devrim

Genel olarak, yer­leşik toplum düzenini, devlet ve toplum ya­pısını tümüyle değiştiren, köklü, hızlı ve kapsamlı dönüşüm.

DEVRIM (türkçe) anlamı
1. yerleşik toplumsal düzeni köklü
2. hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme eylemi
3. inkılap
4. dünya görüşünde
5. felsefede
6. bilimde
sanatta vb.de birdenbire olan değişmeler.
DEVRIM (türkçe) anlamı
7. 1 . Belli bir alanda hızlı
8. köklü ve nitelikli değişiklik.
9. 2 . İhtilal:
10. Fransız devrimi.-
11. 3 . eskimişİnkılap.
12. 4 . eskimişÇevrilme
13. katlanma
14. bükülme
DEVRIM (türkçe) anlamı
15. (Türkçe) Erkek ismi 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi
16. devretmesi. 2. Köklü değişiklik
17. inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.
DEVRIM (türkçe) ingilizcesi
1. [Devrim]n. age
2. period
3. epoch
4. era
5. circulation
6. cycle
7. revolution
8. rotation
9. turnover
10. alienation
11. assignation
12. assignment
13. cession
14. circle
15. circumvolution
16. currency
17. disposal
18. Eyre
19. grant
20. gyration
21. release
22. rev
23. rounder
24. spin
25. take over
26. transfer
27. adj. revolutionary
28. n. revolution
29. reform
30. reformation
31. upheaval
DEVRIM (türkçe) fransızcası
1. révolution [la]
DEVRIM (türkçe) almancası
1. n. Revolution
2. Umbruch
3. Umsturz

Devrim hakkında detaylı bilgi

Genel olarak, yer­leşik toplum düzenini, devlet ve toplum ya­pısını tümüyle değiştiren, köklü, hızlı ve kapsamlı dönüşüm.

Devrim, İlkçağda, Yunanlı ve Romalı düşünürlerde, bir yönetim biçimi ya da bir dizi yöneticinin belli bir ardışıklık ilişkisi içinde diğerinin yerini aldığı siyasi değiş­meyi ifade etmiştir. Bu dönemde siyasi yaşam, döndükçe bazılarına otorite ve yö­netme hakkı verirken, bazılarının mahvına sebep olan bir talih çarkı olarak düşünül­mekteydi. İnsanın durumu ve yetenekleriyle ilgili olarak kötümser bir bakış açısı benim­seyen İlk ve Ortaçağ düşüncesine göre, in­sanı bu dünyada ve gelecekte bekleyen bir Altın Çağ yoktur. Dolayısıyla, siyasi alanda gerçekleşen değişim ve dönüşüm olarak devrimin hiçbir değeri yoktur. Bu türden siyasi değişiklikler kaçınılmaz olmakla bir­likte, geçmişte kalmış bir Altın Çağdan, in­sanın yitirilmiş yetkinliğinden her seferinde biraz daha uzaklaşmayı ifade eder.

Modern devrim düşüncesi, işte siyasi ya­şamı aynı sabit düzen içinde dönen bir talih çarkı olarak gören bu anlayışın yıkılmasın­dan sonra ortaya çıkar. Artık devrim, aynı sabit düzen içinde dönen çarkın yörüngesi­nin dışına sıçramayı, önceden belirlenmiş bir yörüngeden kaçışı ifade etmeye başlar. Nitekim, modern dönemde talih çarkının yerini, bir tepeye doğru büyük bir güçle itil­dikten sonra, tekrar gerisin geriye düşmek yerine, ileriye doğru yuvarlanan dev bir taş alır. Zira bu dönemde, tarih artık sürekli bir süreç olarak değil de, süreksiz olan bir şey olarak algılanır, enerjisi yüksek, iradesi iyi olan insanın sınırsızca ilerleyebileceği­ne, onun gelişip yetkinleşebilmesinin müm­kün olduğuna inanılır.

1- İşte bu çerçeve içinde, devrim, kalıcı ve çok temelli bir değişimi gündeme geti­ren, toplumsal düzeni temelden değiştirdiği için, siyasi alanın dışında da büyük etkileri olan siyasi bir eylem olarak anlaşılmak du­rumundadır. Yavaş yavaş gerçekleşen bir süreç olan evrimden farklı olarak, toplum yapısı ve siyasi düzende aniden gerçekleşti­rilen, temelli değişim ve dönüşüm, toplum­sal yapıda gerçekleşen topyekün değişme olarak devrim, yönetimdeki siyasi değişik­liklerin kendisinin yalnızca bir tezahürü ya da yansıması olduğu temelli değişimi ifade eder. Söz konusu temelli, topyekün ve yapı­sal değişmeden dolayı devrim, başkaldırı ya da isyandan da ayırt edilmelidir, çünkü baş­kaldırıda, örneğin belli bir krala bir birey olarak meydana okuyup, onu değiştirmeye çalışma söz konusuyken, devrimde kişisel otoriteye meydan okumaya ek olarak, kral­lık kurumunun bizzat kendisini ortadan kal­dırma söz konusudur. Bir isyan ya da baş­kaldırı bir kralı tahttan indirebilir, ama bir devrim toplumsal düzeni toptan ve temelli bir biçimde dönüşüme uğratır.

2- Öte yandan, devrim, diyalektik ve ta­rihsel materyalist görüşte özel bir anlam ka­zanmıştır. Buna göre, a) Devrim, diyalek­tik süreçte, antitezden senteze doğru giden hareket, yani olumsuzlamanın olumsuzlan­ması anlamına gelir, çünkü sentez, şimdi ni­teliksel olarak yeni bir temel üzerinde oluş­turulan yeni bir tezdir.

