evrim

Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi, dönüşmesi. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde gelişmesi. De­ğişme ya da oluş türlerinden biri olarak, ağır ağır, yavaş yavaş, farkına bile varılmadan gerçekleşen değişim.

Evrim

Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi, dönüşmesi. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde gelişmesi. De­ğişme ya da oluş türlerinden biri olarak, ağır ağır, yavaş yavaş, farkına bile varılmadan gerçekleşen değişim.

Biyolojide, canlı varlıkların yeryüzünün tarihi boyunca geçirdikleri dönüşümlerin tümü. Canlı varlıklar ve doğal çevreleri söz konusu olduğunda, canlılara ve kalıntılarına ilişkin empirik gözlemden çıkan bir sonuç olarak, basitten karmaşığa, homojenlikten heterojenliğe geçiş süreci.

İşte bu bağlamda, biyolojide çeşitli hay­van ve bitki türlerinin daha önceki zaman­larda yaşamış hayvan ve bitki türlerinden türediklerini ve bu türler arasındaki farklı­lıkların kuşaklar boşunca ve uzun bir zaman dilimi içinde, aşama aşama geçirilen deği­şikliklerden kaynaklandığını öne süren teo­riye, tüm hayvan ve bitki türlerinin birbirle­rinden türediklerini ve bundan dolayı, canlı­lar dünyasında bir kesinti ya da kopukluk olmadığını savunan kurama evrim teorisi denmektedir.

Buna mukabil, yalnızca bir gelişme süre­cinin ürünleri olarak görülen olgu sınıflarına ilişkin araştırmada kullanılan ve esas işlevi, 1- Gelişme sürecinin temel adım ya da evre­lerini göstermek ve 2- Gelişme sürecinde yer alan evreleri meydana getiren çeşitli değiş­melerin nedenlerini ortaya koymak olan yönteme evrim yöntemi adı verilmektedir.

Düzen, değişme ve ilerlemeyi içeren evrim kavramı canlı organizma için kulla­nıldığında, mutasyon ve doğal ayıklanma yoluyla gerçekleşen değişimi ifade eder. İşte buradan hareketle, bir organizmanın ge­lişimiyle insan toplumunun gelişimi arasın­da bir analoji kurulmuş ve başta, Sain ­Simon, Comte, Spencer ve Marx gibi düşünürler bir toplumsal evrimden söz etmişlerdir.

Detaylı bilgi için bakınız: Evrim Kuramı

evrim

1 . Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.
2 . biyolojiBir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.
3 . İnkılap.

evrim

zaman içinde doğal olarak, kendiliğinden evre evre gelişme, dönüşme, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.
bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme, tekâmül.

evrim

Türkçe evrim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. evolution

evrim

Türkçe evrim kelimesinin Fransızca karşılığı.
évolution [la], processus [le]

evrim

Türkçe evrim kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Evolution

İlgili konuları ara

Yanıtlar