--}}

Evrim

Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi, dönüşmesi. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde gelişmesi. De­ğişme ya da oluş türlerinden biri olarak, ağır ağır, yavaş yavaş, farkına bile varılmadan gerçekleşen değişim.

Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi, dönüşmesi. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde gelişmesi. De­ğişme ya da oluş türlerinden biri olarak, ağır ağır, yavaş yavaş, farkına bile varılmadan gerçekleşen değişim.

Biyolojide, canlı varlıkların yeryüzünün tarihi boyunca geçirdikleri dönüşümlerin tümü. Canlı varlıklar ve doğal çevreleri söz konusu olduğunda, canlılara ve kalıntılarına ilişkin empirik gözlemden çıkan bir sonuç olarak, basitten karmaşığa, homojenlikten heterojenliğe geçiş süreci.

İşte bu bağlamda, biyolojide çeşitli hay­van ve bitki türlerinin daha önceki zaman­larda yaşamış hayvan ve bitki türlerinden türediklerini ve bu türler arasındaki farklı­lıkların kuşaklar boşunca ve uzun bir zaman dilimi içinde, aşama aşama geçirilen deği­şikliklerden kaynaklandığını öne süren teo­riye, tüm hayvan ve bitki türlerinin birbirle­rinden türediklerini ve bundan dolayı, canlı­lar dünyasında bir kesinti ya da kopukluk olmadığını savunan kurama evrim teorisi denmektedir.

Buna mukabil, yalnızca bir gelişme süre­cinin ürünleri olarak görülen olgu sınıflarına ilişkin araştırmada kullanılan ve esas işlevi, 1- Gelişme sürecinin temel adım ya da evre­lerini göstermek ve 2- Gelişme sürecinde yer alan evreleri meydana getiren çeşitli değiş­melerin nedenlerini ortaya koymak olan yönteme evrim yöntemi adı verilmektedir.

Düzen, değişme ve ilerlemeyi içeren evrim kavramı canlı organizma için kulla­nıldığında, mutasyon ve doğal ayıklanma yoluyla gerçekleşen değişimi ifade eder. İşte buradan hareketle, bir organizmanın ge­lişimiyle insan toplumunun gelişimi arasın­da bir analoji kurulmuş ve başta, Sain ­Simon, Comte, Spencer ve Marx gibi düşünürler bir toplumsal evrimden söz etmişlerdir.

Detaylı bilgi için bakınız: Evrim Kuramı

Evrim 2014 yapımı film

Dr. Will Caster (Johnny Depp), yapay zeka alanında çalışan ünlü bir bilim adamıdır. Dr. Caster var olan her şeyin zekası ile insan hislerini bir araya getiren duyarlı bir makina yaratmaya çalışmaktadır. Oldukça tartışmalı deneylerinin başarıya ulaşması aynı zamanda onu ne pahasına olursa olsun durdurmak isteyen anti teknolojik grupların bir numaralı hedefi haline getirmiştir. Tüm bunlarla beraber Dr. Caster'ı yok etmeye çalışan anti teknolojik grup hiç beklemedikleri bir şekilde deneyin bir parçası haline gelip, deneyin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmuşlardır. Eşi Evelyn (Rebecca Hall) ve en iyi arkadaşı Max Waters (Paul Bettany)'da bilim adamıdır. En büyük korkuları, Will’in bilgiye olan açlığının sonu belirsiz bir çeşit güç savaşına neden olabilecek olmasıdır. Korkutucu olansa böyle bir durumda onu durduracak hiçbir şey olmamasıdır..

Oyuncular

Oyuncu Karakteri
Johnny Depp Bu filmde 50 (şu anda 57) yaşında Dr. Will Caster

Diğer anlamları

evrim

Türkçe evrim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. evolution

evrim

zaman içinde doğal olarak, kendiliğinden evre evre gelişme, dönüşme, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.
bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme, tekâmül.

evrim

Türkçe evrim kelimesinin Fransızca karşılığı.
évolution [la], processus [le]

evrim

Türkçe evrim kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Evolution

evrim

1 . Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.
2 . biyolojiBir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.
3 . İnkılap.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Evrim
evrim