Anayasa Mahkemesi

Kısaca: Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetleyen mahkeme. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. ...devamı ☟

anayasa mahkemesi
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetleyen mahkeme. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Anayasa Mahkemesi, ilk defa 1961 anayasası (madde: 145-152) ile hukukumuza girmiş, 1971’de bazı değişikliklere uğramıştır. 1982 anayasasında da yer alan Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri yeniden tanzim edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi on bir asil üye ve dört yedek üyeden kurulur. Cumhurbaşkanı, iki asil ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asil bir yedek üyeyi Danıştay, birer asil üyeyi Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asil üyeyi ise Yüksek Öğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yüksek Öğretim Kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asil ve bir yedek üyeyi ise üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. Anayasa Mahkemesi, asil üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Üyeler, asli görevleri dışında resmi veya özel hiç bir görev alamazlar. Altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.

Görev ve yetkileri

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve TBMM iç tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine siyasi partilerin kapatılmasını karara bağlar. Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin anayasaya aykırılığı için Anayasa Mahkemesine dava açılamaz.

Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu ve Sayıştay Başkanı ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Anayasa mahkemesine iptal davası açabilenler

Cumhurbaşkanı, iktidar ve anamuhalefet partileri meclis grupları, TBMM üye sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.

Dava açma süresi

İptali istenen kanun, kanun hükmündeki kararname veya içtüzüğün Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlıyarak altmış gün sonra düşer.

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmündeki kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. (Anayasa 146-153).

anayasa mahkemesi

Türkçe anayasa mahkemesi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. supreme court

anayasa mahkemesi

tüm yasal işlemlerin anayasaya uygun olup olmadığını denetleyen yüksek mahkeme.

anayasa mahkemesi

Türkçe anayasa mahkemesi kelimelerinin Almanca karşılığı.
Verfassungsgericht

samed - 5 yıl önce

buradaki bilgiler güncel mi ?


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anayasa mahkemesi
2 yıl önce

Anayasa mahkemesi birincil olarak anayasal hukukla uğraşan yüksek mahkemedir. Temel yetkisi, işleme sokulması düşünülen veya işleme sokulan yasaların...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, Kuruluş, Kurum, Taslak, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
2 yıl önce

üyeler asıl üye sıfatını kazandı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıl olarak belirlendi. Vatandaşlara, anayasada güvence altına alınmış temel...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, 2008, Kuruluş, Kurum, Taslak, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Anayasa Mahkemesi başkanları listesi
2 yıl önce

Anayasa Mahkemesi'nin ilk ve tek kadın başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Türkiye Anayasa Mahkemesi başkan vekilleri listesi Anayasa Mahkemesi...

Türkiye Anayasa Mahkemesi başkan vekilleri listesi
6 yıl önce

Anayasa Mahkemesi başkan vekilleri listesini içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Türkiye Anayasa Mahkemesi başkanları listesi Anayasa...

Uyuşmazlık mahkemesi
2 yıl önce

kabul edilen 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkında Kanun ile Uyuşmazlık Mahkemesi kuruldu. 1961 anayasasında "bağımsız yüksek mahkeme" olarak...

Ahmet Hamdi Boyacıoğlu
6 yıl önce

Eylül 1970’te Anayasa Mahkemesi Asil Üyeliğine seçilmiştir. 3 Haziran 1973’te Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı, 8 Kasım 1978’de Anayasa Mahkemesi başkanvekili...

Ahmet Hamdi Boyacıoğlu, 16 Aralık, 17 Eylül, 1920, 1964, 1970, 1973, 1978, 1979, 1982, 1985
Anayasa
2 yıl önce

Avusturya Anayasa Mahkemesidir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ise İtalyan ve 1949 Alman anayasaları ile de merkezi tipte birer anayasa mahkemesi kurulmuştur...

Anayasa, 1789, 1791, 1960, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, ABD, Anayasa Mahkemesi, Aristo, Avrupa, Fransız Devrimi