunda şiirler yazarak başladı. Namık Kemal ile tanışması sanat anlayışında yenileşme imkânı yarattı. Namık Kemal Avrupa’ya gittikten sonra onun yerine Tasvir-i Efkâr’a makaleler yazdı (1867). Şurayı Devlet’te muavinlik görevi alınca gazeteciliği bıraktı (1868).

  İlk şiir kitabı Nağme-i Seher’i (Seher Nağmesi) 1871′de yayımladı. İki yıl sonra Yadigâr-ı Şebab (Gençlik Yadigârı) adlı şiir kitabı çıktı. 1890′da Zemzeme (Tatlı Sesler) a-dını taşıyan şiir kitaplarını birbirini izleyen ciltler halinde çıkarmağa başladı (I. kısım: 1883; II. kısım: 1884; III. kısım: 1885). III. Zemzeme ve Takdir-i Elhan (Nağmelerin Değerlendirilmesi) 1886 çıktığı zaman, eski edebiyat anlayışını savunanlarla giriştiği tartışmalar, geniş yankılar uyandırdı ve ancak hükümetin işe karışmasıyle kapatıldı. Recaizade Ekrem’in bu sıralarda yayımladığı tenkit yazıları bilgi ve akılla temellenmesi, gerçeğin araştırılmasını amaç edinmesiyle dikkati çekti.

  </p><p>Recaizade Mahmut Ekrem Türk edebiyatının en tanınmış yazarlarından biridir.

  Recaizade Mahmut Ekrem Türk edebiyatının en tanınmış yazarlarından biridir.

  Recaizade Ekrem, 1886′da Servetifünun dergisi çevresinde toplanan Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin, Halit Ziya (Uşaklıgil) gibi çağının genç yazarlarını destekleyerek biçim ve öz bakımından batı edebiyatı anlayışına bağlanan Edebiyatı Cedide hareketinin gelişmesine yardımcı oldu. Konuşma dilinden uzaklaşan ve titizlikle seçilmiş bir kelime kadrosunu, tabiat manzaraları ve hüzünlü duyguların özenli bir işçilikle anlatılmasında kullanan Zemzeme I – III’teki şiirleri, edebiyatı cedide şiirinin etkilendiği kaynakların başında gelir. Recaizade Ekrem, şiirleri ve tenkit yazıla-rıyle divan şiiri geleneğinin ve doğu-islâm düşüncesine bağlı eski edebiyat anlayışının bütünüyle değişmesini sağladı. Şiirin şekil bakımından gelişimine imkân hazırladı.

  Divan şiirinde olduğu gibi, yazılışı birbirine benzeyen kelimelerin değil, ancak sesi benzeyen kelimelerin kafiye yapabileceğini, başka bir deyişle kafiyenin göz için değil kulak için olduğunu edebiyat dünyasına benimsetti. Şiirlerinde tabiat ve sevgiye yer verdi. Metafizik meselelerle ilgili olarak ölüm teması {Yakacıkta Bir Mezarlık Âlemi, Tahassür, Ah Nejad v.d. şiirleri) üstünde geniş ölçüde durdu.

  Tefekkür (1888), Pejmürde (1894), Nejad Ekrem (genç yaşta ölen oğlu için yazılmıştır) 1914 kitaplarındaki mensur şiirleriyle nesir dilinin gelişmesine yardımcı oldu. Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1889) adlı eserinden başlayarak roman alanında da çalışmalar yaptı. Bu türdeki en başarılı eseri batı medeniyetinin eksik kavranmasını ve yalnız biçim yönünden taklidini yeren Araba Sevdası’dır (1889). Konularını bir fransız hikâyesinden (Afife Anjelik 1870), bir fransız romanından (Atala 1873), bir masaldan (Çok Bilen Çok Yanılır 1914) alan oyunları da vardır.

  Edebiyat tarihi ve tenkit alanındaki çalışmaları arasında bazı şairlerin hayatlarını ve sanatlarının özelliklerini anlatan Kudemadan Birkaç Şair (1889), genç yazarların kitaplarına yazdığı sunuş yazılarını toplayan Takrizat (övgüler) 1898, yeni edebiyat anlayışının ilkelerini tanıtan edebiyat bilgileri kitabı Talim-i Edebiyat (1882) yer alır. Fransızcadan manzum ve mensur bazı tercümelerini Naçiz (Değersiz) 1885 adı altında yayımladı. Chateaubriand’ın Atala’sını (1871) ve Silvio Pellico’nun hatıralarını anlatan eserini de (Meprizon Tercümesi) 1875 Türkçeye çevirdi.