Yine aynı Marksist terminoloji içinde, fakat bu kez b) Toplumsal anlamı içinde devrim, üretimi belirleyen ilişkilerdeki nite­liksel bir değişmeyi, örneğin feodalizmden kapitalizme doğru olan değişmeyi ifade eder. Marx’a göre, antiteze karşılık gelen üretim güçleri, giderek eskiyen üretim iliş­kileri (tez) bağlamında gelişir. Toplumsal bir devrime, bu çerçeve içinde, üretim ilişki­lerini üretim güçleriyle uyumlu hale getir­mek için ihtiyaç duyulur.

Başka bir deyişle, devrime ilişkin açıkla­ma siyasi, ekonomik ve sosyolojik etkenlere dayanabilmekle birlikte, devrim konusunda­ki Marksist yaklaşım, feodalizmden kapita­lizme geçişte olduğu gibi, bir üretim tarzının başka bir üretim tarzıyla değiştirilmesi durumuna ifade eder. Buna göre, Marksist yaklaşım, devrimde, toplumsal sınıflar ara­sındaki çatışmaların önemiyle, üretim tarzı içinde, üretim güçleriyle ilişkileri arasındaki çelişkiyi vurgular.

3- Devrim, nihayet, daha özel bir anlam içinde, entellektüel disiplinlerde, bilimde, felsefede, sanat ve ideolojide, yerleşmiş ve gelenekselleşmiş olanın yerine yenisini koyma eylem ya da hareketini ifade eder.

Şarkı Sözleri

Haluk Çetin tarafından söylenen devrim adlı şarkının sözleri.

temiz kalan tek yerdir devrim
bütün yıl kirlenen duvarda
ama görebilmek için
asıldığı çividen inmelidir
yaprakları biten takvim

zorbalara direnmektir devrim
bir çocuğun
annesinin çantasından aldığı parayı
altına gizlediğini
söylememiştir
dövülen hiçbir halı

içinde yaşamaktır devrim
dikiş kutusunun
ve topluiğneler gibi
bir arada olmayı
gerektirir
karşı koymak için
zulmüne makas denilen
patranun

kağıt bir gemidir devrim
bütün gemiler
hurdaya çıksa da sonunda
taşıdığı özgürlük
şiiriyle batmadan yüzer
nicedir
dünya sularında

kimbilir kaç yunus görmüş
kaç deniz gezmiş.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bilimsel Devrim

Bilimsel devrim, bilim tarihinin erken çağdaş döneminde matematik, fizik, gökbilim, biyoloji, tıp ve kimya dallarında yaşanan düşünce değişimidir. Rönesans döneminde Avrupa'da filizlenen bu dönüşüm 18. yüzyıl sonlarındaki Aydınlanma Çağı'na dek sürmüştür. Nicolaus ...

Nejat Melih Devrim

Uluslararası soyut sanatın özgün temsilcilerinden biri olarak nitelenen ressam Nejat Devrim 25 Şubat 1995’te Polonya’nın Nowy Sacz kentinde öldü. Sanatçı ve yazar İzzet Melih Devrim’le ressam Fahrünnisa Zeid’in oğlu olan Devrim 1923’te İstanbul’da doğdu. Galatasaray ...

Devrim (otomobil)

Devrim, Türkiye`nin Cemal Gürsel`in istek ve özel direktifi ile üretilen, ordunun binek otomobil ihtiyacını karşılamak amacı da güden, ilk yerli ve seri üretim hedefiyle başlanan otomobil projesidir.

Devrim (tarih)

Devrim, Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. İnkılap. İhtilal.

Devrim Çamoğlu

Devrim Çamoğlu - Endüstri Tasarımcısı / Araştırmacı

Irak İslam Devrim Konseyi

SCIRI (``Irak İslam Devrim Yüksek Konseyi``) özünde el-Dava el-İslamiye Partisi`nin bir dalı. Örgüt 1982`de Tahran`da Irak`taki Baasçı rejime muhalif bir şemsiye grup olarak kuruldu. İlk Başkanı Büyük Ayetullah Muhsin el-Hakim`in oğlu Ayetullah`Bekir el-Hakim`di.

Silahlı Devrim Birlikleri

Devrimci Sol örgütünün askeri kolu. Şehirlerde hücreler şeklinde örgütlenmiş yapısı 1993 yılında yaşanan partileşme süreci sonunda DHKP-C'nin kurulmasından sonra değişime uğradı.

Toplumsal Devrim

Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim" toplumun tümüyle yeniden örgütlenmesini amaçlayan öncü veya politik değil, aksine aşağıdan yukarıya gerçekleşen bir devrimi ifade ...

İzzet Melih Devrim

İzzet Melih Devrim, (d. 1887 - 1966 İstanbul) şair, romancı ve oyun yazarı.

Cem Devrim Dursun

Cem Devrim Dursun; (Goremaster), davulcu. Davul çalmaya 1989'da ortaokuldayken başlamıştır.

Devlet Ve Devrim

Devlet ve Devrim, Vladimir İlyiç Lenin'in 1917 yılının Ağustos ve Eylül ayları arasında yazdığı kitaptır. Lenin bu kitabında Devlet organının varlık nedenlerini ve sosyalist devrim sonrası kurulacak bir proletarya diktatörlüğünde devlet organının nasıl ve neden ...