Esrar Dede

Esrar Dede Osmanlı mutasavvıf ve tezkire yazarı. 1748’de İstanbul Sütlüce’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Küçük yaşından itibaren tasavvuf muhitinde yaşadı. İyi bir tahsil gördü; Arabi, Farisi, Latince ve İtalyanca öğrendi. Mevleviliğe intisab etmesinden önceki hayatı bilinmemektedir. Şeyh Galib’in Galata mevlevihanesine girdi. Hocasının terbiyesi altında yetişerek “Dede”liğe yükseldi. Esrar Dede, güzel huyu, edeb ve olgunluğu ile kısa zamanda kendisini hocasına sevdirdi, onun gönlünü kaza

Esrar Dede Osmanlı mutasavvıf ve tezkire yazarı. 1748’de İstanbul Sütlüce’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Küçük yaşından itibaren tasavvuf muhitinde yaşadı. İyi bir tahsil gördü; Arabi, Farisi, Latince ve İtalyanca öğrendi. Mevleviliğe intisab etmesinden önceki hayatı bilinmemektedir. Şeyh Galib’in Galata mevlevihanesine girdi. Hocasının terbiyesi altında yetişerek “Dede”liğe yükseldi. Esrar Dede, güzel huyu, edeb ve olgunluğu ile kısa zamanda kendisini hocasına sevdirdi, onun gönlünü kazandı. Şeyh Galib de onun mevkiini yükselterek “Kazancı Dede”liğe getirdi. Şeyh Galib’den tasavvuf, ilim ve edepte çok istifade etti. Bu hususu şiirlerinde yer yer dile getirmektedir. 1796 (H.1211) senesinde vefat etti. Kabri, Galata Mevlevihanesi haziresinde Fasih Ahmed Dede’nin kabri yanındadır.

Şeyh Galib, Esrar Dede’nin vefatına son derece üzülmüş ve bu hadise üzerine Ünlü mersiyesini yazmıştır.Hassas ve ince ruhlu bir şair olan Esrar Dede, tarikat (yol) itibarıyle aşırılığa kaçmamış, Mevlana’ya bağlı kalmıştır. Samimi duygularını saf ve sade bir dille anlatmıştır. Buna rağmen tasavvufi şiirlerinde anlaşılması güç mısralar da bulunmaktadır. Şairlik kuvveti, kendisini tasavvufi şiirlerinde gösterir. Aynı asır şairler arasında Ünlü olamayışı, Şeyh Galib gibi kuvvetli bir şairin zamanında bulunmasındandır. Bu sebeple gölgede kalmıştır.

Ayrıca Nabi, Sabit, Fehim gibi şairlerin tesirinde de kalan Esrar Dede, Şeyh Galib ile Arzi ve Fasih Dede’ye nazireler de yazmıştır. 3920 beyitten meydana gelen Türkçe Divanı’nda, gazel, kaside, rubai ve kıtalar dışında Arabi ve Farisi birer gazeli bulunmaktadır. Bu divan ve 145 beyitten meydana gelen Mübarekname-i Esrar adlı bir manzume ile 176 beyitlik Fütüvvetname-i Esrar adlı manzume birlikte 1841 (H.1257)de yayınlandı. Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye; Mevlevi şairlerin hal tercümelerini anlatan bir eser olup, vefat yılı olan 1796’da tamamlanmıştır. Lügat-ı Tilyan diğer bir eseridir. Rumca ve İtalyanca ile ilgili bir lügat ve gramer kitabıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Esrar Dede ilgili konular

 • Esrar Dede

  Esrar Dede Osmanlı mutasavvıf ve tezkire yazarı. 1748’de İstanbul Sütlüce’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Küçük yaşından itibaren t
 • Fasih Ahmed Dede

  Fasih Ahmed Dede On yedinci asır divan şairlerinden. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Dukakinzade ismiyle Ünlü oldu. Hayatı
 • Kilisli Rifat Bilge

  Kilisli Rifat Bilge Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı. 1873 senesinde Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te yaptı. İstanb
 • Esrâr Dede

  Esrâr Dede, (1748-1797) ünlü Türk Dîvân edebiyatı şairi. Gerçek adı Mehmed olan Esrar Dede 1748 (Hicri 1162) yılında İstanbul'da doğdu.
 • Mesnevi (edebiyat)

  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı
 • Beng ü Bade

  Beng ü Bade, Fuzuli'ye ait olan mesnevi. Fuzûlî 16. yüzyılda yaşamış, yaşamının tamamı Irak topraklarında geçmiş bir divan şairidir.
 • Müsemmem

  MÜSEMMEM
 • Adem Dede

  Adem dede Osmanlı Devleti Türk Mevlevi şair'i.Doğum tarihi bilinmiyor.Antalya'da doğmuştur. Din eğitimini yörenin ünlü dervişlerinden alan
 • Aydınlı Visali

  Aydınlı Visali Osmanlı İmparatorluğu Türk Divan Edebiyatı şairi. Osmanlı İmparatorluğu'nda Basitname (Yalın Türkçe ile yazılmış şiir
 • Tatavlalı Mahremi

  Tatavlalı Mahremi divan şairidir. Divan Edebiyatı'nda Türki-i Basit (Yalın Türkçe) Basitname akımının öncüsüdür. Doğum tarihi bilinmeme