  Kısaca Hayatı

  </p><p>Recaizade Mahmud Ekrem

  Recaizade Mahmud Ekrem

  Takvimhane Nazırı Recai Efendi'nin oğlu,
  Trablusgarp, Osmanlı Devleti zamanında bugünkü Libya'ya verilen isim.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ercüment Ekrem Talu'nun babasıdır. Babasından
  Ercüment Ekrem Talu romancı ve yazar. 1888 yılında İstanbul’da doğdu. Tanzimat devri sanatçılarından olan Recaizade Mahmud Ekrem’in oğludur. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra (1905), öğrenimini Paris’te sürdürdü. 1907’de Duyun-ı Umumiyede mütercimlikle başladığı memurluk hayatında değişik görevlerde çalıştı. 1927-1929 seneleri arasında Matbaa Müdürlüğü, 1931-1933 seneleri arasında Varşova Elçiliği Müsteşarlığı, 1936-1937 seneleri arasındaSiyasal Bilgiler Okulunda, 1937-1943 seneleri
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Süryanice ve
  Bir Sami dili. Kadim Aramice diline dayanmakta olup eski dillerden Akadca, Asurca ve Babilce'yle, modern dillerden de Arapça ve İbranice'yle akrabadır. Bugün Süryanice ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Farsça öğrendi.
  Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1858'de
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 29 Temmuz - ABD ve Japonya Harris Antlaşması'nı imzaladı.
 • Minnesota 32. eyalet olarak ABD birliğine katıldı
 • İlk başarılı atlantik aşırı telgraf kablosunu döşeyen gemi olan Great Eastern suya indirildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • ilköğretimini tamamladı, özel öğrenim görerek yetişti.
  Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgiyi verme işidir. Öğretimin çeşitli basamakları vardır: İlköğretim, ...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'ı bitirdikten sonra ( 1858) girdiği 'ndeki öğrenimini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi'nde memurluğa başladı ( 1862). Tanzimat ve Nafia dairelerinde başmuavinlik ( 1874), Şura-yı Devlet (danıştay) üyeliği ( 1877), Mekteb-i Mülkiye ve Galatasaray Sultanisi'nde öğretmenlik ( 1880- 88), birkaç ay Evkaf ve Maarif Nazırlığı ( 1908), Meclis-i Âyân üyeliği ( 1908- 14) yaptı.

  Resmi görevle Trablusgarp'a gönderildi. 1908'de 2. Meşrutiyet'ten sonra kurulan Kamil Paşa kabinesinde Maarif Nazırı oldu. Namık Kemal'le tanışmasının ardından 'ya katıldı. İlk yazıları Namık Kemal yönetimindeki Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlandı. 1870'lerden sonra kendisini tümüyle yazılarına verdi. Batı edebiyatından çeviriler yaptı. 1870'te ilk oyunu , 1871'de ilk şiir kitabı yayınlandı. Yaşamını yitirdiğinde Meclis-i Âyan üyesiydi.

  Ölümü nedeniyle okullar tatil edilmiş ve büyük bir cenaze töreni düzenlenmiştir. Mezarı, oğlu Nejad'ın kabri yanında, Küçüksu'dadır.

  Edebî Yaşamı

  Namık Kemal'le tanışmasının ardından edebiyat çevresine girmiş ve onun Fransa'ya gitmesi üzerine, 1867'de Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimine geçmiştir. Recaizade, üç oğlunun, özellikle de çok sevdiği Nejad'ın ölümünden duyduğu acıyı dile getirdiği şiirleriyle daha çok karamsar duygular işledi. Eski edebiyatı savunan Muallim Naci ve çevresiyle girdiği edebiyat tartışmalarıyla Edebiyat-ı Cedide akımının doğmasına zemin hazırladı. Başta Tevfik Fikret olmak üzere döneminin genç şair ve edebiyatçılarını çevresinde topladı. Tanzimat ve Batı düşüncesinin yeni kuşağa benimsetilmesinde önemli rol oynadı.

  Kendisinin yetkin tiyatro oyunu olarak bilinen Çok Bilen Çok Yanılır, ölümünden sonra yayımlandı. Sanatta güzellik ilkesine bağlı kaldı. "Sanat sanat içindir" anlayışını savundu. Doğaya dönük, insanı doğa içinde ele alan şiirler yazdı. Aşk ve ölüm temalarını işledi. Eski-yeni edebiyat tartışmalarının merkezinde yer aldı. Tek romanı, Türk edebiyatında realizmin ilk örneklerinden sayılan Araba Sevdası adlı eseridir. Yazar bu eserde ailesinin parasını zevk ve eğlencesine harcayanları eleştirdi. Bu eseri yazdığı dönemde ailesini karşısına almış ve baba mirasından olacağını bile bile eserini yazmaya devam etmiştir.

  Eserleri

  Şiir

 • Nağme-i Seher (1871)

 • Yadigâr-ı Şebâb (1873)

 • Zemzeme (3 cilt, 1883-1885)

 • Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888)

 • Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893)

 • Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910)

 • Nefrin (1914)

  Roman

 • Araba Sevdası (1896-1963)

  Öykü

 • Saime (1888)

 • Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1890)

 • Şemsa (1895)

  Oyun

 • Afife Anjelik (1870)

 • Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)

 • Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)

 • Çok Bilen Çok Yanılır (1916)

  Düzyazı

 • Talim-i Edebiyat (1872)

 • Takdir-i Elhan (1886)

 • Kudemaden Birkaç Şair (1888)

 • Takrizat (1896)  Yorumlar - Lütfen konu (Recaizade Mahmut Ekrem) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.